Guide BITCOIN Buy-Sell ==> Click here ...


Click here for see more

Sell off ==> Click
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
THANH OAI


ĐỀ THI CHỌN HSG MÔN: GDCD LỚP 9
NĂM HỌC
Thời gian làm bài: 150 phút
(không kể thời gian giao đề)

Câu 1: (7đ )  Truyền thống tốt đẹp của dân tộc là gì? Hãy nêu những truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam?
Theo em phong tục và hủ tục khác nhau ở chỗ nào?
          Nêu tên 2 di sản văn hóa phi vật thể của Việt Nam đã được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới?
Em hiểu gì về quan điểm của Đảng ta trong việc "Xây dựng một nền văn hóa Việt Namtiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc"?

Câu 2: (6đ) :
a,  Thế nào là hòa bình, hữu nghị và hợp tác giữa các dân tộc trên thế giới ?
          b, Phân tích ý nghĩa to lớn của việc bảo vệ hòa bình, xây dựng tình hữu nghị và hợp tác cùng phát triển giữa các dân tộc trên thế giới ?

Câu 3 :(7đ)
 a, Thế nào là năng động, sáng tạo? Nêu biểu hiện của năng động sáng tạo trong học tập của học sinh?
          b, Phân tích ý nghĩa của tính năng động, sáng tạo? Để trở thành người năng động, sáng tạo em phải rèn luyện như thế nào?

HẾT
Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm 


ĐÁP ÁN CHẤM THI HỌC SINH GIỎI LỚP 9

MÔN THI : GIÁO DỤC CÔNG DÂN

Câu 1:
* Nêu được khái niệm (1đ) :Truyền thống tốt đẹp của dân tộc là những giá trị tinh thần( những tư tưởng , đức tinh, lối sống, cách ứng xử tốt đẹp ...)hình thành trong quá trình lịch sử lâu dái của dân tộc , được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác
*Nêu được truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt nam(2,5đ):
- yêu nước, bất khất chống giạc ngoại xâm, cần cù lao động , nhân nghĩa, hiếu học, hiếu thảo..( 1đ)
-Các truyền thống về văn hóa(các phong tục tập quán , cách ứng xử mang bản sắc văn hóa Việt Nam....)(0,75đ)
-Các truyền thống về nghệ thuật: chèo, tuồng làn điệu dân ca...(0,75đ)
*Phân biệt được phong tục và hủ tục (1đ)
-Phong tục tập quán là những quy định, những truyền thống tốt đẹp
-Hủ tục là những tập tục, nếp sinh hoạt lạc hậu cần thay đổi
*Hai di sản văn hóa phi vật thể là: Nhã nhạc cung đình Huế, cồng chiêng Tây nguyên ( 1đ)
*Quan điểm của Đảng xây dựng nền văn hóa Việt Namtiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc là:
-Nền văn hóa kế thừa tinh hoa văn hóa của dân tộc Việt Nam  ...(0,75đđ)
-Hôi nhập, học hỏi tinh hoa văn hóa của nhân loại ...(0,75đ)
Câu 2: (6đ)
a, Nêu được khái niệm:
-hòa bình(1đ): Là tình trạng không có chiến tranh hay xung đột vũ trang ; là mối quan hệ hiểu biết , tôn trọng và bình đẳng và hợp tác giữa các quốc gia các dân tộc , giữa con người với con người , là khát vọng của toàn nhân loại
- hữu nghị( 1đ) :là quan hệ bạn bè thân thiện giữa con người với con người, giữa các dân tộc với nhau
-hợp tác (1đ) Là chung sức làm việc , giúp đỡ hỗ trợ lẫn nhau trong công việc , lĩnh vực nào đó vì mục đích chung
b,-Nêu dược ý nghĩa :
- Bảo vệ hòa bình(1đ):Đem lại cuộc sống ấm no, bình yên,  hạnh phúc cho con người . Nếu không có hòa bình con người rơi vào thảm họa chiến tranh đau thương, chết chóc, đói nghèo..
-Hòa bình , hữu nghị , hợp tác tạo cơ hội để các dân tộc cùng hợp tác phát triển về mọi mặt , tạo sự hiểu biết lẫn nhau tránh gây mâu thuẫn căng thẳng dẫn đến nguy cơ chiến tranh (1đ)
-Ý nghĩa của hợp tác cùng phát triển  :  Thế giới đang đứng trước những vấn đề bức xúc có tính toàn cầu ( như đói nghèo, môi trường....), nếu không hợp tác thì không một quốc gia riêng lẻ nào có thể giải quyết được(1đ)
Câu 3 (7đ):
a, Nêu được khái niệm
-Năng động(1đ):là tích cực chủ động , dám nghĩ, dám làm
-sáng tạo là: (1đ):lấy mê nghiên cứu , tìm tòi để tạo ra những giá trị mới về vật chất, tinh thần , hoặc tìm ra cái mới, cách giải quyết mới mà không bị gò bó phụ thuộc vào những cái đã có
* Biểu hiện của năng động sáng tạo trong học tập của học sinh (2đ)
-Có phương pháp học tập khoa học (0,5đ)
-Kiên trì , nhẫn nại , vượt khó để phát hiện cái mới (0,5đ)
-Không thỏa mãn với những điều đã biết (0,5đ)
-Linh hoạt xử lý các tình huống trong quá trình học tập(0,5đ)
b ,Ý nghĩa của năng động sáng tạo (1,5đ)
-Là phẩm chất quan trọng của con người....(0,5đ)
-Giúp con người vượt qua được hoàn cảnh, rút ngắn thời gian , đạt tới mục đích nhanh chóng và tốt đẹp (0,5đ)
-Giúp con người làm nên kì tích vẻ vang mang lại vinh dự cho bản thân , gia đình, đất nước (0,5đ)
*Nêu được phương hướng rèn luyện (1,5đ)
-Rèn luyện theo những biểu hiện trên......
-Cần tìm ra cách học tốt nhất cho mình
-Tích cực vận dụng những điều đã biết vào cuộc sống

__________________________HẾT____________________________


Download document
Sell off ==> Click

0 comments Blogger 0 Facebook

Post a Comment

 

 
Soi điểm chọn trường, Điểm chuẩn tuyển sinh, Điểm chuẩn vào lớp 10 ©Email: tailieuchogiaovien@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best

Top
//