Buy-Sell Crypto ==> Click here ...


Thống kê điểm chuẩn

Click here for Make money Online

Tham gia kênh Telegram kiếm tiền online ==> Click

CÂU HỎI BÀI 2: THỰC HIỆN PHÁP LUẬT


Câu 1: Công dân được làm những gì mà pháp luật cho phép làm là nội dung của hình thức thực hiện pháp luật nào dưới đây ?
A. Sử dụng pháp luật                                                                   B. Thi hành pháp luật
C.Tuân thủ pháp luật                                                                   D. Áp dụng pháp luật
Câu 2: Công dân thực hiện các nghĩa vụ của mình là nội dung của hình thức thực hiện pháp luật nào dưới đây ?
A. Sử dụng pháp luật                                                                 B. Thi hành pháp luật
C.Tuân thủ pháp luật                                                                 D. Áp dụng pháp luật
Câu 3: Công dân không làm điều mà pháp luật cấm là nội dung của hình thức thực hiện pháp luật nào dưới đây ?
A. Sử dụng pháp luật                                                               B. Thi hành pháp luật
C.Tuân thủ pháp luật                                                                D. Áp dụng pháp luật
Câu 4: Biểu hiện nào sau đây là nội dung của hình thức tuân thủ pháp luật ?
A. Công dân thực hiện các quyền
B. Công dân thực hiện các nghĩa vụ
C. Công dân không làm điều mà pháp luật cấm
D.  Công dân không vi phạm pháp luật
Câu 5: Trong các hình thức thực hiện pháp luật dưới đây hình thức nào mà chủ thể có thể thực hiện hoặc không thực hiện theo ý muốn chủ quan của mình ?
A. Sử dụng pháp luật                                                                    B. Thi hành pháp luật
C.Tuân thủ pháp luật                                                                    D. Áp dụng pháp luật
Câu 6: Hành vi nào sau đây là biểu hiện của Vi phạm Dân sự ?
A. Đánh người gây thương tích
B. Vượt đèn đỏ khi tham gia giao thông
C. Cướp giật tài sản
D. Tự ý sửa chữa nhà đang thuê
Câu 7: Hành vi nào sau đây là biểu hiện của Vi phạm Hình sự ?
A. Đánh người gây thương tích.
B. Vượt đèn đỏ khi tham gia giao thông.
C. Nghỉ việc không xin phép.
D. Tự ý sửa chữa nhà đang thuê
Câu 8: Hành vi nào sau đây là biểu hiện của Vi phạm kỉ luật ?
A. Đánh người gây thương tích.
B. Vượt đèn đỏ khi tham gia giao thông.
C. Nghỉ việc không xin phép.
D. Tự ý sửa chữa nhà đang thuê
Câu 9: Cơ quan, công chức nhà nước có thẩm quyền ra quyết định xử lí người vi phạm pháp luật là nội dung của khái niệm nào dưới đây ?
A. Sử dụng pháp luật                                                                      B. Thi hành pháp luật
C.Tuân thủ pháp luật                                                                      D. Áp dụng pháp luật
Câu 10: Trong các hình thức thực hiện pháp luật  dưới đây, hình thức nào có chủ thể thực hiện khác với các hình thức khác?
A. Sử dụng pháp luật
B. Thi hành pháp luật
C.Tuân thủ pháp luật
D. Áp dụng pháp luật
Câu 11: Trong các hành vi dưới đây, hành vi nào là vi phạm hành chính?
A. Vượt đèn đỏ
B. Đánh mất xe của người khác
C.Thường xuyên đi làm muộn
D. Làm hàng giả với số lượng lớn

Câu 12: Nội dung nào dưới đây là thực hiện pháp luật
A. Đưa pháp luật vào từng đời sống công dân
B. Làm cho những quy định của pháp luật đi vào cuộc sống
C.Đưađời sống vào pháp luật
D. Làm cho pháp luật trở thành hành vi hợp pháp của công dân
Câu 13: Hành vi nào dưới đây không phải là dấu hiệu vi phạm pháp luật?
A. Là hành vi trái pháp luật
B. Người có hành vi trái pháp luật có lỗi
C.Do người có năng lực trách nhiệm pháp lí thực hiện
D. Là hành vi vi phạm đến đạo đức
Câu 14 : Các tổ chức cá nhân chủ động thực hiện quyền (những việc được làm) là hình thức
A. Sử dụng pháp luật.                                                                   B. Thi hành pháp luật.
C. Tuân thủ pháp luật.                                                                  D. Áp dụng pháp luật.
Câu 15 : Các tổ chức cá nhân không làm những việc bị cấm là hình thức
A. Sử dụng pháp luật.                                                                  B. Thi hành pháp luật.
C. Tuân thủ pháp luật.                                                                  D. Áp dụng pháp luật.
Câu 16: Người  phải chịu trách nhiệm hành chính do mọi vi phạm hành chính mà mình gây ra theo quy định của pháp luật có độ tuổi là:
A.            Từ đủ 18 tuổi trở lên.
B. Từ 18 tuổi trở lên.
C.Từ đủ 16 tuổi trở lên.
D. Từ đủ 14 tuổi trở lên.
Câu 17: Vi phạm dân sự là hành vi vi phạm pháp luật, xâm phạm tới
A. Các quy tắc quản lý nhà nước.
B.Các quan hệ tài sản và quan hệ nhân thân.
C. Các quan hệ lao động, công vụ nhà nước.
D. Tất cả các phương án trên.
Câu 18: Người phải chịu trách nhiệm hình sự về mọi tội phạm do mình gây ra có độ tuổi theo quy định của pháp luật là:
A. Từ đủ 14 tuổi trở lên.
B.Từ đủ 16 tuổi trở lên.
C. Từ 18 tuổi trở lên
D. Từ đủ 18 tuổi trở lên.
Câu 19: Hình thức áp dụng pháp luật
A. Do mọi cá nhân, cơ quan, tổ chức thực hiện                   
B. Do cơ quan, công chức thực hiện
C. Do cơ quan, công chức nhà nước có thẩm quyền thực hiện    
D) Do cơ quan, cá nhân có quyền thực hiện
Câu 20: Thực hiện pháp luật là quá trình hoạt động có…….., làm cho những………của pháp luật đi vào cuộc sống, trở thành những hành vi…………của các cá nhân, tổ chức.
A. ý thức/quy phạm/hợp pháp                                    B. ý thức/ quy định/ chuẩn mực
C. mục đích/ quy định/ chuẩn mực                            D. mục đích/ quy định/ hợp pháp
Câu 21:  Đối tượng nào sau đây chỉ chịu trách nhiệm hình sự về tội phạm rất nghiêm trọng do cố ý?
A. Người từ đủ 14 tuổi trở lên nhưng chưa đủ 16 tuổi          
B. Người từ 12 tuổi trở lên chưa đủ 16 tuổi
C. Người từ đủ 16 tuổi trở lên nhưng chưa đủ 18 tuổi
D. Người dưới 18 tuổi
Câu 22: Căn cứ vào đâu để xác định tội phạm:
A. Tính chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội
B.  Thái độ và tinh thần của hành vi vi phạm
C. Trạng thái và thái độ của chủ thể
D. Nhận thức và sức khỏe của đối tượng.

Câu 23: Vi phạm hành chính là hành vi
A. Xâm phạm các nguyên tắc quản lí viên chức
B. Xâm phạm các quy tắc quản lí nhà nước
C.  Xâm phạm các quy tắc quản lí môi trường
D. Xâm phạm các nguyên tắc quản lí dân sự
Câu 24: Nam công dân từ đủ 18 đến hết 25 tuổi phải thực hiện nghĩa vụ quân sự, thuộc hình thức thực hiện pháp luật nào?
A. Thi hành pháp luật                                           B. Sử dụng pháp luật
C. Tuân thủ pháp luật                                           D. Áp dụng pháp luật
Câu 25: Quyền và nghĩa vụ của công dân được Nhà nước quy định trong:
A. Hiến pháp và luật
B. Hiến pháp và pháp lệnh         
C. Lệnh và luật
D. Luật và pháp lệnh
Câu 26:Ông A là người có thu nhập cao hàng năm ông A chủ động đến cơ quan thuế để nộp thuế thu nhập cá nhân.Trông trường hợp này ông A đã:
A. Sử dụng pháp luật .
B.Tuân thủ pháp luật.
C.Thi hành pháp luật.
D. Áp dụng pháp luật.
Câu 27: Chị C không đội mũ bảo  hiểm khi xe máy trên đường . trong trường hợp này chị C đã :
A.            Không sử dụng pháp luật
B.             Không áp dụng pháp luật
C.            Không thi hành pháp luật
D.            Không tuân thủ pháp luật
Câu 28: Công dân A không buôn bán  tàng trữ và sử dụng chất ma túy. Trong trường hợp này công dân A đã:
A. Sử dụng pháp luật .
B.Tuân thủ pháp luật.
C.Không tuân thủ  pháp luật.
D. Áp dụng pháp luật
Câu 29: Chủ tịch UBND huyện đã trực tiếp giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của một số công dân. Trong trường hợp này chủ tịch UBND huyện đã:
A. Sử dụng pháp luật .
B.Tuân thủ pháp luật.
C.Thi hành  pháp luật.
D. Áp dụng pháp luật.
Câu 30: ông K lừa chị Hằng bằng cách mượn của chị 10 lượng vàng, nhưng đến ngày hẹn ông K đã không chịu trả cho chị Hằng số vàng trên. Chị Hằng đã làm đơn kiện ông K ra tòa.Việc chị Hằng kiện ông K là hành vi:
A. Sử dụng pháp luật .
B.Tuân thủ pháp luật.
C.Thi hành  pháp luật.
D. Áp dụng pháp luật.
Câu 31. Cơ sở sản xuất kinh doanh áp dụng các biện pháp bảo vệ môi trường, có nghĩa là đã thực hiện pháp luật theo hình thức nào?
A. Sử dụng pháp luật.                                                                          B. Thi hành pháp luật.
C. Tuân thủ pháp luật.                                                                         D. Áp dụng pháp luật
Câu 32: Pháp luật không điều chỉnh quan hệ xã hội nào dưới đây ?
A. Quan hệ hôn nhân - gia đình.                                                               B. Quan hệ kinh tế.     
C.  Quan hệ về tình yêu nam - nữ.                                                            D.   Quan hệ lao động.
Câu 33.  G đánh V gây thương tích 12%. Theo em G phải chịu trách nhiệm gì?
     A. Trách nhiệm hình sự                                            B. Trách nhiệm hành chính           
     C. Trách nhiệm dân sự                                             D.  Trách nhiệm kỉ luật      
Câu 34. Ông M bán hàng lấn chiếm vỉa hè. Khi lực lượng chức năng nhắc nhở ông M hùng hổ gây rối trật tự công cộng. Hành vi của ông M phải chịu trách nhiệm nào?
     A.  Trách nhiệm hình sự                                           B. Trách nhiệm hành chính                                    C. Trách nhiệm dân sự                                                                 D. Trách nhiệm kỉ luật
Câu 35.  Cửa hàng internet của chị C mở cửa cho sử dụng dịch vụ sau 11h đêm thuộc loại vi phạm nào?
A. Vi phạm kỉ luật                                                         B. vi phạm hành chính                              
C. Vi phạm hình sự                                                        D. Vi phạm dân sự
Câu 36: Trách nhiệm pháp lí chỉ do các cơ quan nhà nước có thẩm quyền áp dụng theo quy định của pháp luật đối với
A. chủ thể vi phạm pháp luật.                                 B. mọi công dân trong xã hội.
C. cá nhân và tổ chức trong xã hội.                         D. mọi hành vi vi phạm pháp luật.
Câu 37: Điều 33 Hiến pháp năm 2013 nêu rõ: Mọi người đều có quyền tự do kinh doanh trong những ngành nghề mà pháp luật không cấm. Quy định này thể hiện đặc trưng nào của pháp luật?
A. Tính ổn định và sáng tạo.                                   B. Tính chặt chẽ về mặt hình thức.
C. Tính quy phạm phổ biến.                                   D. Tính quyền lực, bắt buộc chung.
Câu 38: Những hành vi vi phạm pháp luật xâm phạm các quan hệ lao động, công vụ nhà nước, do pháp luật lao động và pháp luật hành chính bảo vệ được gọi là vi phạm
A. hành chính.                                                         B. pháp luật lao động.
C. kỉ luật.                                                                 D. pháp luật hành chính.
Câu 39: Tuân thủ pháp luật là
A. làm những việc pháp luật cho phép làm.            B. làm những gì pháp luật quy định phải làm.
C. làm những điều pháp luật cấm.                           D. không làm những điều pháp luật cấm.
Câu 40: Xác định đúng hành vi nào thuộc vi phạm hình sự?
A. Xả chất thải chưa qua xử lí vào môi trường.                    B. Xâm phạm gia cư bất hợp pháp.
C. Tổ chức đua xe trái phép.                                     D. Trốn tiết, bỏ học không có lí do.
Câu 41: Bình năm nay 17 tuổi, là học sinh lớp 12 nên bố mẹ quyết định mua xe máy cho Bình (xe có dung tích xi lanh 50cm3). Một hôm, khi đi xe đến trường, cảnh sát giao thông đã giữ Bình lại để kiểm tra giấy tờ, Bình có giấy đăng kí xe nhưng không mang theo giấy chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới. Trong trường hợp này, Bình phải chịu một trong các hình phạt nào sau đây?
A. Phạt tiền.                                                            B. Cảnh cáo.
C. Tịch thu giấy đăng kí xe.                                    D. Thu xe.
Câu 42: Phương lái xe gây tai nạn giao thông rồi bỏ chạy và không cứu giúp người bị nạn. Hành vi này của Phương là hành vi vi phạm
A. hình sự.                                                              B. kỉ luật.
C. dân sự.                                                                D. hành chính.
Câu 43: Mai học lớp 12 (17 tuổi), Dân học lớp 10 (15 tuổi), tan học buổi chiều 2 bạn điều khiển xe đạp điện đi ngược chiều đường một chiều. Cảnh sát giao thông yêu cầu hai bạn dừng xe và xử lí vi phạm. Bạn Mai bị phạt tiền với mức 100.000 đồng. Bạn Dân không bị phạt tiền mà chỉ cảnh cáo bằng văn bản. Tại sao trong trường hợp này, đối với cùng một hành vi vi phạm như nhau mà cảnh sát giao thông áp dụng các hình thức xử phạt khác nhau?
A. Vì Dân còn nhỏ, mới học lớp 10, nên hình phạt nhẹ hơn.
B. Do việc xử phạt còn tùy thuộc vào quy định của pháp luật đối với từng đối tượng cụ thể.
C. Do việc xử phạt của cảnh sát giao thông không công bằng, thiên vị.
D. Do việc xử phạt còn tùy thuộc vào thái độ nhận thức pháp luật của mỗi người.ĐÁP ÁN BÀI 2
1.              A
2.              B
3.              C
4.              C
5.              A
6.              D
7.              A
8.              C
9.              D
10.          D
11.          A
12.          B
13.          D
14.          B
15.          C
16.          C
17.          B
18.          B
19.          C
20.          D
21.          A
22.          A
23.          B
24.          A
25.          A
26.          C
27.          C
28.          B
29.          D
30.          A
31.          B
32.          C
33.          B
34.          B
35.          B
36.          A
37.          C
38.          C
39.          D
40.          C
41.          A
42.          A
43.          BTham gia kênh Telegram kiếm tiền điện tử => Click here


Download document
Sell off ==> Click

0 comments Blogger 0 Facebook

Post a Comment

 

 
Soi điểm: Buy IDO, Buy Pre sale, Claim Coin, Airdrops, Mining Cloude Coin free ©Email: inluon@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best

Top
//