Guide BITCOIN Buy-Sell ==> Click here ...


Click here for see more

Sell off ==> Click
ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KỲ II - MÔN LỊCH SỬ LỚP 9 (ĐỀ SỐ 1)
Đê Lịch sử 9, lịch sử 9, trăvs nghiệm lịch sử 9, Lịch sử 9
I. MA TRẬN

Mức độ

Nội dung
Nhận Biết
Thông Hiểu
Vận dụng
TC
TN
TL
TN
TL
Thấp
 Cao
Hoạt động của Nguyễn Ái Quốc ở nước ngoài
Sự khác biệt của Nguyễn Ái Quốc  so với các tiền nhân đi trước là con đường cách mạng vô sản.

Số câu:
Số điểm:
Tỉ lệ :%

1
1.5
15
1
1.5
15
Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời


Hội nghị BCH TW lâm thời thông qua luận cương của Trần Phú, Tổng bí thư đầu tiên của ĐCS Việt NamSố câu:
Số điểm:
Tỉ lệ :%


1
0.5
51
0.5
5
Cao trào cách mạng tiến tới Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945
Mặt trận Việt Minh ra đời vào ngày 19/5/1941. Chỉ thị của BTV TW Đảng.
Tầm quan trọng về ý nghĩa của Cách mạng tháng Tám 1945.Số câu:
Số điểm:
Tỉ lệ :%
1
0.5
5


1
2.5
25


2
3
30
Tổng khởi nghĩa tháng tám và sự thành lập nước Việt Nam dân chủ cộng hòa
Ngày 2/9/1945 nước Việt Nam dân chủ cộng hòa được thành lập.

Số câu:
Số điểm:
Tỉ lệ :%
1
0.25
2.5

1
0.25
2.5
Bước phát triển mới của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp (1950-1953)


Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng quyết định đổi tên Đảng ta là Đảng Lao Động Việt Nam.Số câu:
Số điểm:
Tỉ lệ :%


1
0.25
2.51
0.25
2.5
Xây dựng CNXH ở miền Bắc, đấu tranh chống Mĩ – Diệm ở miền Nam ( 1954-1965)
Chiến thắng Ấp Bắc (Mĩ Tho) 2/1/1963 tạo nên làn sóng mạnh mẽ. Thời gia ĐHĐB toàn quốc lần III của Đảng.
Nội dung chiến tranh đặc biệt và âm mưu thâm độc của MĩSố câu:
Số điểm:
Tỉ lệ :%
1
0.5
5


1
1
10


2
1. 5
15
Cả nước trực tiếp chống Mĩ cứu nước     ( 1965-1973)
Chiến thắng Vạn Tường 18/8/1965 tạo nên phong trào giết giặc lập công.
Nhiệm vụ hậu phương của Miền Bắc và  tiền tuyến của Miền Nam trong chiến lược chiến tranh cục bộ và Việt Nam hóa chiến tranh của Mĩ.Số câu:
Số điểm:
Tỉ lệ :%
1
0.5
5

1
0.5
5
1
2
20


3
3
30
Số câu:
Số điểm:
Tỉ lệ :%
7
1. 75
17.5

5
1.25
12.5
2
5.5
55

1
1.5
15
11
10đ
100

Họ và tên : ............................................       KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KÌ II
  Lớp .....................................................                       NĂM HỌC 2011-2012
Đề : 01/12                                          Môn: Lịch sử                  Lớp 9
ĐỀ CHÍNH THỨC                             Thời gian : 45  phút (không kể thời gian giao đề)
( Học sinh làm bài vào đề thi, không đủ thì tiếp tục làm vào giấy kiểm tra)

ĐIỂM
LỜI PHÊ CỦA THẦY ( CÔ)
II. ĐỀ :
I. TRẮC NGHIỆM : (3 ĐIỂM)
  í Khonh tròn chữ cái đầu câu đáp án đúng từ câu 1 đến câu 6(0.25đ/1 đáp án đúng)
Câu 1 : Mặt trận Việt Minh chính thức được thành lập vào thời gian nào?


A. Ngày 22-12-1941
B. Ngày 19-5-1941
C. Ngày 15-5-1941
D. Ngày 29-5-1941


Câu 2 Nôị dung Hội nghị Ban chấp hành Trung Ương lâm thời của Đảng(10/1930).
A. Bầu ban Chấp hành Trung Ương chính thức.
B. Đổi tên Đảng thành Đảng cộng sản Đông Dương.
C. Thông qua Luận cương chính trị do Trần Phú khởi thảo.
D. Đề ra sách lược cho cách mạng Việt Nam
Câu 3 : Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng lần thứ II quyết định đổi tên Đảng là:


A. Đông Dương Cộng sản Đảng
B. Đảng Cộng sản Đông Dương
C. Đảng Cộng sản Việt Nam
D. Đảng lao động Việt Nam.


Câu 4 : Tổng bí thư đầu tiên của Đảng công sản Đông Dương là ai?


A. Trần Phú
B. Nguyễn Ái Quốc
C. Hà Huy Tập
D. Nguyễn Văn Cừ


Câu 5 : Nước Việt Nam dân chủ cộng hoà ra đời vào thời gian nào?


A. Ngày 21/7/1954.
B. Ngày 2/9/1945.
C. Ngày 19/8/1945.
D. Ngày 2/7/1976.


Câu 6 : Chỉ thị “Nhật – Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta” là của:


A. Tổng bộ Việt Minh                               
B. Hồ Chí Minh
C. Đội Việt Namtuyên truyền giải phóng quân.
D. Ban Thường vụ Trung ương Đảng           


Câu 7 : Điền các từ sau ( hậu phương, tiền tuyến, mặt trận, chính quốc) vào chỗ trống sao cho phù hợp. ( mỗi từ đúng được 0.25đ)
(1) .................. là vùng có điều kiện nhất định đáp ứng nhu cầu xây dựng về các mặt kinh tế, chính trị, quân sự và văn hóa để trực tiếp phục vụ cho (2) .............. chiến đấu.
Câu 8 : Nối cột A và cột B cho phù hợp. ( mỗi ý nối đúng được 0.25đ)
Cột A
NỐI
Cột B
1. Chiến thắng Ấp Bắc (Mĩ Tho)

a. 9/1960
2. Đại hội Đại biểu toàn quốc lần III

b. 18/8/1965
3. Cuộc tiến công chiến lược

c. 2/1/1963
4. Chiến thắng Vạn Tường

d. Năm 1972
II. TỰ LUẬN (7 ĐIỂM)
Câu 1: (2.5đ) Ý nghĩa lịch sử và nguyên nhân thắng lợi của cách mạng tháng Tám  1945.
Câu 2(3đ) Trình bày các chiến dịch “Chiến tranh đặc biệc”, “Chiến tranh cục bộ” và “Việt Nam hóa chiến tranh” của đế quốc Mĩ.

Câu 3 (1.5đ) Con đường cứu nước của Nguyễn Ái Quốc có gì mới và khác so với lớp người đi trước?
III. ĐÁP ÁN ĐỀ 01
I. TRẮC NGHIỆM : (3 ĐIỂM)
Trả lời đúng mỗi ý hoặc câu được 0.25đ
Câu/ Đáp án
A
B
C
D
Câu 1

X


Câu 2


X

Câu 3X
Câu 4
XCâu 5

X


Câu 6X
Câu 7 : (1) hậu phương ( 2) tiền tuyến
Câu 8 : 1-c; 2-a; 3-d; 4-b
 II. TỰ LUẬN (7 ĐIỂM)
Câu 1: (2.5đ)
Ý nghĩa lịch sử(1đ)
-  Kết thúc ách thống trị gần 1 thế kỉ của thực dân Pháp trên đất nước ta.
- Miền Bắc hoàn toàn giải phóng đi lên CNXH làm cơ sở thống nhất nước nhà.
- Giáng  đòn mạnh vào tham vọng, âm mưu nô dịch của CN đế quốc, góp phần làm tan rã hệ thống thuộc địa trên thế giới.
Nguyên nhân thắng lợi(1.5đ)
- Có sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng và Hồ CT với đường lối chính tri, quân sự đúng đắn, sáng tạo.
- Có hệ thống chính quyền dân chủ nhân dân, mặt trận dân tộc thống nhất củng cố, mở rộng, có lực lượng vũ trang không ngừng lớn mạnh, có hậu phương rộng lớn, vững chắc.
- Có sự đoàn kết chiến đấu của 3 nước Đông Dương.
- Sự giúp đỡ của Trung Quốc , Liên Xô, lực lượng dân chủ, tiến bộ trên thế giới.
Câu 2(3đ)
HS trình bày được : Âm mưu, hành động của địch và chiến thắng của ta trong “Chiến tranh đặc biệt” (1đ)
HS trình bày được : Âm mưu, hành động của địch và chiến thắng của ta trong “Chiến tranh cục bộ” (1đ)
HS trình bày được : Âm mưu, hành động của địch và chiến thắng của ta trong “Việt Nam hóa chiến tranh” (1đ)
Câu 3 (1.5đ)
            HS nêu được điểm khác nhau của Nguyễn Ái Quốc so với những người đi trước ở chỗ : ông đi tìm hiểu kẻ đã xâm lược mình, tìm hiểu nhân dân trên thế giới đã dấu tranh chống lại bọn thực dân Pháp như thế nào? Và đặc biệt là tìm ra chủ nghĩa Mác-Lênin và vận dụng nó một cách sáng tạo vào con đường cứu nước của Việt Nam đó chính là con đường đấu tranh bằng vũ trang, bạo lực cách mạng. Chớ không như những người đi trước. Chẳng hạn như Phan Bội Châu nhờ Nhật đánh Pháp, khác nào “đuổi hổ của trước mà rước beo của sau” như cha ông ta từng nói. Hay Phan Chu Trinh đấu tranh bằng con đường thương thuyết thỏa hiệp…..
Download document
Sell off ==> Click

0 comments Blogger 0 Facebook

Post a Comment

 

 
Soi điểm chọn trường, Điểm chuẩn tuyển sinh, Điểm chuẩn vào lớp 10 ©Email: tailieuchogiaovien@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best

Top
//