Guide BITCOIN Buy-Sell ==> Click here ...


Click here for see more

Sell off ==> Click
Trắc nghiệm lịch sử lớp 9 – Phần 4
Dành cho ôn thi Lịch sử lớp 9, ôn tập lịch sử lớp 9, thi vào lớp 10 môn Lịch sử
Trắc nghiệm lịch sử, Lịch sử 9, Lịch sử61.Chiến thắng nào của ta trong năm 1975 dã chuyển cuộc tiến công chiến lược sang tổng tiến công chiến lược trên toàn miền Nam ?
A.                    Chiến thắng Phước Long
B.                    Chiến thắng Tây Nguyên
C.                    Chiến thắng Huế -Đà Nẵng
D.                    Chiến thắng Quảng Trị

62.Cùng thhời gian với chiến dich Tây Nguyên ta còn mở chiến dịch đánh địch ở đâu ?
A.                    ở Phước Long
B.                    ở Quảng Trị
C.                    ở Huế Đà Nẵng
D.                    ở Nha Trang

63.Năm đời tổng thống Mĩ thực hiện chiến tranh xâm lược Viêt Nam, đời tổng thống nào ném lấy thất bại cuối cùng, đau đớn nhất?
A.                    Ai Xen Hao
B.                    Giôn Xơn
C.                    Ních Xơn
D.                    Pho
                       
64.Kết quả nào dưới đây thuộc kết quả của Chiến dich Tây Nguyên ?
A.                    Tiêu diệt toàn bộ quân đoàn 2 trấn giữ Tây Nguyên , giải phóng toàn bộ tây Nguyên rộng lớn
                      với 60 vạn dân
B.                    Tiêu diệt toàn bộ quân đoàn 4 trấn giữ Tây Nguyên và giải phóng toàn bộ Buôn Mê Thuột
C.                    Tiêu diệt toàn bộ quân đoàn 3 trấn giữ Tây Nguyên và giải phóng  toàn  bộ Playcu, kontum
D.                    Tiêu diệt phần lớn quân đoàn 2 trấn giữ Tây Nguyên và  giải phóng ẵ diện tích Tây Nguyên với
                      4 vạn dân
                       
65.ý nghĩa lớn nhất của chiến dich Tây Nguyên ?
A.                    Là nguồn cổ  vũ mạnh mẽ để quân ta tiến lên giải phóng hoàn toàn miền Nam
B.                    Làm cho tinh thàn địch Hoảng hốt, mất khả năng chiến đấu
           C.                 Chuyển cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước sang giai đoạn mới :Từ tiến công chiến lược
                                phát triển thành tổng tiến công chiến lược trên toàn miền Nam
D.                    Đó là thănngs lợi lớn nhất oanh liệt nhất trong cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước của nhân
                     dân ta
                       
66.ý nghĩa lớn nhất trong thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước của nhân dân ta là gì ?
A.                    Chấm dứt vĩnh viễn ách thống trị của  chủ nghĩa đế quốc trên đất nước ta, rửa sạch nỗi nhục
                     và nỗi đau mất nước hơn một thế kỷ
B.                    Mở ra một kỷ nguyên  mới cho lịch sử Viêt Nam: cả  nước độc lập thống nhất cùng xây dựng
                     chủ nghĩa xã hội
C.                    Là nguồn cổ vũ mạnh mẽ đối với phong trào cách mạng thế giới
D.                    Câu A và B là ý nghĩa lớn nhất

67.Nguyên nhân nào có tính chất quyết định đưa tới thắng lợi của cuộc kháng chiến chông Mĩ cứu nước ?
A.                    Nhân dân ta có truyền thống yêu nước nồng nàn
B.                    Sự lãnh đạo đúng đắn và sáng suốt của Đảng
C.                    Có hậu Phương  vững chắc ở miền  Bắc xã hội chủ nghĩa
D.                    Sự giúp đỡ của các nước xã hội chủ nghĩa, tinh thần đoàn kết của nhân dân ba nước Đông
                     Dương

68.Sau đại thắng mùa Xuân 1975, nhiệm vụ cấp thiết hàng đầu của cả nước ta là gì?
A.                    Khắc phục hậu quả chiến tranh và phát triển kinh tế
B.                    ổn định tình hình chính trị – xã hội ở miền Nam
C.                    Thống nhất nước nhà về mặt Nhà nước
D.                    Mở rộng quan hệ giao lưu với các nước

69.Đại hội lần thứ V của Đảng đã khẳng định điều gì?
A.                    Tiếp tục thực hiện đường lối cách mạng xã hội chủ nghĩa đã vạch ra từ đại hội lần thứ IV
B.                    Thực hiện công cuộc đổi mới đất nước
C.                    Thực hiện công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước
D.                    Tất cả đều đúng
                       
70.Đại hội lần thứ VI của Đảng Cộng sản Việt Nam họp vào thời gian nào?
A.                    15 đến 18/12/1985
B.                    10 đến 18/12/1986
C.                    15 đến 18/12/1986
D.                    20 đến 25/12/1986
                       
71.Mục tiêu của ba chương trình kinh tế: lương thực – thực phẩm, hàng tiêu dùng và hàng xuất khẩu, được đề ra trong Đại hội nào của Đảng
A.                    Đại hội IV
B.                    Đại hội V
C.                    Đại hội VI
D.                    Đại hội VII
                       
72.Chủ trương đổi mới của Đại hội Đảng lần VI là gì?
A.                    Ưu tiên phát triển công nghiệp nặng một cách hợp lí trên cơ sở phát triển nông nghiệp và công
                     nghiệp nhẹ
B.                    Thực hiện công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước
C.                    Phát triển nền kinh tế theo cơ chế thị trường
D.                    Phát triển kinh tế hàng hóa nhiều thành phần, vận động theo cơ chế thị trường có sự quản lý

                     của nhà nước


Download document
Sell off ==> Click

0 comments Blogger 0 Facebook

Post a Comment

 

 
Soi điểm chọn trường, Điểm chuẩn tuyển sinh, Điểm chuẩn vào lớp 10 ©Email: tailieuchogiaovien@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best

Top
//