Buy-Sell Crypto ==> Click here ...


Thống kê điểm chuẩn

Click here for Make money Online

Tham gia kênh Telegram kiếm tiền online ==> Click

Xinap là nơi tiếp xúc giữa tế bào thần kinh với tế bào thần kinh hoặc với các tế bào khác như: tế bào cơ, tế bào tuyến … Xi nap gồm các bộ phận: Màng trước; Màng saul; Khe xináp, chùy xináp ó túi chứa chất TGHH)

I. Khái niệm xináp:
1. Khái niệm: Xináp là diện tiếp xúc giữa TBTK với TB kế tiếp. Xinap là nơi tiếp xúc giữa tế bào thần kinh với tế bào thần kinh hoặc với các tế bào khác như: tế bào cơ, tế bào tuyến … có vai trò dẫn truyền xung thần kinh.)

2. Các kiểu : Ba kiểu:
-  XN giữa TBTK với TBTK
-  XN giữa TBTK với TB cơ
-  XN giữa TBTK với TB tuyến
II. Cấu tạo xináp

   + Màng trước
   + Màng sau : có thụ quan tiếp nhận  Chất trung gian hoá học (TGHH)
   + Khe xináp
   + Chùy xináp: (có túi chứa chất TGHH)
III. Quá trình lan truyền của ĐTHĐ Qua xináp.
 (Theo 3 bước)
À  Xung TK lan truyền đến chùy Xinap => kênh Ca++ mỡ → Ca++ vào chùy Xináp.
Á  Ca++ làm túi chứa chất TGHH vỡ ra, giải phóng chất TGHH vào khe Xináp đến màng sau Xinap

  Chất TGHH gắn vào màng sau => mất phân cực => Xuất hiện ĐTHĐ => lan truyền tiếp


Câu.1      Chất trung gian hoá học có vai trò như thế nào trong việc truyền tin qua xináp?
TRẢ LỜI:
-        Chất trung gian hoá học đi qua khe xinap làm thay đổi tính thấm ở màng sau xináp và làm xuất hiện xung thần kinh lan truyền đi tiếp. Enzim có ở màng sau xináp thuỷ phân axêtincholin thành axêtát và côlin. Hai chất này quay trở lại chuỳ xináp và được tái tổng hợp lại thành axêtincôlin chứa trong các bóng xináp.
Câu.2      Hiện tượng chậm xináp là gì?
TRẢ LỜI:
-        Do số lượng kích thích đến màng trước xináp quá nhiều cùng lúc, làm cho các túi chứa chất trung gian hoá học bị vỡ ra và không kịp tái tạo ở màng trước. Dẫn đến các xung thần kinh không thể truyền đi tiếp đến màng sau gọi là hiện tượng chậm xináp.
Câu.3      Tại sao xung thần kinh được dẫn truyền trong một cung phản xạ chỉ theo một chiều (từ màng trước đến màng sau)?
TRẢ LỜI:
-        màng sau không có chất trung gian hoá học để đi về phía màng trước và màng trước cũng không có các thụ thể để tiếp nhận chất trung gian hoá học
Câu.4      Trình bày các giai đoạn truyền tin qua xináp
TRẢ LỜI:
Quá trình truyền tin qua xináp gồm các giai đoạn sau:
-        Xung thần kinh lan truyền đến chùy xináp làm Ca2+ đi vào trong chuỳ xináp.
-        Ca2+ làm cho các bọc chứa chất trung gian hoá học gắn vào màng trước và vỡ ra. Chất trung gian hoá học đi qua khe xináp đến màng sau.
-        Chất trung gian hoá học gắn vào thụ thể ở màng sau xináp làm xuất hiện điện thế hoạt động ở màng sau. Điện thế hoạt động (xung thần kinh) hình thành và lan truyền đi tiếp
Câu.5    Trình bày tóm tắt quá trình hình thành và dẫn truyền xung thần kinh trong một cung phản xạ. Từ đó hãy giải thích vì sao xung thần kinh chỉ truyền theo một chiều từ cơ quan thụ cảm tới cơ quan đáp ứng?
TRẢ LỜI:
Quá trình hình thành và lan truyền xung thần kinh trên sợi trục:
  1. Quá trình hình thành điện thế hoạt động trên sợi trục thần kinh:
-       Khi bị kích thích, tính thấm của màng thay đổi, kênh Na+ mở ra, Na+ tràn vào trong à mất phân cực và đảo cực.
-       Kênh Na+ đóng lại nhanh, kênh K+ mở ra, K+ tràn ra ngoài à tái phân cực.
-       Bơm Na-K hoạt động bơm trả Na+ và K+ về 2 bên màng.
  1. Quá trình lan truyền xung trên sợi trục thần kinh:
-       Khi Na+ tràn vào sẽ tạo dòng ion chạy từ điểm kích thích sang vùng kế cận.
-       Dòng ion kích thích và thay đổi tính thấm của màng à Kênh Na+ mở ra và cứ thế tiếp diễn làm cho xung thần kinh được lan truyền dọc sợi trục thần kinh.
  1. Quá trình giữa các sợi thần kinh trong một cung phản xạ:
-       Khi luồng thần kinh truyền tới đầu mút sợi trục à tính thấm Ca2+ ở màng trước xinap bị thay đổi, Ca2+ đi vào chùy xinap
-       Bóng chứa chất hóa học vỡ ra à giải phóng chất hóa học vào khe xinap
-       Chất hóa học gắn vào thụ thể ở màng sau xinap, làm xuất hiện điện thế hoạt động ở màng sau xinap và thông tin được lan truyền.
  1. Xung thần kinh chỉ truyền theo một chiều từ cơ quan thụ cảm tới cơ quan đáp ứng. Vì:
-       Chỉ ở chùy xinap mới có bóng chứa chất hóa học trung gian.

-       Chỉ màng sau xinap mới có các cơ quan tiếp nhận các chất này.

Tham gia kênh Telegram kiếm tiền điện tử => Click here


Download document
Sell off ==> Click

0 comments Blogger 0 Facebook

Post a Comment

 

 
Soi điểm: Buy IDO, Buy Pre sale, Claim Coin, Airdrops, Mining Cloude Coin free ©Email: inluon@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best

Top
//