Guide BITCOIN Buy-Sell ==> Click here ...


Click here for see more

Sell off ==> Click
HỆ THỐNG CÂU HỎI ÔN TẬP GDCD 12
Câu 58: Công an xã bắt người bị nghi là lấy trộn xe đạp là hành vi xâm phạm:
     a.  Thân thể của công dân.                      b.  Danh dự và nhân phẩm của công dân.
     c.  Tính mạng, sức khoẻ của công dân.                             d.  Tất cả các đáp án trên.

Câu 59: Trong các trường hợp sau đây, trường hợp nào được xem là theo tôn giáo ?
a. Thờ cúng tổ tiên, ông, bà.                                                         b.  Thờ cúng  ông Táo.                     
c.    Thờ cúng các anh hùng liệt sỹ.                                 d.  Thờ cúng đức chúa trời.
Câu 60: Ông A tổ chức buôn ma túy. Hỏi ông A phải chịu trách nhiệm pháp lý nào ?
      a. Trách nhiệm hình sự.                                 b.  Trách nhiệm kỷ luật.       
     c. Trách nhiệm hành chính.                            d. Trách nhiệm dân sự.
Câu 61: Pháp luật không điều chỉnh quan hệ xã hội nào dưới đây ?
      a. Quan hệ hôn nhân - gia đình.            b. Quan hệ kinh tế.     
      c.  Quan hệ về tình yêu nam - nữ.        d.   Quan hệ lao động.
Câu 62: Người kinh doanh phải thực hiện nghĩa vụ nộp thuế, thanh niên đủ 18 tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự..., là hình thức:
a.      Thực hiện đúng đắn các quyền hợp pháp.
b.     Không làm những điều pháp luật cấm.
c.      Thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ pháp lý.
d.     Thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ pháp lý, làm những  gì mà pháp luật quy định phải làm.
Câu 63: Khi công dân giao kết được một hợp đồng lao động, có nghĩa là:
a.      Có việc làm ổn định.                                 
b.      Xác lập được một quan hệ xã hôi do pháp luật điều chỉnh.
c.       Có vị trí đứng trong xã hội.                        
d.      Bắt đầu có thu nhập.
Câu 64: Một học sinh lớp 11 (16 tuổi) chạy xe gắn máy trên 50cc ra đường chơi (Có đội mũ bảo hiểm), được xem là:
a.      Không vi phạm pháp luật vì thực hiện quyền tự do đi lại.
b.     Vi phạm pháp luật vì có đủ năng lực trách nhiệm pháp lý.
c.      Không phải chịu trách nhiệm về hành vi của mình.
d.     Không vi phạm vì có đội mũ bảo hiểm theo quy định.
Câu 65: Trường hợp nào sau đây thì mới được bắt, giam, giữ người:
a. Bắt người khi đang bị tình nghi có hành vi vi phạm pháp luật.
b. Bắt người phạm tội quả tang hoặc đang bị truy nã.
c. Bắt, giam, giữ người khi người này đang nghiện ma tuý.
d. Bắt giam người khi người này có người thân phạm pháp luật.
Câu 66; Tìm câu phát biểu sai:
a. Các tôn giáo được Nhà nước công nhận đều bình đẳng trước pháp luật, có quyền hoạt động tôn giáo theo quy định của pháp luật.
b. Quyền hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo của công dân trên tinh thần tôn trọng pháp luật, phát huy giá trị văn hoá, đạo đức tôn giáo được Nhà nước bảo đảm.
c. Hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo theo quy định của pháp luật được Nhà nước bảo đảm; các cơ sở tôn giáo hợp pháp được pháp luật bảo hộ.
d. Các tôn giáo được Nhà nước công nhận, được hoạt động khi đóng thuế hàng năm.
Câu 67: Quyền ứng cử của công dân được hiểu là:
a. Công dân từ đủ 18 tuổi trở lên có đủ điểu kiện mà pháp luật quy định có thể được nhiều nơi giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội.
b. Công dân có quyền tự mình ra ứng cửa đại biểu Quốc hội ở nhiều nơi.
c. Công dân có đủ các điều kiện pháp luật quy định có quyền ứng cử đại biểu Quốc hội ở nhiêu nơi.
d. Công dân có đủ các điều kiện pháp luật quy định có quyền ứng cử đại biểu Quốc hội ở một nơi.
Câu 68: Quyền bầu cử của công dân được hiểu là:
a. Mọi người đều có quyền bầu cử.
b. Những người từ đủ 18 tuổi trở lên có quyền bầu cử.
c. Những người từ đủ 18 tuổi trở lên, có năng lực hành vi dân sự có quyền bầu cử.
d. Những người từ 21 tuổi trở lên có quyền bầu cử.
e. Công dân không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo, trình độ văn hoá, nghề nghiệp, thời hạn cư trú, đủ 18 tuổi trở lên đều có quyền bầu cử theo quy định của pháp luật.
Câu 69: Tính giai cấp của pháp luật thể hiện ở chỗ
a.      Pháp luật là sản phẩm của xã hội có giai cấp.
b.     Pháp luật thể hiện ý chí của giai cấp thống trị.
c.      Pháp luật là công cụ để điều chỉnh các mối quan hệ giai cấp.
d.     Cả a,b,c.
Câu 70: Các phương pháp điều chỉnh của pháp luật lao động là :
a) Tuỳ theo hai bên chủ thể quan hệ pháp luật lao động.
b) Thông qua các tổ chức đại diện của 2 bên chủ thể quan hệ lao động.
c) Phương pháp bình đẳng và phương pháp mệnh lệnh.
d) Câu b và c đúng.
Câu 71: Để đảm bảo nguyên tắc thống nhất trong việc xây dựng và áp dụng pháp luật thì cần phải:
a.      Tôn trọng tính tối cao của Hiến pháp và Luật
b.     Đảm bảo tính thống nhất của pháp luật
c.      Cả hai câu trên đều đúng
d.     Cả hai câu trên đều sai
Câu 72:“Pháp luật là hệ thống quy tắc xử sự mang tính ....................., do  .................. ban hành và bảo đảm thực hiện, thể hiện ....................... của giai cấp thống trị và phụ thuộc vào các điều kiện .................. , là nhân tố điều chỉnh các quan hệ xã hội”
a.      Bắt buộc – quốc hội – ý chí – chính trị
b.     Bắt buộc chung – nhà nước – lý tưởng – chính trị
c.      Bắt buộc – quốc hội – lý tưởng – kinh tế xã hội
d.     Bắt buộc chung – nhà nước – ý chí – kinh tế xã hội
Câu 73: Năng lực hành vi dân sự được công nhận cho:
a.      Những người hiện diện trên lãnh thổ Việt Nam nhưng không mang quốc tịch Việt Nam
b.     Người chưa trưởng thành
c.      Người mắc bệnh Down
d.     Tất cả đều sai
Câu 74: Thỏa ước lao động tập thể là thỏa thuận …... giữa tập thể người lao động với người sử dụng lao động về điều kiện lao động và sử dụng lao động, quyền lợi và nghĩa vụ của hai bên trong quan hệ lao động.
a. Bằng văn bản
b. Bằng miệng
c. Cả a và b đều đúng
d. Cả a và b đều sai
Câu 75: Một trong những đặc điểm để phân biệt pháp luật với quy phạm đạo đức là:
a.      Pháp luật có tính quyền lực, bắt buộc chung.
b.     Pháp luật có tính quyền lực.
c.      Pháp luật có tính bắt buộc chung.
d.     Pháp luật có tính quy phạm.
Câu 76: Vi phạm hình sự là:
a.      Hành vi rất nguy hiểm cho xã hội.
b.     Hành vi nguy hiểm cho xã hội.
c.      Hành vi tương đối nguy hiểm cho xã hội.
d.     Hành vi đặc biệt nguy hiểm cho xã hội.
Câu 78: Bình đẳng trong lao động được hiểu là:
a.      Bình đẳng của công dân trong thực hiện quyền lao động.
b.     Bình đẳng giữa người lao động và người sử dụng lao động thông qua hợp đồng lao động.
c.      Bình đẳng giữa lao động nữ và lao động nam.
d.     Cả a, b và c.
Câu 79: Mục đích của Hôn nhân là:
a.      Xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững.
b.     Thực hiện chức năng sinh con, nuôi dạy con của gia đình.
c.      Thực hiện chức năng tổ chức đời sống, vật chất, tinh thần của gia đình.
d.     Cả a, b và c.
Câu 80: Vi phạm pháp luật có các dấu hiệu:
a.      Là hành vi trái pháp luật.
b.     Do người có năng lực trách nhiệm pháp lý thực hiện.
c.      Lỗi của chủ thể.
d.     Là hành vi trái pháp luật, có lỗi, do người có năng lực trách nhiệm pháp lý thực hiện.
Câu 81: Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thểhiện ý chí của:
a.      Giai cấp công nhân.
b.     Giai cấp nông dân.
c.      Giai cấp công nhân và đa số nhân dân lao động.
d.     Tất cả mọi người trong xã hội.
Câu 82: Công dân được phép bắt tội phạm bị truy nã vì trường hợp này:
        A  Không cần quyết định của Toà án.          B  Đã có quyết định của Toà án.
        C  Không cần quyết định của Viện Kiểm sát.                                 D  Đã có quyết định của Viện Kiểm sát.
Câu 83: Hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo theo quy định của pháp luật được Nhà nước …
        A  bảo bọc                 B  bảo hộ                   C  bảo đảm                D  bảo vệ
Câu 84: Sau giờ học trên lớp, Bình (người dân tộc Kinh) giảng bài cho H’Rê ( người dân tộc Ê Đê). Hành vi của Bình thể hiện:
        A  Quyền bình đẳng giữa các dân tộc.          B  Quyền tự do, dân chủ của Bình.
        C  Sự tương thân tương ái của Bình.             D  Sự bất bình đẳng giữa các dân tộc.
Câu 85: Các dân tộc trong một quốc gia không phân biệt đa số hay thiểu số, trình độ văn hoá, chủng tộc, màu da ... đều được Nhà nước và pháp luật tôn trọng, bảo vệ và tạo điều kiện phát triển được hiểu là:
        A  Quyền bình đẳng giữa các dân tộc.          B  Quyền bình đẳng giữa các tôn giáo.
        C  Quyền bình đẳng giữa các công dân.        D  Quyền bình đẳng giữa các cá nhân
Câu 86: Sự kiện giáo sứ Thái Hoà ở Hà Nội treo ảnh Đức Mẹ, Thiên Chúa ở hàng rào, lề đường, cành cây… là biểu hiện của:
        A  Hoạt động tín ngưỡng.                                                              B  Lợi dụng tôn giáo.
        C  Hoạt động mê tín.                                    D  Hoạt động tôn giáo.   
Câu 87: Hành động nào dưới đây xâm phạm quyền tự do về thân thể của người khác ?
A.   Nói xấu người khác nhằm hạ uy tín của họ
B.   Tự tiện bắt giữ người
C.   Đánh người gây thương tích, làm tổn hại đến sức khỏe của người ấy
D.   Đe dọa giết người.
Câu 88: Quyền bất khả xâm phạm về thân thể của công dân có nghĩa là gì ?
A.   Không ai bị bắt nếu không có quyết định của Tòa án
B.   Người phạm tội quả tang thì ai cũng có quyền bắt
C.   Không ai bị bắt nếu không có quyết định của Tòa án, quyết định hoặc phê chuẩn của Viện kiểm sát, trừ trường hợp phạm tội quả tang.
D.   Chỉ được bắt người trong trường hợp được pháp luật quy định cho phép.
Câu 89: Ý kiến nào sau đây saivề quyền bình đẳng giữa các dân tộc trong lĩnh vực kinh tế ?
A.   Công dân các dân tộc đa số và thiểu số đều có quyền tự do kinh doanh theo quy định của pháp luật
B.   Công dân các dân tộc đa số và thiểu số đều có có nghĩa vụ đóng thuế kinh doanh theo quy định của pháp luật
C.   Công dân các dân tộc thiểu số được nhà nước ưu tiên bảo vệ quyền sở hữu hợp pháp và quyền thừa kế
D.   Chỉ có các dân tộc thiểu số mới có quyền tự do đầu tư, kinh doanh ở địa bàn miền núi
Câu 90:  Quyền bình đẳng giữa nam và nữ trong lao động thể hiện:
A. Nam và nữ bình đẳng về tuyển dụng, sử dụng, nâng bậc lương và trả công lao động.
B. Người sử dụng lao động ưu tiên nhận nữ vào làm việc khi cả nam và nữ đều có đủ tiêu chuẩn làm công việc mà doanh nghiệp đang cần.
C. Lao động nữ được hưởng chế độ thai sản, hết thời gian nghỉ thai sản, khi trở lại làm việc, lao động nữ vẫn được bảo đảm chỗ làm việc.
D. Tất cả các phương án trên.
Câu 91: Vợ, chồng có quyền ngang nhau đối với tài sản chung là:
A. Những tài sản hai người có được sau khi kết hôn.
B. Những tài sản có trong gia đình.
C. Những tài sản hai người có được sau khi kết hôn và tài sản riêng của vợ hoặc chồng.
D. Tất cả phương án trên.
Câu 93: Công dân bình đẳng về trách nhiệm pháp lý là:
A. Công dân ở bất kỳ độ tuổi nào vi phạm pháp luật đều bị xử lý như nhau.
B. Công dân nào vi phạm quy định của cơ quan, đơn vị, đều phải chịu trách nhiệm kỷ luật.
C. Công dân nào vi phạm pháp luật cũng bị xử lý theo quy định của pháp luật.
D. Công dân nào do thiếu hiểu biết về pháp luật mà vi phạm pháp luật thì không phải chịu trách nhiệm pháp lý.
Câu 94: Vợ, chồng có quyền ngang nhau đối với tài sản chung là:
A. Những tài sản hai người có được sau khi kết hôn.
B. Những tài sản có trong gia đình.
C. Những tài sản hai người có được sau khi kết hôn và tài sản riêng của vợ hoặc chồng.
D. Tất cả phương án trên.
Câu 95: Người nào tuy có điều kiện mà không cứu giúp người đang ở tình trạng nguy hiểm đến tánh mạng, dẫn đến hậu quả người đó chết thì :
A. Vi phạm pháp luật hành chánh.
B. Vi phạm pháp luật hình sự.
C. Bị xử phạt vi phạm hành chánh.
D. Cả A, B, C đều đúng.
Câu 96: Quyền tự do về thân thể và tinh thần thực chất là :
A.  Quyền được pháp luật bảo hộ sức khỏe và tính mạng
B.  Quyền được pháp luật bảo hộ nhân phẩm và danh dự
C.  Quyền bất khả xâm phạm về thân thể
D.  Quyền được sống và được làm người với tư cách là thành viẽn của xã hội
Câu 97: “ Trên cơ sở qui định của PL, quyền của công dân được tôn trọng và bảo vệ, từ đó công dân có cuộc sống bình yên, có điều kiện để tham gia vào đời sống chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội của đất nước.” là một nội dung thuộc
A.  Khái niệm về quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở của công dân
B.  Ý nghĩa về quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở của công dân
C.  Bình đẳng về quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở của công dân
D.  Nội dungvề quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở của công dân
Câu 98: .  “Không ai bị bắt nếu không có quyết định của Toà án, quyết định hoặc phê chuẩn của Viện kiểm sát, trừ trường hợp phạm tội quả tang.” là một nội dung thuộc
A.  Nội dung quyền bất khả xâm phạm thân thể của công dân
B.  Ý nghĩa quyền bất khả xâm phạm thân thể của công dân
C.  Khái niệm quyền bất khả xâm phạm thân thể của công dân
D.  Bình đẳng về quyền bất khả xâm phạm thân thể của công dân
Câu 99: “ Danh dự và nhân phẩm của cá nhân được tôn trọng và bảo vệ.” là một nội dung thuộc
A.  Khái niệm về quyền được PL bảo hộ về tính mạng, sức khoẻ, danh dự và nhân phẩm
B.  Nội dung về quyền được PL bảo hộ về tính mạng, sức khoẻ, danh dự và nhân phẩm
C.  Ý nghĩa về quyền được PL bảo hộ về tính mạng, sức khoẻ, danh dự và nhân phẩm
D.  Bình đẳng về quyền được PL bảo hộ về tính mạng, sức khoẻ, danh dự và nhân phẩm
Câu 100: .  Những vi phạm pháp luật nghiêm trọng về bảo vệ môi trường đều sẽ bị truy cứu trách nhiệm theo quy định của :
A.  Bộ luật Hình sự                                 B.  Luật Dân sự
C.  Luật  Hành chính                              D.  Luật Môi trường
Câu 101: “ Qui định PL về quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở nhằm bảo đảm cho công dân – con người có một cuộc sống tự do trong một xã hội dân chủ , văn minh.” là một nội dung thuộc
A.  Khái niệm về quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở của công dân
B.  Bình đẳng về quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở của công dân
C.  Ý nghĩa về quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở của công dân
D.  Nội dungvề quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở của công dân
Câu 102: Khi nào cần tạm giữ người theo thủ tục hành chính
A.  Khi cơ quan nhà nước cần thu thập ,xác minh những tình tiết quan trọng làm căn cứ
B.  Khi cần ngăn chặn những hành vi gây rối trật tự công cộng
C.  Khi người đó gây thương tích cho người khác
D.  Cả 3 đều đúng
Câu 103: Người có quyền tố cáo là :
A.  Mọi cá nhân, cơ quan, tổ chức
B.  Những cơ quan nhà nuớc có thẩm quyền
C.  Mọi công dân                     
   D.  Những cán bộ công chức nhà nước
Câu 104:
Quyền sáng tạo của công dân được pháp luật quy định là:
A.  Quyền được tự do thông tin.            B.  Quyền sở hữu công nghiệp.
C.  Quyền tự do kinh doanh      D.  Quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí
Câu 105: “ Tự tiện bắt và giam, giữ người là hành vi trái PL sẽ bị xử lý nghiêm minh.” là một nội dung thuộc
A.  Nội dung quyền bất khả xâm phạm thân thể của công dân
B.  Bình đẳng về quyền bất khả xâm phạm thân thể của công dân
C.  Khái niệm quyền bất khả xâm phạm thân thể của công dân
D.  Ý nghĩa quyền bất khả xâm phạm thân thể của công dân
Câu 106: Việc đưa ra các quy định về thuế, pháp luật tác động đến lĩnh vực nào sau đây ?
A.  Môi trường      B.  Văn hóa    C.  Kinh tế       D.  Quốc phòng, an ninh
Câu 107: Trong lĩnh vực văn hóa, pháp luật có vai trò
A.  Góp phần hội nhập với nền văn hóa thế giới
B.  Duy trì đời sống văn hóa của mỗi dân tộc
C.  Tác động tích cực vào sự nghiệp xây dựng nền văn hóa Việt Nam
D.  Giữ gìn nền văn hóa dân tộc
Câu 108: “ PL qui định về quyền bất khả xâm phạm về thân thể của công dân nhằm ngăn chặn mọi hành vi tuỳ tiện bắt giữ người trái với qui định của PL.” là một nội dung thuộc
A.  Nội dung quyền bất khả xâm phạm thân thể của công dân
B.  Khái niệm quyền bất khả xâm phạm thân thể của công dân
C.  Bình đẳng về quyền bất khả xâm phạm thân thể của công dân
D.  Ý nghĩa quyền bất khả xâm phạm thân thể của công dân
Câu 109: Pháp luật quy định các mức thuế khác nhau đối với các doanh nghiệp, căn cú vào :
A.  Ngành, nghề, lĩnh vực và địa bàn kinh doanh
B.  Khả năng kinh doanh của doanh nghiệp
C.  Thời gian kinh doanh của doanh nghiệp
D.  Uy tín của người đứng đầu doanh nghiệp
Câu 110: Nếu hành vi bị tố cáo có dấu hiệu tội phạm hình sự thì người giải quyết tố cáo là:
A.  Người đứng đầu cơ quan, tổ chức, có thẩm quyền quản lý người bị tố cáo.
B.  Cơ quan tố tụng (điều tra, kiểm sát, tòa án).
C.  Người đứng đầu cơ quan, tổ chức cấp trên của cơ quan, tổ chức có người bị tố cáo.
D.  Tất cả các phương án trên.
Câu 111: Mục đích của tố cáo là :
A.  Phát hiện, ngăn chặn việc làm trái pháp kuật
B.  Khôi phục quyền và lợi ích của công dân
C.  Xâm hại đến quyền tự do công dân                  D.  Khôi phục danh dự
Câu 112 Nói đến vai trò của pháp luật đối với sự phát triển bền vững của đất nước là nói đến sự tác động của pháp luật đối với
A.  Các lĩnh vực của đời sống xã hội       B.  Lĩnh vực bảo vệ môi trường
C.  Việc xây dựng và bảo vệ đất nước     D.  Phát triển kinh tế đất nước
Câu 113: Pháp luật phát triển các lĩnh vực xã hội bao gồm các quy định về
A.  Dân số và giải quyết việc làm            
 B.  Phòng, chống tệ nạn xã hội
C.  Xóa đói giảm nghèo và chăm sóc sức khỏe cho nhân dân
D. Cả A,B,C đều đúng
Câu 114: Pháp luật quy định củng cố quốc phòng, an ninh là nhiệm vụ của toàn dân mà nòng cốt là………………và Công an nhân dân.

A.  Bộ đội      B.  Quân đội nhân dân     C.  Dân quân tự vệ    D.  Cảnh sát
Còn rất nhiều nữa


Download document
Sell off ==> Click

0 comments Blogger 0 Facebook

Post a Comment

 

 
Soi điểm chọn trường, Điểm chuẩn tuyển sinh, Điểm chuẩn vào lớp 10 ©Email: tailieuchogiaovien@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best

Top
//