Guide BITCOIN Buy-Sell ==> Click here ...


Click here for see more

Sell off ==> Click
Căn cứ Nghị định số 36/2012/NĐ-CP ngày 18/4/2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;
Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19/3/2008 của Chính Phủ quy định chức năng, nghiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Căn cứ Chỉ thị số 55/2008/CT-BGDĐT ngày 30/9/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về tăng cường giảng dạy, đào tạo và ứng dụng công nghệ thông tin trong ngành giáo dục giai đoạn 2008 – 2012

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
 

     Số: 628/QĐ-BGDĐT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 

Hà Nội, ngày 26 tháng 2 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Thể lệ cuộc thi quốc gia
thiết kế bài giảng e-Learning với chủ đề "Dư địa chí Việt Nam"

BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Căn cứ Nghị định số 36/2012/NĐ-CP ngày 18/4/2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;
Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19/3/2008 của Chính Phủ quy định chức năng, nghiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Căn cứ Chỉ thị số 55/2008/CT-BGDĐT ngày 30/9/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về tăng cường giảng dạy, đào tạo và ứng dụng công nghệ thông tin trong ngành giáo dục giai đoạn 2008 – 2012;
Căn cứ Quyết định số 2439/QĐ-BGDĐT ngày 16/6/2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các đơn vị giúp Bộ trưởng thực hiện chức năng quản lý nhà nước thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Thể lệ cuộc thi quốc gia thiết kế bài giảng e-Learning với chủ đề "Dư địa chí Việt Nam".
Điều 2. Ban Tổ chức cuộc thi có trách nhiệm tổ chức thực hiện và hướng dẫn cuộc thi theo Thể lệ này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông (bà) Chánh Văn phòng, Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin, Giám đốc Quỹ Hỗ trợ cộng đồng Lawrence S.Ting, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan, Giám đốc các sở giáo dục và đào tạo, Hiệu trưởng các trường đại học sư phạm, cao đẳng sư phạm chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các thành viên Ban Tổ chức cuộc thi;
- Các Sở GD&ĐT;
- Các trường ĐH, CĐ Sư phạm
- Website Bộ; Website cuộc thi;
- Lưu: VT, Cục CNTT.
 KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

(Đã ký)


Trần Quang Quý 

Bộ giáo dục và đào tạo

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc

__________________________________________  

Hà Nội, ngày 26 tháng 2 năm 2014

THỂ LỆ CUỘC THI QUỐC GIA
Thiết kế bài giảng e-learning với chủ đề “Dư địa chí Việt Nam"
(Ban hành kèm theo Quyết định số 628/QĐ-BGDĐT
ngày 26 tháng 2 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ GDĐT)

Điều 1. Mục đích

a) Đẩy mạnh phong trào ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong đổi mới phương pháp dạy học một cách sáng tạo, hiện đại, tăng cường tính tích cực và tự học.
b) Bước đầu xây dựng bộ Dư địa chí Việt Nam trên cơ sở ứng dụng bài giảng điện tử e-Learning.
Xây dựng nguồn tư liệu về đất nước, con người Việt Nam trên 63 tỉnh, thành phố để tạo ra nguồn tư liệu ban đầu cho đề án xây dựng một bộ Dư địa chí Việt Nam trong tương lai. Qua đó bổ sung tư liệu cho các môn học Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí. Đồng thời cũng tạo điều kiện giới thiệu về đặc tính tiềm năng kinh tế, văn hóa, xã hội của từng địa phương.
Điều 2.  Phạm vi, nội dung và đối tượng dự thi
1. Cuộc thi được tổ chức trên phạm vi cả nước.
2. Nội dung:
Nội dung chính liên quan đến văn hóa và lịch sử địa phương, danh nhân văn hoá và lịch sử, quá trình hình thành, điều kiện địa lý, thổ nhưỡng, con người, vùng đất, nếp sống, phong tục, tập quán, lễ nghi, tôn giáo, những chuyển động và biến đổi về tự nhiên, về con người, về đời sống văn hóa, xã hội của địa phương trong quá khứ, hiện tại tương lai. Đồng thời nói lên những cảm nhận về nét đẹp, những huyền thoại, những mẩu chuyện về tình yêu, vùng đất, con người nơi quê nhà.
3.  Đối tượng dự thi:
a) Đối tượng dự thi: là các cá nhân hoặc nhóm giáo viên (sau đây gọi chung là nhóm) dạy tại các trường phổ thông, trung tâm GDTX; giảng viên các trường đại học, cao đẳng.
b) Mỗi cá nhân có thể tham gia tối đa 3 tác phẩm.
c) Mỗi tập thể có thể tham gia tối đa 5 tác phẩm.
Các tập thể, cá nhân tham dự cuộc thi trên nguyên tắc tự nguyện và tự giác chấp hành thể lệ cuộc thi.


Điều 3. Ban chỉ đạo, Ban tổ chức, Hội đồng giám khảo, Tổ thư kí
1. Ban chỉ đạo cuộc thi gồm:
a) Lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT).
b) Lãnh đạo Cục Công nghệ thông tin, Bộ GDĐT.
c) Lãnh đạo Quỹ Hỗ trợ cộng đồng Lawrence S.Ting.
2. Ban tổ chức cuộc thi gồm các thành viên của: Cục Công nghệ thông tin, Quỹ Hỗ trợ Cộng đồng Lawrence S.Ting, các Vụ, Cục thuộc Bộ GDĐT, Sở GDĐT, Trường đại học, cao đẳng, các đơn vị tài trợ khác cho cuộc thi.
3. Tổ thư kí chịu trách nhiệm tổng hợp hồ sơ dự thi, công tác văn thư, tuyên truyền, phổ biến rộng rãi Thể lệ cuộc thi.
4. Hội đồng giám khảo chịu trách nhiệm về công tác chấm thi. 
5. Địa chỉ liên hệ (Ban tổ chức):
a)     Cục Công nghệ thông tin, Bộ GDĐT
     Số 18 ngõ 30 Tạ Quang Bửu, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
     Điện thoại: (84-4) 38 69 57 12
     cuccntt@moet.edu.vn
b)    Quỹ Hỗ trợ Cộng đồng Lawrence S.Ting
     Lầu 4, Tòa nhà Cresent Plaza, 105 Tôn Dật Tiên,
     Phường Tân Phú, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh.
Điều 4. Thông tin và liên lạc
Công tác thông tin và liên lạc của cuộc thi được thực hiện chủ yếu qua trang tin điện tử (website) và hộp thư điện tử (e-mail) như sau:
a) Mọi thông tin của cuộc thi được công bố công khai trên website của cuộc thi: http://thi-baigiang.moet.gov.vn.
b) E-mail của Ban tổ chức cuộc thi thi-baigiang@moet.edu.vn.
c) Địa chỉ tải tài liệu, phần mềm tham khảo: http://edu.net.vn/media, mục e-Learning.
Điều 5. Yêu cầu và định hướng đối với sản phẩm dự thi
1. Yêu cầu chung
a) Tất cả các thông tin gắn kèm trong sản phẩm dự thi đều phải rõ nguồn gốc và cung cấp các thông tin về nguồn gốc của tư liệu tham khảo.
b) Ngôn ngữ chính được sử dụng là tiếng Việt, khuyến khích có phiên bản tiếng Anh đi kèm.
2. Yêu cầu đối với sản phẩm
Sản phẩm dự thi là các bài giảng e-Learning được tạo ra từ các công cụ tạo bài giảng  được Ban tổ chức thẩm định, đánh giá, lên danh sách giới thiệu sử dụng. Cụ thể danh mục phần mềm ưu tiên sử dụng là phần mềm Adobe Presenter, Articulate Presenter, Adobe Captivate Lecture Maker.
a)     Bài dự thi cần tương thích và có thể tải vào hệ thống quản lí nội dung bài giảng (LCMS) do Ban tổ chức quyết định sử dụng như hệ thống Adobe Connect, Teaching Mate…
b)    Tư liệu được sưu tầm từ địa phương: Bên cạnh việc dùng một phần các tư liệu đã có, Ban tổ chức khuyến khích giáo viên tự tạo video, tự ghi hình các cảnh quan thiên nhiên, phố cổ được phát hiện, những sản phẩm địa phương có giá trị sử dụng (dược thảo, công năng, cách chế biến); Điệu hát, điệu múa dân gian mới phát hiện… tác giả tự chụp, ghi hình các ảnh tư liệu nếu có điều kiện (ảnh di tích, ảnh nhân vật lịch sử, ảnh thiết bị, sản phẩm, qui trình sản xuất gia công chế biến…); tự vẽ hình đồ hoạ (graphic); để mô tả rõ ràng, sống động hơn. Ví dụ các đề tài như:
- Đường Trường Sơn (mô tả cảnh quang dọc tuyến đường, cuộc sống người dân tộc dọc tuyến, đặc sản; dấu tích huyền thoại đường Trường Sơn trong chiến tranh chống Mỹ
- Lịch sử các đình, đền, chùa, …(lịch sử hình thành, tiểu sử nhân vật, tổ chức lễ hội, …).
- Cây thuốc vùng núi Tây Nguyên (các loài thảo dược trên Tây Nguyên được người dân phát hiện và sử dụng để trị các loại bệnh tật. Công năng, cách chế biến, bảo quản, sử dụng…).
- Con cá ba sa (sinh thái, qui trình nuôi và chế biến, các món ăn, sản phẩm được chế biến từ cá ba sa…).
- Sự tích về một dòng sông; một dãy núi; lịch sử tên gọi của một vùng miền (nội dung chứa đựng lịch sử, sự kiện, về con người nơi ấy…).
c) Cần có ghi âm lời giới thiệu của tác giả và xuất hiện hình hoặc video tác giả khi cần thiết.
d) Sử dụng các công cụ quay phim để minh họa hình ảnh nếu cần.
đ) Sản phẩm nộp dự thi yêu cầu tối thiểu các nội dung sau:
- Tệp nguồn bài giảng.
- Bài giảng sau khi đã được xuất bản, đóng gói theo định dạng: pdf, html.
- Thư mục chứa toàn bộ tư liệu (gồm hình ảnh, âm thanh, video, ..) của mỗi bài giảng.
- Khuyến khích tác giả gửi kèm tài liệu thuyết minh, giới thiệu về sản phẩm dự thi kèm theo.
e) Hình thức trang đầu của bài dự thi ghi rõ theo mẫu:
Mục tin
Thí dụ trang trình bày đầu tiên

Tên cuộc thi


Tiêu đề


tên (nhóm) tác giả biên soạn:
E-mail:
Điện thoại cá nhân:
tên trường học; quận/huyện, tỉnh/tp;

Tháng năm 2014

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO           QUỸ LAWRENCE S.TING
Cuộc thi bài giảng e-learning
với chủ đề “Dư địa chí Việt Nam"
--------
Tiêu Đề:
Đường Trường Sơn

Giáo viên: Lê V. N.
Điện thoại di động: 09…
Trường THPT Chu V. A.
Quận/huyện ABC, tỉnh/tp XYZ

Tháng -/2014
- Trang cuối của bài giảng cần nêu rõ các tài liệu và website tham khảo.
Điều 6. Các mốc thời gian của Cuộc thi
1. Thời gian tiếp nhận bài dự thi: Từ ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành đến hết ngày 15/9/2014.
2. Thời gian công bố kết quả và giải thưởng: 30/2/2015 (kết quả được công bố trên website Cuộc thi và gửi về địa chỉ email của từng tác giả).
3.Thời gian(dự kiến) tổ chức Lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi: tháng 3/2015.
Điều 7. Đăng ký tham gia cuộc thi
a) Giáo viên trước khi tham gia cuộc thi phải đăng ký dự thi bằng cách điền các thông tin sau trên website cuộc thi(http://thi-baigiang.moet.gov.vn):
- Họ và tên:
- Tên trường:
- Phường/xã, Quận/huyện, Tỉnh:
- e-mail:
- Điện thoại di động
b) Thời hạn chót đăng ký tham gia: Trước ngày 30/6/2014.
c) Nguyên tắc sử dụng thông tin đăng ký: Các thông tin đăng ký trên chỉ được Ban tổ chức sử dụng phục vụ Cuộc thi, không công khai ra ngoài. Các tổ chức và cá nhân khác không được sử dụng.
d) Các sở GDĐT, phòng GDĐT cần đăng ký để nhận hỗ trợ trực tiếp từ Ban tổ chức.
Điều 8. Nộp sản phẩm
1. Sản phẩm dự thi được đóng gói vào đĩa CD, DVD, ổ USB và gửi về Ban tổ chức cuộc thi: Xem chi tiết trong phần hướng dẫn trên website cuộc thi.
2.  Sản phẩm dự thi đề nghị để trong phong bì dán kín, phía ngoài ghi tên cá nhân hoặc nhóm dự thi, địa chỉ, điện thoại liên hệ và thành phần hồ sơ có bên trong.
3. Nơi nhận sản phẩm dự thi:
a) Nhận qua đường bưu điện về địa chỉ: Cục Công nghệ thông tin, Bộ Giáo dục và Đào tạo. Số 18 ngõ 30 Tạ Quang Bửu, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.
b) Qua e-mail: Bài dự thi có thể được nén và gửi thêm mang tính bổ sung theo địa chỉ e-mail cuộc thi: thi-baigiang@moet.edu.vn với chủ đề (subject) của thư điện tử là “Nộp bài dự thi: ….”. Phần nội dung e-mail ghi đầy đủ thông tin như điểm e khoản 2 Điều 7.
1.       Họ và tên:
2.       Giáo viên tại trường …  (thuộc huyện, tỉnh/tp);
3.       e-mail:
4.       Điện thoại cá nhân để khi cần liên lạc:
Đăng ký nộp bài dự thi “ Bộ sưu tập Dư địa chí địa phương”:
Tên tiêu đề:……………
4. Bài dự thi của tập thể ghi đầy đủ thông tin của từng thành viên. Tránh đăng ký nộp bài tập thể mà không có thông tin của từng cá nhân giáo viên.
5. Sản phẩm dự thi đoạt giải hay không đoạt giải đều có thể được công bố trên website của Bộ GDĐT để được sử dụng cho mục đích chia sẻ, dùng chung. Ban Tổ chức toàn quyền sử dụng các tác phẩm dự thi. Tác phẩm đăng ký dự thi sẽ không hoàn trả lại.
Điều 9. Hỗ trợ, tư vấn
1. Trong quá trình tham gia cuộc thi, Cục CNTT tổ chức tư vấn, góp ý, kiểm thử sản phẩm và hỗ trợ về công nghệ làm sản phẩm; cung cấp phần mềm (nếu có). Địa chỉ e-mail tư vấn, giải đáp: thi-baigiang@moet.edu.vn.
2. Khuyến khích các (nhóm) tác giả sử dụng tư vấn, kiểm thử và đánh giá từ các trường học, tổ chức và cá nhân khác.
Các nhóm có thể chủ động tự công khai sản phẩm dự thi để lấy ý kiến đóng góp hoàn thiện sản phẩm.
3. Để thúc đẩy triển khai e-mail theo tên miền của giáo dục, Ban Tổ chức khuyến khích các tác giả bài giảng dùng e-mail có tên miền của Sở, của trường hoặc @moet.edu.vn, tránh dùng các e-mail có tên miền xã hội chung như @yahoo, @gmail, @vnn.vn.
Cục Công nghệ Thông tin cấp rộng rãi e-mail có tên miền @moet.edu.vn cho giáo viên tham gia cuộc thi; xin gửi thông tin gồm họ và tên, tên trường vào hộp thư  dangky-e-mail@moet.edu.vn.
Điều 10.  Giải thưởng
1. Cơ cấu giải thưởng cuộc thi như sau:
TT
Giải thưởng
Số lượng giải thưởng
Mức thưởng cho mỗi giải (VNĐ)
Ghi chú
1
Giải đặc biệt
1
50.000.000
Tặng Bằng khen của Bộ trưởng
2
Giải nhất
3
20.000.000
Tặng Bằng khen của Bộ trưởng
3
Giải nhì
10
15.000.000
Giấy khen
4
Giải ba
30
10.000.000
Giấy khen
5
Giải khuyến khích
100
5.000.000

6
Giải đồng đội
(Cấp sở GDĐT,
phòng GDĐT, trường)
20
15.000.000
Tặng Bằng khen của Bộ trưởng cho tập thể các đơn vị đã tổ chức triển khai tốt
7
Quà lưu niệm
500
      300.000
Cho những sản phẩm được lọt vào vòng chấm chung khảo
Giải thưởng có thể là tiền mặt hoặc hiện vật có giá trị tương đương;
Cơ cấu giải thưởng trên có thể thay đổi dựa theo kết quả và chất lượng của sản phẩm. Ban tổ chức cũng có thể huy động thêm giải thưởng khi cần.
2. Sản phẩm đạt giải được cấp Giấy chứng nhận của Ban tổ chức cuộc thi.
3. Sản phẩm đạt giải cao hoặc đơn vị đạt nhiều giải sẽ được đề nghị tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và đạt danh hiệu giáo viên giỏi ứng dụng CNTT.
4. Tác giả của các sản phẩm đoạt giải được Ban tổ chức mời về dự lễ trao phần thưởng và nhận quà tặng từ Ban tổ chức, các nhà tài trợ.
Các cơ sở giáo dục hỗ trợ kinh phí và cá nhân giáo viên đoạt giải chịu chi phí ăn ở, đi lại khi đi nhận giải.
Điều 11. Tổ chức chấm sản phẩm dự thi
1.  Hội đồng giám khảo
Các Hội đồng giám khảo do Ban tổ chức quyết định thành lập với nhiệm vụ đánh giá và chấm điểm các sản phẩm dự thi một cách độc lập.
Có 2 hội đồng giám khảo gồm: Hội đồng chấm sơ khảo và Hội đồng chấm chung khảo.
Hội đồng chấm sơ khảo có nhiệm vụ đánh giá tất cả các sản phẩm dự thi và lựa chọn những sản phẩm đáp ứng các yêu cầu cơ bản về mặt kỹ thuật và nội dung chuyển sang chấm vòng chung khảo.
Hội đồng chấm chung khảo có nhiệm vụ đánh giá và cho điểm các sản phẩm đã lọt vào vòng chung khảo.
Căn cứ vào đánh giá chất lượng sản phẩm từ các hội đồng giám khảo, Ban tổ chức sẽ đưa ra phương án về cơ cấu, số lượng giải thưởng và xét giải.
Các hội đồng tự đề ra qui chế và làm việc dưới sự chủ trì của Chủ tịch hội đồng.
2. Tiêu chí đánh giá sản phẩm dự thi
Các hội đồng giám khảo đánh giá kết quả của sản phẩm dự thi dựa trên một số tiêu chí chính như sau:
a) Các sản phẩm sẽ không được chấm nếu:
- Giáo viên không hoàn thành thủ tục đăng ký tham gia cuộc thi được quy định tại Điều 7.
- Trang đầu của bài thi không làm theo mẫu quy định.
b) Về công nghệ:
-   Sử dụng phần mềm soạn bài giảng e-Learning đã được quy định;
-   Khuyến khích khai thác và sử dụng các công nghệ làm bài thí nghiệm ảo, phần mềm mô phỏng được tạo bởi các Java applet, flash video có tính tương tác cao.
-   Có ghi hình và lời giảng (tiếng) khi giảng bài.
-   Mầu sắc, phông chữ hài hoà, không loè loẹt.
-   Âm thanh không ồn ào, không gây khó chịu.
-   Phông chữ chân phương, dễ đọc.
-   Tính mở và tính cộng đồng: sản phẩm có thể mở để cộng đồng tham gia đóng góp, cập nhật, bổ sung.
-   Sử dụng các đường kết nối khi cần.
-   Tính mẫu mực trong thiết kế để người khác có thể áp dụng theo.
c) Về nội dung:
-   Chính xác về thông tin (có thể kiểm chứng khi cần), giá trị của nguồn tư liệu.
-   Tính sáng tạo, thiết thực, góp phần giới thiệu tiềm năng về kinh tế văn hóa xã hội địa phương, vùng miền.
-   Tính hoàn thiện của bài sưu tầm có nội dung đầy đủ, hình ảnh minh họa rõ ràng, có giá trị phổ biến du lịch hay giới thiệu cho khách hàng.
-   Tính rõ ràng trong trích dẫn các tài liệu (để tham khảo và xác minh khi cần).
d) Tính sư phạm và phương pháp truyền đạt:
-   Ý tưởng thể hiện sự sáng tạo, độc đáo, mới mẻ và có giá trị giáo dục cao.
-   Lấy mục đích đáp ứng nhu cầu cung cấp thêm tư liệu cho các môn khoa học xã hội.
-   Lời giới thiệu (tiếng nói) và thuyết minh (văn bản) dễ hiểu.
-   Phát huy tính sáng tạo, tạo sự hấp dẫn khuyến khích người nghe đi tìm hiểu tham quan.
Điều 12.  Khiếu nại và giải quyết khiếu nại 
1. Với mục tiêu của cuộc thi là khuyến khích các thí sinh tham dự cuộc thi tạo ra nhiều sản phẩm có tính ứng dụng, thiết thực và đáp ứng công nghệ, Ban tổ chức sẽ không giải quyết các khiếu nại về kết quả của cuộc thi. Ban tổ chức chỉ xem xét những khiếu nại liên quan đến việc sở hữu sản phẩm đạt giải thưởng.
2. Sản phẩm dự thi phải tuân thủ các qui định của Luật sở hữu trí tuệ hiện hành của Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
3. Người khiếu nại cần thông báo bằng văn bản cho Ban tổ chức. Trong đó ghi rõ thông tin của người gửi để Ban tổ chức liên lạc khi cần thiết. Việc gửi thư thông báo cho Ban tổ chức phải được thực hiện trong vòng 10 ngày kể từ ngày công bố kết quả chấm giải.
4. Nếu xác định sản phẩm đạt giải thưởng chính thức có vi phạm, tuỳ theo mức độ nghiêm trọng, Ban tổ chức sẽ quyết định thu hồi giải thưởng và các lợi ích vật chất từ giải thưởng.

Điều 13. Tổ chức thực hiện
1. Cục CNTT chủ trì hướng dẫn các đơn vị, cơ sở giáo dục trong ngành tham gia cuộc thi. Cục CNTT chủ trì, tổ chức tập huấn và hỗ trợ theo yêu cầu của các cơ sở giáo dục. 
2. Trách nhiệm của các Sở GDĐT và Phòng GDĐT
a) Tổ chức phổ biến nội dung và Thể lệ cuộc thi đến các cơ sở giáo dục trực thuộc.
b) Chỉ đạo các cơ sở giáo dục tổ chức cho giáo viên tham gia dự thi.
c) Xây dựng kế hoạch tổ chức cuộc thi tại địa bàn (Cấp Sở), gửi báo cáo kế hoạch về Ban tổ chức để nhận chỉ đạo và hỗ trợ.
d) Có thể tổ chức tuyển chọn bài dự thi gửi về Ban tổ chức.
3. Trách nhiệm của các trường đại học, học viện, cao đẳng
a) Tổ chức phổ biến nội dung và Thể lệ cuộc thi đến giảng viên của trường;
b) Chỉ đạo, tổ chức cho giảng viên tham gia cuộc thi;
c) Có thể xây dựng kế hoạch tổ chức cuộc thi tại trường, gửi báo cáo kế hoạch về Ban tổ chức để nhận chỉ đạo và hỗ trợ;
d) Có thể tổ chức tuyển chọn bài dự thi gửi về Ban tổ chức.


   KT. BỘ TRƯỞNG
  THỨ TRƯỞNG

(Đã ký)


    Trần Quang Quý

                                     
PHỤ LỤC
Giới thiệu Danh mục một số phần mềm e-Learning
có thể đáp ứng nhu cầu cuộc thi và khuyến khích sử dụng

1.  Adobe Presenter (chạy trên powerpoint); www.adobe.com
2.  Articulate Presenter (chạy trên powerpoint); http://www.articulate.com/
3.  Adobe Captivate;
4.  LectureMAKER (Cục CNTT cung cấp, download tại http://edu.net.vn);
5.  Wondershare PPT2flash (chạy trên powerpoint); www.wondershare.com
6.  Adobe Connect là phòng họp và học ảo, phòng eLearning, lớp học ảo. Adobe Connect giúp đưa bài giảng soạn bằng Adobe Presenter và Captivate trực tiếp lên mạng. Hiện tại Cục CNTT cấp cho các đơn vị sử dụng qua địa chỉ tên miền http://hop.edu.net.vn
    Có thể dùng thử qua http://hop.edu.net.vn/thunghiem 
7.  Phần mềm quay hoạt động màn hình: Camtasia và Adobe Captivate.
8.  MS Producer (phiên bản 2011); tải về từ http://edu.net.vn
9.  Adobe Authorware;
10.       Adobe Director;
11.       Raptivity;
12.       LMS Moodle (mã nguồn mở);
13.       LMS Dokeos  (mã nguồn mở);
14.       Tài nguyên và phần mềm giáo dục http://www.yenka.com
15.       Tham khảo tài nguyên giáo dục
16.       Các template trong powerpoint  http://www.edrawsoft.com/
17.       Sử dụng các phần mềm về bản đồ tư duy (tìm với từ khoá mind map). 
(Danh sách sẽ được tiếp tục cập nhật trên website trong quá trình triển khai)
Download document
Sell off ==> Click

0 comments Blogger 0 Facebook

Post a Comment

 

 
Soi điểm chọn trường, Điểm chuẩn tuyển sinh, Điểm chuẩn vào lớp 10 ©Email: tailieuchogiaovien@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best

Top
//