Guide BITCOIN Buy-Sell ==> Click here ...


Click here for see more

Sell off ==> Click
Trắc nghiệm lịch sử lớp 9 – Phần 2
Dành cho ôn thi Lịch sử lớp 9, ôn tập lịch sử lớp 9, thi vào lớp 10 môn Lịch sử
Trắc nghiệm lịch sử, Lịch sử 9, Lịch sử


                       
21.Ngày 14-5-1956 , chính phủ Pháp gủi cho chủ tịch hội nghị Giơnevơ về Đông Dương bức thông điệp thông báo về vấn đề  gì ?
A.                    Quân viễn chinh Pháp ở miền Namđã rút hết về nước
B.                    Quân viễn chinh Pháp ở miền Bắc đã rút hết về nước
C.                    Quân viễn chinh Pháp ở Hà Nội đã rút hết về nước
D.                    Quân viễn chinh Pháp ở Hải Phòng đã rút hết về nước
                       
22.Sau cuộc kháng chiến chống pháp kết thúc , Miền Bắc đã căn bản hoàn thành cuộc cánh  mạng nào?
A.                    Cách mạng ruộng đất
B.                    Cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân
C.                    Cách mạng xã hội chủ nghĩa
D.                    Cách mạng xanh trong nông nghiệp
                       
23.Ngô Đình Diệm được Mĩ  đưa lên làm thủ tướng ở miền Nam vào thời gian nào?
A.                    Ngày 10-7-1954
B.                    Ngày 10-8-1954
C.                    Ngày 7-7-1954
D.                    Ngày 7-10-1954
                       
24.Miền Bắc có vai trò như thế nào đối với sự phát triển của toàn bộ cách mạng cả nước ?
A.                    Có vai trò quyết định nhất đối với sự phát triển cách mạng cả nước
B.                    Có vai trò quyết định trực tiếp đối với sự phát triển cách mạng cả  nước
C.                    Có vai trò  to  lớn đối với sự phát triển cách mạng cả nước
D.                    Có vai trò tích cực đối với sự phát triển cách mạng cả nước
                       
25.Miền bắc tiến hành cải cách ruộng đất vào thời gian nào?
A.                    1944-1956
B.                    1953-1957
C.                    1954-1958
D.                    1954-1960

26.Qua đợt cải cách ruộng đất ở Miền Bắc đã thể hiện triệt để khẩu hiệu nào
A.                    “tấc đất ,tấc vàng”
B.                    “tăng gia sản xuất nhanh,  tăng gia sản xuất nữa”
C.                    “gười cày có ruộng “
D.                    Độc lập dân tộc và ruộng đất dân cày”
                       
27.Thắng lợi quan trọng trong  công cuộc cải cách  ruộng đất ở Miền Bắc là gì ?
A.                    Đã đánh đổ toàn bộ giai cấp địa chủ  phong kiến
B.                    Giải phóng toàn bộ nông dân khỏi ách áp bức ,bóc lột của địa chủ phong kiến
C.                    Đưa nông dan lên địa vị làm chủ nông thôn
D.                    Tất cả đều đúng
                       
28.Từ năm 1954 đến 1960 , miền Bắc đã làm gì để tiến lên xây dựng chủ nghĩa xã hội ?
A.                    Cải cách ruông đất
B.                    Khôi phục kinh tế
C.                    Cải tạo xã hội chủ nghĩa
D.                    Tất cả các việc trên
                       
29.Trong  kế hoạch 5 năm lần thử nhất(1961-1965) ,Đảng ta đã có chủ chương gì?
A.                    Lấy  nông  nghiệp làm trung  tâm
B.                    Lấy  công nghệp làm trung tâm
C.                    Lấy xây dựng chủ nghĩa xã hội làm trọng tâm
D.                    Lấy thương nghiệp làm trọng tâm

30.“Trong 10 năm qua , miền Bắc nước ta đã tiến những bước dài chưa từng thấy trong lịch sử dân tộc . Đất nước,xã hội và con người đều đổi mới”. Câu nói đó của ai ? nói vào thời điểm nào?
A.                    Của Trường Trinh .vào năm 1965
B.                    Của chủ tịch Hồ Chí Minh vào năm 1964
C.                    Của chủ tịch Hồ Chí Minh vào năm 1965
D.                    Của Phạm Văn Đồng, vào  năm 1964
                       
31.Đế quốc Mĩ mnở rộng chiến tranh đánh phá miền bắc vào thời gian nào để làm cho miềm bắc phải chuyển hướng xây dựng và phát triển mkinh tế cho phù hợp với diều kiện chiến tranh ?
A.                    Ngày 5/8/1964
B.                    Ngày 7/2/1965
C.                    Ngày 5/8/1965
D.                    Ngày 2/7/1965
                       
32.Đầu  năm 1955 ,khi đã đứng được ở Miền Nam Việt Namtập  đoàn Ngô Đình Diệm mở  chiến dịch nào ?
A.                    “tố cộng “,”diệt cộng “ trên toàn miền Nam
B.                    “đả thực “,”bài phong “,”diệt công “trên toàn miền Nam
C.                    “tiêu diệt công sản không thương tiếc” trên toàn miền Nam
D.                    “thà bắn lầm còn hơn bỏ sót “trên toàn miền Nam

33.Chính sách nào của Mĩ-Diệm thể hiện chiến lược chiến tranh một  phía ở miền Nam ?
A.                    Phế truất Bảo Đại điều Ngô Đình Diệm làm tổng thống
B.                    Gạt hết quân Pháp để độc chiếm miền Nam
C.                    Mở chiến dịch “tố cộng “,”diệt cộng “, thi hành “luật 10.59”,lê ,máy chém khắp miền Nam
D.                    Thực hiện chính sách “đả thực “,”bài phong ”, “diệt công ”
                       
34.Nguyên nhân cơ  bản nhất dẫn đến phong trao Đồng Khởi  1959-1960 là gì “
A.                    Mĩ –Diệm phá Hiệp định giơnevơ ,thực hiện chính sách “tố cộng”,”diệt cộng “.
B.                    Có nghị quyết Hội nghị lần thứ 15 của  Đảng về đường lối cách mạng miền Nam
C.                    Do chính sách cai trị của Mĩ –Diệm làm cho cách mạng miền Nam bị tổn thất nặng nề
D.                    Câu A và B đúng

35.Kết quả  nào dưới đây là kết quả lớn nhất của phong trào “Đồng Khởi” là gì ?.
A.                    Phá vỡ từng mảng lớn bộ máy cai trị của địch ở 600 xã ở Nam Bộ, 904  thôn ở Trung Bộ
                     ,3200 thôn ở tây Nguyên
B.                    Lực lượng vũ trang được hình thành và phát triển ,lực lượng chính trị được tập hợp đông đảo
C.                    Uỷ ban nhân dân tự quản ,tịch thu ruộng đất của bọn địa chủ chia cho dân cày nghèo
D.                    Sự ra đời của Mặt trận Dân Tộc giải phóng miền Nam Việt Nam (20-12-1960)
                       
36.ý nghĩa quan trọng nhất của phong trào “Đồng Khởi “ là gì
A.                    Giáng một đòn nặng nề vào chính sách thực dân mới của Mĩ ở miền Nam
B.                    Làm lung lay tận gốc chính quyền tay sai Ngô Đình Diệm
C.                    đánh dấu bước phát triển nhảy vọt của cách mạng miền Nam chuyển từ thế g iữ gìn lực lượng
                     sang thế tấn công địch
D.                    Câu B và C đúng
                       
37.Đại hội đại biểu toàn Quốc lần thứ III của Đảng họp ở đâu vào thời gian nào ?
A.                    ở Chiêm Hóa (Tuyên Quang). Từ 11 đến 19-2-1955
B.                    ở Tân Trào (Tuyên Quang).từ 10 đến 19-5-1960
C.                    ở Hà Nội. Từ 5 đến 12-9-160
D.                    ở Hà Nội. Từ 6 đến  10-10-1960

38.Đại hội đại biểu lần III của Đảng  đã bầu ai làm chủ tịch Đảng và Bí thư thứ nhất?
A.                    Hồ Chí Minh làm chủ tich Đảng, Trường Trinh lam  bí thư thứ nhất ban chấp hành trung ương
                      Đảng
B.                    Hồ Chí Minh làm chủ tịch Đảng, Lê Duẩn làm Bí thư thứ nhất ban chấp  hành trung ương
                      Đảng
C.                    Hồ Chí Minh làm chủ tich Đảng, Võ Nguyên Giáp làm Bí thư  thứ nhất ban chấp hành trung
                      ương Đảng
D.                    Hồ Chí Minh làm chủ tịch Đảng, Đỗ Mười làm Bí thư thứ nhất ban chấp hành trung ương Đảng

39.“Ba nhất “ và “Đại Phong “ là tên phong trào thi dua thực hiện kế hoạch 5 nam lần thứ I ở Miền Bắc trong các nghành ?
A.                    “Ba nhất”:nông nghiệp ;”Đại Phong”:Quân đội
B.                    “Ba nhất”:Quân đội; “Đại phong”:nông nghiệp
C.                    “Ba nhất ”:công nghiệp “Đại Phong ”Thủ công nghiệp
D.                    “Ba nhất”:giáo dục ; “Đại phong ”:Nông nghiệp

40.Tổng thống nào của Mĩ đề ra chiến lược “chiến tranh đặc biệt “ ở miền Nam?
A.                    Ai xen hao
B.                    Ken nơ đi
C.                    Giôn xơn

D.                    Ru dơ ven 


Download document
Sell off ==> Click

0 comments Blogger 0 Facebook

Post a Comment

 

 
Soi điểm chọn trường, Điểm chuẩn tuyển sinh, Điểm chuẩn vào lớp 10 ©Email: tailieuchogiaovien@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best

Top
//