Buy-Sell Crypto ==> Click here ...


Thống kê điểm chuẩn

Click here for Make money Online

Tham gia kênh Telegram kiếm tiền online ==> Click

Trắc nghiệm GDCD: CÔNG DÂN BÌNH ĐẲNG TRƯỚC PHÁP LUẬT


Câu 1: Bất kỳ công dân nào vi phạm pháp luật đều phải chịu trách nhiệm về hành vi vi phạm của mình và phải bị xử lý theo
A.            quy định của pháp luật
B.            quy định của cơ quan
C.            quy định của tổ chức
D.            quy định của địa phương
Câu 2: Bất kỳ công dân nào vi phạm pháp luật đều phải gánh chịu trách nhiệm về hành vi vi phạm của mình và phải bị xử lý theo quy định của pháp luật là bình đẳng về
A.            quyền của CD.
B.            nghĩa vụ của CD.
C.            trách nhiệm pháp lí của CD.
D.            quyền và nghĩa vụ của CD.
Câu 3: Mọi công dân nam, nữ thuộc các dân tộc, tôn giáo, thành phần, địa vị xã hội khác nhau đều không bị phân biệt, đối xử trong việc hưởng quyền, thực hiện nghĩa vụ và chịu trách nhiệm pháp lí theo quy định của pháp luật là:
A.             Bình đẳng trước XH
B.             Bình đẳng trước tổ chức
C.            Bình đẳng trước pháp luật
D.            Bình đẳng trước chính quyền
Câu 4: Theo quy định của pháp luật, quyền của công dân không tách rời
A.            lợi ích hợp pháp của công dân.
B.            trách nhiệm pháp lí của công dân.
C.            nghĩa vụ của công dân.
D.            nhu cầu chính đáng của công dân.
Câu 5: Mọi công dân đều được hưởng các quyền công dân như quyền bầu cử, ứng cử, quyền sở hữu, quyền thừa kế nếu
A.            có đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật.
B.            nếu có đủ các nghĩa vụ theo quy định của pháp luật.
C.            nếu có đủ các năng lực theo quy định của pháp luật.
D.            nếu có đủ các khả năng theo quy định của pháp luật.
Câu 6: Trong cùng một điều kiện như nhau, công dân được hưởng quyền và có nghĩa vụ như nhau, nhưng mức độ sử dụng các quyền và nghĩa vụ đó đến đâu phụ thuộc rất nhiều vào
A.            Khả năng, điều kiện và hoàn cảnh của mỗi người.
B.            Khả năng, nhu cầu, lợi ích của mỗi người.
C.            Trách nhiệm, sở trường, năng lực của mỗi người.
D.            Tâm lý, kinh nghiệm, năng lực của mỗi người.
Câu 7: Để đảm bảo cho công dân có khả năng thực hiện được quyền và nghĩa vụ phù hợp với từng giai đoạn phát triển của đất nước Nhà nước và xã hội có trách nhiệm cùng tạo ra:
A.            Các điều kiện đầy đủ về vật chất
B.            Các điều kiện đầy đủ về tinh thần
C.            Các điều kiện vật chất, tinh thần
D.            Các điều kiện kinh tế chính trị
Câu 8:Việc thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ được Hiến pháp và luật quy định là điều kiện cần thiết để công dân sử dụng
A.            Các quyền của mình
B.            Các trách nhiệm của mình
C.            Các lợi ích của mình
D.            Các nhu cầu của mình
Câu 9: Đáp án nào dưới đây là bình đẳng về trách nhiệm pháp lý
A.            Chồng có quyền đánh vợ
B.            Bố mẹ được quyền bắt con nghỉ học
C.            Thầy giáo được phạt học sinh
D.            Công dân An và Bảo vượt đèn đỏ , bị CSGT xử phạt như nhau.
Câu 10:  Công dân bình đẳng  về trách nhiệm pháp lý là:
A. Công dân ở bất kỳ độ tuổi nào vi phạm pháp luật đều bị xử lý như nhau.
B. Công dân nào vi phạm quy định của cơ quan, đơn vị, đều phải chịu trách nhiệm kỷ luật.
C.Công dân nào vi phạm pháp luật cũng bị xử lý theo quy định của pháp luật.
D. Công dân nào do thiếu hiểu biết về pháp luật mà vi phạm pháp luật thì không phải chịu trách nhiệm pháp lý.
Câu 11: Công dân bình đẳng trước pháp luật là:
A. Công dân có quyền và nghĩa vụ như nhau nếu cùng giới tính, dân tộc, tôn giáo.
B. Công dân có quyền và nghĩa vụ giống nhau tùy theo địa bàn sinh sống.
C.Công dân nào vi phạm pháp luật cũng bị xử lý theo quy định của đơn vị, tổ chức, đoàn thể mà họ tham gia.
D.Công dân không bị phân biệt đối xử trong việc hưởng quyền, thực hiện nghĩa vụ và chịu trách nhiệm pháp lý theo quy định của pháp luật.
Câu 12:Tìm  phát biểu sai trong các câu sau:
A. Bất kỳ công dân nào khi vi phạm pháp luật đều phải chịu trách nhiệm pháp lí theo quy định của pháp luật
B.Bất kỳ công dân nào khi vi phạm pháp luật đều phải chịu trách nhiệm hình sự.
C. Bất  cứ ai vi phạm pháp luật với tính chất và mức độ như nhau, hoàn cảnh như nhau đều xử lí như nhau.
D. Không phân biệt đối xử trong việc thực hiện trách nhiệm pháp lí.
Câu 13.                                                                           Quan điểm nào sau đây sai khi nói về: Trách nhiệm của nhà nước trong việc bảo đảm quyền bình đẳng của công dân trước pháp luật:
     A.     Không ngừng đổi mới, hoàn thiện hệ thống pháp luật.      
     B.     Những người vi phạm nếu cùng độ tuổi thì xử lý như nhau.
     C.     Tạo ra các điều kiện đảm bảo cho công dân thực hiện quyền bình đẳng trước pháp luật.
     D.     Quy định quyền và nghĩa vụ của công dân trong Hiến pháp và luật       
Câu 14: Quyền và nghĩa vụ của công dân không bị phân biệt bởi
A. dân tộc, giới tính, tôn giáo                   B. thu nhập, tuổi tác, địa vị
C. dân tộc, địa vị, giới tính, tôn giáo        D. dân tộc, độ tuổi, giới tính
Câu 15: Học tập là một trong những:
A. nghĩa vụ của công dân                  B. quyền của công dân
C. trách nhiệm của công dân             D. quyền và nghĩa vụ của công dân
Câu 16: Công dân bình đẳng về trách nhiệm pháp lý là:
A. Công dân ở bất kỳ độ tuổi nào vi phạm pháp luật đều bị xử lý như nhau.
B. Công dân nào vi phạm quy định của cơ quan, đơn vị, đều phải chịu trách nhiệm kỷ luật.
C. Công dân nào vi phạm pháp luật cũng bị xử lý theo quy định của pháp luật.
D. Công dân nào do thiếu hiểu biết về pháp luật mà vi phạm pháp luật thì không phải chịu trách nhiệm pháp lý.
Câu 17: Công dân bình đẳng trước pháp luật là:
A. Công dân có quyền và nghĩa vụ như nhau nếu cùng giới tính, dân tộc, tôn giáo.
B. Công dân có quyền và nghĩa vụ giống nhau tùy theo địa bàn sinh sống.
C. Công dân nào vi phạm pháp luật cũng bị xử lý theo quy định của đơn vị, tổ chức, đoàn thể mà họ tham gia.
D. Công dân không bị phân biệt đối xử trong việc hưởng quyền, thực hiện nghĩa vụ và chịu trách nhiệm pháp lý theo quy định của pháp luật.
Câu 18: Việc đảm bảo quyền bình đẳng của công dân trước PL là trách nhiệm của:
A. Nhà nước                              B. Nhà nước và XH
C. Nhà nước và PL                    D. Nhà nước và công dân
Câu 19. Cơ sở nào sau đây là cơ sở pháp lý bảo đảm bình đẳng quyền và nghĩa vụ của công dân?
A. Hiến pháp, Luật, Bộ luật.                                                      B. Nội quy của cơ quan.
C. Điều lệ Đoàn.                                                                         D. Điều lệ Đảng


Câu 20. Điền vào chỗ trống: “Bình đẳng trước pháp luật là một trong những ......... của công dân”
A. quyền chính đáng                                                  B. quyền thiêng liêng
C. quyền cơ bản                                                           D. quyền hợp pháp
Câu 21. Điền vào chỗ trống : Bình đẳng trước pháp luật có nghĩa là mọi công dân, nam, nữ thuộc các dân tộc, tôn giáo, thành phần, địa vị xã hội khác nhau đều không bị ........... trong việc hưởng quyền,thực hiện nghĩa vụ và chịu trách nhiệm pháp lí theo quy đinh của pháp luật.
A. Hạn chế khả năng.                                                          B. Ràng buộc bởi các quan hệ
C. Khống chế về năng lực                                                   D. Phân biệt đối xử
Câu 22: Khi công dân vi phạm pháp luật với tính chất và mức độ vi phạm như nhau, trong một hoàn cảnh như nhau thì đều phải chịu trách nhiệm pháp lí:
A. như nhau         B. ngang nhau           C. bằng nhau             D. có thể khác nhau.
Câu 23: Mỗi công dân cần phải làm gì để đề phòng, ngăn chặn mọi hành vi lạm quyền, không làm đúng thẩm quyền ảnh hưởng tới việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của công dân?
A. Nắm vững các quy định của Hiến pháp và luật.               B. Tự đặt ra quyền và nghĩa vụ cho mình.
C. Theo dõi mọi hành vi của người khác.                            D. Yêu cầu mọi người sống trung thực.
Câu 24. Bất kỳ công dân nào vi phạm pháp luật đều phải
A. có trách nhiệm bồi thường.                                           B. ghi vào lí lịch cá nhân.
C. chịu trách nhiệm pháp lí.                                               D. bị quản chế hành chính.
Câu  25.  Buộc các chủ thể vi phạm chấm dứt hành vi trái pháp luật là mục đích của   việc
áp dụng
A. trách nhiệm pháp lí.                                                   B. nghĩa vụ đạo đức.
C. bổn phận cá nhân.                                                      D. quy tắc xã hội.
Câu 26. Người vi phạm pháp luật, gây thiệt hại nghiêm trọng về tài sản của người khác thì
phải chịu trách nhiệm
A. hành chính.                                                          B. hình sự.
C. dân sự.                                                                 D. quản thúc.
Câu  27.  Cơ sở kinh doanh karaoke X chưa  đảm bảo  quy định phòng cháy chữa cháy nên
trong quá trình sửa chữa,  tia lửa  từ máy  hàn bắn ra  đã  gây hỏa hoạn  làm  5  người  thương
vong. Trong trường hợp này, chủ thể nào dưới đây phải chịu trách nhiệm hình sự?
A. Chủ cơ sở karaoke X.                                                    B. Thợ hàn và chủ cơ sở karaoke X.
C. Lực lượng phòng cháy chữa cháy.                                D. Các đoàn thanh tra liên ngành.
Câu 28. Khi xử lí những hộ dân xây nhà trái phép, cán bộ thanh tra xây dựng X và bà A đã
lớn tiếng cãi vã, xô xát nhau. Việc cả hai người cùng bị xử phạt hành chính về hành vi gây
rối trật tự ở nơi công cộng đã thể hiện nội dung bình đẳng nào dưới đây?
A. Trách nhiệm pháp lí.                                                             B. Nghĩa vụ đạo đức.
C. Tuân thủ quy chế.                                                                  D. Bổn phận công dân.
Đáp án bài 3
1.              A
2.              C
3.              C
4.              C
5.              A
6.              A
7.              C
8.              A
9.              D
10.          C
11.          D
12.          B
13.          B
14.          C
15.          D
16.          C
17.          D
18.          D
19.          A
20.          C
21.          D
22.          A
23.          A
24.          C
25.          A
26.          C
27.          A
28.          ATham gia kênh Telegram kiếm tiền điện tử => Click here


Download document
Sell off ==> Click

0 comments Blogger 0 Facebook

Post a Comment

 

 
Soi điểm: Buy IDO, Buy Pre sale, Claim Coin, Airdrops, Mining Cloude Coin free ©Email: inluon@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best

Top
//