Guide BITCOIN Buy-Sell ==> Click here ...


Click here for see more

Sell off ==> Click
ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH  Môn thi: Lịch sử - Lớp 9 có đáp ánUBND TNH BC NINH

ĐỀ CHÍNH THỨC
 
S GIÁO DC VÀ ĐÀO TO
ĐỀ THI CHN HC SINH GII CP TNH
NĂM HC 2015 - 2016
Môn thi: Lịch sử - Lớp 9
Thi gian làm bài: 150 phút (không k thi gian giao đề)
Ngày thi: 24 tháng 3 năm 2016
==========

A.    PHẦN LỊCH SỬ VIỆT NAM (14,0 điểm)
Câu 1.  (3,0 điểm)
            Trình bày sự kiện đánh dấu bước phát triển nhảy vọt của cách mạng Miền Nam từ thế giữ gìn lực lượng sang thế tiến công.
Câu 2. (3,0 điểm)
Ý nghĩa lịch sử và ảnh hưởng của chiến thắng Điện Biên Phủ đối với nước ta và phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới.
Câu 3. (3,0 điểm)
Phân tích vai trò của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc trong Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.
Câu 4. (5,0 điểm)
Hãy thống kê 6 sự kiện lịch sử quan trọng của cách mạng Việt Nam từ khi chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ đến thắng lợi của cách mạng tháng Tám năm 1945 theo mẫu sau:
Thời gian
Sự kiện lịch sử

Trong những sự kiện lịch sử trên, sự kiện nào quan trọng nhất đối với sự phát triển của cách mạng nước ta? Giải thích vì sao?

B.     PHẦN LỊCH SỬ THẾ GIỚI (6,0 điểm)
Câu 5. (6,0 điểm)
Trình bày những nét chính về sự phát triển và thắng lợi của phong trào giải phóng dân tộc ở Châu Phi từ năm 1945 đến nay. So sánh đặc điểm phong trào giải phóng dân tộc ở Châu Phi với phong trào giải phóng dân tộc ở Châu Á theo yêu cầu sau: Tổ chức lãnh đạo phong trào, hình thức đấu tranh, mức độ độc lập, sự phát triển kinh tế sau khi giành độc lập.=======Hết======
Thí sinh không được sử dụng tài liệu

Giám thị coi thi không giải thích gì thêm
UBND TỈNH BẮC NINH
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
HƯỚNG DẪN CHẤM
ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH
NĂM HỌC 2015 - 2016
Môn thi: Lịch sử - Lớp 9
 (Hướng dẫn chấm có 04 trang)


Câu
Nội Dung
Điêm
A. LỊCH SỬ VIỆT NAM
1
Trình bày sự kiện đánh dấu bước phát triển nhảy vọt của cách mạng Miền Nam từ thế giữ gìn lực lượng sang thế tiến công.
3,0
- Sự kiện đánh dấu bước phát triển nhảy vọt của cách mạng Miền Nam từ thế giữ gìn lực lượng sang thế tiến công là phong trào “Đồng khởi”
0,5
- Hoàn cảnh: Trong những năm 1957 - 1959 Mỹ - Diệm tăng cường khủng bố, đàn áp, giết hại nhiều người vô tội. Trước tình hình đó, Hội nghị TW Đảng lần thứ 15 (đầu năm 1959) đã xác định con đường cơ bản của cách mạng miền Nam là khởi nghĩa giành chính quyền về tay nhân dân ... đã làm bùng lên ngọn lửa đấu tranh của nhân dân miền Nam
0,5
- Diễn biến:
+ Thực hiện Nghị quyết của Đảng, phong trào nổi dậy của quần chúng từ chỗ lẻ tẻ ở từng địa phương như ở Vĩnh Thạnh (Bình Định), Bắc Ái (Ninh Thuận) tháng 02/1959, Trà Bồng (Quảng Ngãi) tháng 08/1959. Sau đó lan rộng ra khắp miền Nam tạo thành cao trào cách mạng với cuộc "Đồng khởi" tiêu biểu ở Bến Tre.
+ 17/01/1960 dưới sự lãnh đạo của Tỉnh uỷ Bến Tre, nhân dân các xã Định Thủy, Phước Hiệp, Bình Khánh thuộc huyện Mỏ Cày với các loại vũ khí có trong tay đã đồng loạt nổi dậy đánh đồn bốt, diệt ác ôn, giải tán chính quyền địch. Từ 3 xã điểm cuộc nổi dậy lan ra toàn huyện Mỏ Cày và tỉnh Bến Tre.
 + Từ Bến Tre, phong trào "Đồng khởi" lan ra khắp Nam Bộ, Tây Nguyên và một số nơi ở miền Trung Trung Bộ.0,25


0,5


0,25
- Kết quả: Phong trào "Đồng khởi" đã phá vỡ từng mảng lớn chính quyền địch ở thôn xã, UBND tự quản được thành lập, lực lượng vũ trang nhân dân ra đời và phát triển, ruộng đất của địa chủ cường hào bị tịch thu đem chia cho dân nghèo

0,5
- Ý nghĩa:
+ “Đồng khởi” đã giáng đòn nặng nề vào chính sách thực dân mới của Mỹ ở miền Nam, làm lung lay tận gốc chính quyền tay sai Ngô Đình Diệm.
+ "Đồng khởi" thắng lợi, đánh dấu bước phát triển nhảy vọt của cách mạng miền Nam từ thế giữ gìn lực lượng sang thế tiến công.
+ Từ trong khí thế đó, Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam ra đời (20/12/1960)0,5
2
 Ý nghĩa lịch sử và ảnh hưởng của chiến thắng Điện Biên Phủ đối với nước ta và phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới.
3,0
- Ý nghĩa:
+ Chiến thắng Điện Biên Phủ là thắng lợi lớn nhất, vĩ đại nhất của nhân ta trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược và can thiệp Mĩ, như một  Bạch Đằng, Chi Lăng ... của thế kỷ XX. Thể hiện cao độ tinh thần quyết chiến quyết thắng và chủ nghĩa anh hùng cách mạng của quân và dân ta.
0,5
+ Làm phá sản hoàn toàn kế hoạch Nava, giáng một đòn quyết định vào ý chí xâm lược của thực dân Pháp, buộc Pháp phải ký Hiệp định Giơ-ne-vơ thừa nhận nền độc lập chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của 3 nước Đông Dương.
0,5
+ Bảo vệ và phát triển những thành quả của cách mạng tháng Tám giải phóng được miền Bắc, chấm dứt ách thống trị của thực dân Pháp trong gần một thế kỷ.
0,5
+ Giáng một đòn nặng nề vào hệ thống thuộc địa của chủ nghĩa thực dân, mở đầu sự sụp đổ của chủ nghĩa thực dân cũ. Cổ vũ phong trào cách mạng thế giới.
0,5
- Ảnh hưởng:
+ Chiến thắng Điện Biên Phủ đã cổ vũ to lớn phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới đặc biệt ở Châu Á (như ở Lào, Campuchia...), Châu Phi (như ở Angiêri, Tuynidi...). Góp phần làm thu hẹp hệ thống thuộc địa của chủ nghĩa đế quốc.
0,5
+ Nêu tấm gương sáng ngời về tinh thần đấu tranh chống chủ nghĩa thực dân.
0,25
+ Từ sau chiến thắng Điện Biên Phủ, phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới phát triển mạnh mẽ và thu được nhiều thắng lợi to lớn.
0,25
3
Phân tích vai trò của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc trong Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam
3,0
- Khái quát: Đến cuối 1929 do sự phát triển của phong trào dân tộc dân chủ  ở nước ta, đặc biệt là phong trào của quần chúng công - nông phát triển mạnh, thêm vào đó là sự khủng bố, đàn áp dã man của thực dân pháp, đặt ra yêu cầu phải có một chính đảng lãnh đạo đấu tranh.
  Tuy nhiên, ở Việt Nam lúc đó lại có 3 tổ chức cộng sản hoạt động riêng rẽ, tranh giành ảnhh hưởng...Nếu kéo dài sẽ có nguy cơ dẫn đến chia rẽ lớn . Vì vậy yêu cầu bức thiết của cách mạng Việt Nam lúc này là phải có một Đảng Cộng sản thống nhất trong cả nước để lãnh đạo phong trào cách mạng tiến lên.
0,5
- Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc là người đã đáp ứng được yêu cầu của lịch sử Việt Nam lúc đó:
+ Cuối năm 1929, trước yêu cầu cấp bách của cách mạng Việt Nam và được sự uỷ nhiệm của Quốc tế cộng sản, NAQ từ Xiêm về Cửu Long
(Hương Cảng - Trung Quốc). Tại đây Người trực tiếp triệu tập và chủ trì Hội nghị thống nhất 3 tổ chức cộng sản của Việt Nam.
0,5
+ Trong Hội nghị:
         Người đã phân tích tình hình thế giới và trong nước. Phê phán những hành động thiếu thống nhất... của 3 tổ chức cộng sản và nêu ra yêu cầu cấp thiết phải thống nhất 3 tổ chức cộng sản.
0,5
         NAQ đó thống nhất ba tổ chức cộng sản ở Việt Nam thành một Đảng duy nhất lấy tên là Đảng Cộng sản Việt Nam .
0,5
          Người đã soạn thảo Chính cương vắn tắt, Sách lược vắn tắt, Điều lệ tóm tắt của Đảng, được Hội nghị thành lập Đảng thông qua trở thành Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng.       
0,5
- Kết luận: Với việc sáng lập Đảng Cộng sản Việt Nam và thảo ra Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng, NAQ là người có vai trò lớn nhất trong việc giải quyết khủng hoảng về đường lối và giai cấp lãnh đạo cho cách mạng Việt Nam  từ cuối thế kỉ XIX đến đầu thế kỉ XX.
0,5
4
Hãy thống kê 6 sự kiện lịch sử quan trọng của cách mạng Việt Nam từ khi chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ đến thắng lợi của cách mạng tháng Tám năm 1945 theo mẫu sau:
Thời gian
Sự kiện lịch sử


Trong những sự kiện lịch sử trên, sự kiện nào quan trọng nhất đối với sự phát triển của cách mạng nước ta? Giải thích vì sao?
5,0
Thống kê 6 sự kiện lịch sử
Thời gian
Sự kiện lịch sử
11/1939
Hội nghị của Đảng Cộng sản Đông Dương họp ở Hóc môn (Gia Định) đề ra chủ trương chỉ đạo chiến lược cách mạng Việt Nam thời kì 1939 -1945.
10-19/5/1941
Hội nghị lần thứ 8 BCHT Đảng Cộng sản Đông Dương họp ở Pác Bó (Cao Bằng) do NAQ chủ trì đã hoàn chỉnh chủ trương chỉ đạo chiến lược cách mạng Việt Nam được đề ra trong Hội nghị tháng 11-1939.
12/3/1945
Ban thường vụ TW Đảng ra chỉ thị “Nhật – Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta” và phát động cao trào “Kháng Nhật, cứu nước” làm tiền đề tiến tới tổng khởi nghĩa.
14-15/8/1945
Hội nghị toàn quốc của Đảng họp ở Tân Trào (Tuyên Quang) quyết định phát động tổng khởi nghĩa giành chính quyền trong cả nước.
30/8/1945
Vua Bảo Đại tuyên bố thoái vị. Chế độ phong kiến Việt Nam hoàn toàn sụp đổ
2/9/1945
Tại Quảng trường Ba Đình Hà Nội, Chủ tịch HCM thay mặt Chính phủ lâm thời đọc Tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước VNDCCH.
Chú ý: Học sinh có thể lấy sự kiện khác (trừ sự kiện 2/9/1945) vẫn cho điểm tối đa.0,5


1,00,50,5


0,5


1,0
b
- Trong các sự kiện lich sử trên thì sự kiện 2/9/2945 Chủ tịch HCM đọc Tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước VNDCCH là quan trọng nhất đối với sự phát triển của cách mạng nước ta.
0,5
- Giải thích: Đã đánh dấu cuộc cách mạng DTDC của nhân dân ta đã giành thắng lợi. Đã đánh đổ ách thống trị của đế quốc, phát xít, phong kiến, thành lập chính quyền công-nông lần đầu tiên ở nước ta. Mở ra kỉ nguyên mới của lịch sử dân tộc là độc lập và tự do.
0,5
          B. PHẦN LỊCH SỬ THẾ GIỚI (6,0 điểm)
5
a/ Trình bày những nét chính về sự phát triển và thắng lợi của phong trào giải phóng dân tộc ở Châu Phi từ năm 1945 đến nay.
4,0
- Từ sau chiến tranh thế giới thứ 2, phong trào đấu tranh chống chủ nghĩa thực dân, đòi độc lập dân tộc đã diễn ra sôi nổi ở Châu Phi. Phong trào nổ ra sớm nhất ở Bắc Phi. Khởi đầu là thắng lợi của Ai Cập…
1,0
- Sau đó phong trào lan rộng ra các khu vực khác. Tiêu biểu là thắng lợi của nhân dân Angiêri từ 1954 - 1962 đã lật đổ ách thống trị của thực dân Pháp giành độc lập dân tộc.
1,0
- Năm 1960 được lịch sử ghi nhận là “Năm Châu Phi” với 17 nước Châu Phi tuyên bố độc lập.
1,0
- Sau đó nhân dân Châu Phi liên tục vùng dậy đấu tranh giành độc lập, chủ quyền. Với thắng lợi của nhân dân Môdămbích và Ănggôla (1975) lật đổ nền thống trị của thực dân Bồ Đào Nha thì chủ nghĩa thực dân cũ và hệ thống thuộc địa của nó về cơ bản bị tan rã. Đến năm 1993 cuộc đấu tranh của nhân dân Châu Phi hoàn toàn thắng lợi đánh dấu bằng thắng lợi của Namibia và thắng lợi của cuộc đấu tranh chống chế độ phân biệt chủng tộc ở Nam Phi.
1,0
b/ So sánh đặc điểm phong trào giải phóng dân tộc ở Châu Phi với phong trào giải phóng dân tộc ở Châu Á theo yêu cầu sau: Tổ chức lãnh đạo phong trào, hình thức đấu tranh, mức độ độc lập, sự phát triển kinh tế sau khi giành độc lập.
2,0

Nội dung so sánh
Phong trào giải phóng dân tộc ở Châu Phi
Phong trào giải phóng dân tộc ở Châu Á
Tổ chức lãnh đạo phong trào.
Lãnh đạo phong trào hầu hết là các chính Đảng hoặc tổ chức chính trị của giai cấp tư sản dân tộc, còn giai cấp vô sản chưa trưởng thành.
Lãnh đạo phong trào hầu hết là các chính Đảng của giai cấp tư sản dân tộc hoặc giai cấp vô sản ở từng nước.
Hình thức đấu tranh.
Chủ yếu là đấu  tranh chính trị, hợp pháp.
Đấu tranh chính trị kết hợp  với đấu tranh vũ trang.
Mức độ độc lập.
Các nước giành được độc lập ở mức độ khác nhau.
Các nước giành được độc lập ở mức độ tương đối đồng đều.
Sự phát triển kinh tế sau khi giành độc lập.
Kinh tế phát triển không đồng đều sau khi giành độc lập. Hiện nay đa số các nước Châu Phi vẫn còn rất khó khăn.
Phát triển nhanh chóng về kinh tế sau khi giành được độc lập và khá đồng đều về kinh tế. Một số nước phát triển mạnh trở thành “Con rồng nhỏ” của Châu Á như: Hàn Quốc, Singapo, Đài loan.0,5

0,5

0,50,5
__________________________Hết_________________________


Download document
Sell off ==> Click

0 comments Blogger 0 Facebook

Post a Comment

 

 
Soi điểm chọn trường, Điểm chuẩn tuyển sinh, Điểm chuẩn vào lớp 10 ©Email: tailieuchogiaovien@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best

Top
//