Buy-Sell Crypto ==> Click here ...


Thống kê điểm chuẩn

Click here for Make money Online

Tham gia kênh Telegram kiếm tiền online ==> Click

TRẮC NGHIỆM BÀI 8: PHÁP LUẬT VỚI SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG DÂN

Câu 1: Nội dung nào dưới đây thể hiện quyền học tập của công dân?
A. Mọi công dân đều có quyền học tập không hạn chế
B. Mọi công dân đều được tự do nghiên cứu khoa học
C. Mọi công dân đều được sống trong môi trường thuận lợi
D. Mọi công dân đều có quyền hưởng thụ thành tựu văn hóa
Câu 2: Nội dung nào dưới đây khôngđúng với quyền học tập của công dân?
A. Mọi công dân đều có quyền học tập không hạn chế
B. Mọi công dân đều có quyền học bất cứ ngành, nghề nào
C. Mọi công dân muốn đi học phải được sự đồng ý của cơ quan nhà nước có thẩm quyền
D. Mọi công dân đều có quyền học thường xuyên, học suốt đời
Câu 3: Nội dung nào dưới đây thể hiện quyền sáng tạo của công dân?
A. Chỉ nhà khoa học mới có quyền sáng tạo
B. Chỉ những người lao động trí óc mới có quyền sáng tạo
C. Mọi công dân đều có quyền sáng tạo
D. Chỉ những người đủ tuổi trưởng thành mới có quyền sáng tạo
Câu 4: Nội dung nào dưới đây khôngđúng với quyền sáng tạo của công dân?
A. Quyền tác giả
B. Quyền sở hữu công nghiệp
C. Quyền sáng tác các tác phẩm văn học
D. Quyền được chăm sóc sức khỏe
Câu 5: Mọi công dân đều được đối xử bình đẳng về cơ hội học tập. Nội dung này thể hiện quyền
A. dân chủ của công dân.
B. phát triển của công dân.
C. sáng tạo của công dân.
D. học tập của công dân.
Câu 6: Mỗi người được tự do nghiên cứu khoa học, sáng tác văn học nghệ thuật, tự do tìm tòi đưa ra các phát minh sáng chế. Điều này thể hiên quyền
  A. học tập của công dân.
 B. sáng tạo của công dân.
  C. dân chủ của công dân.
  D. phát triển của công dân.
Câu 7: Trong những câu dưới đây, câu nào không thể hiện quyền học tập của công dân?
A. Công dân có quyền học không hạn chế.
B. Công dân có quyền học thường xuyên, học suốt đời.
C. Công dân có quyền khám phá khoa học để tạo ra các sản phẩm.
D. Công dân được đối xử bình đẳng về cơ hội học tập
Câu 8: Trong những câu dưới đây, câu nào thể hiện quyền được phát triển của công dân?
A. Công dân có quyền được hưởng sự chăm sóc y tế.
B. Công dân có thể học ở hệ chính quy hoặc hệ dân lập
C. Công dân có quyền bất khả xâm phạm về thân thể
D. Công dân có quyền tham gia quản lý nhà nước và xã hội
Câu 9: Những học sinh giỏi, có năng khiếu được ưu tiên  tuyển chọn vào các trường đại học. Điều này thể hiện quyền
A. học tập của công dân.
B. phát triển của công dân.
C. bình đẳng của công dân.
D. sáng tạo của công dân
Câu 10: Nội dung nào dưới đây không đúng với quyền được phát triển?
A. Mọi công dân đều sống trong môi trường thuận lợi cho sự tồn tại và phát triển
B. Mọi công dân đều có quyền hưởng mức sống đầy đủ về vật chất
C. Mọi công dân đều được khuyến khích, bồi dưỡng để phát triển tài năng
D. Mọi công dân đều có thể học bất cứ trường đại học nào theo sở thích.
Câu 11: Mọi công dân đều có quyền học không hạn chế. Nội dung nào thuộc quyền nào của công dân dưới đây?
A. Quyền sáng tạo của công dân
B. Quyền học tập của công dân
C. Quyền dân chủ của công dân
D. Quyền được phát triển của công dân
Câu 12: Công dân có thể học bất cứ ngành, nghề nào phù hợp với năng khiếu, khả năng, sở thích của mình. Nội dung nào thuộc quyền nào của công dân dưới đây?
A. Quyền sáng tạo của công dân
B. Quyền học tập của công dân
C. Quyền dân chủ của công dân
D. Quyền được phát triển của công dân
Câu 13: Công dân có quyền học thường xuyên, học suốt đời. Nội dung nào thuộc quyền nào của công dân dưới đây?
A. Quyền sáng tạo của công dân
B. Quyền học tập của công dân
C. Quyền dân chủ của công dân
D. Quyền được phát triển của công dân
Câu 14: Mọi công dân đều được đối xử bình đẳng về cơ hội học tập. Nội dung nào thuộc quyền nào của công dân dưới đây?
A. Quyền sáng tạo của công dân
B. Quyền học tập của công dân
C. Quyền dân chủ của công dân
D. Quyền được phát triển của công dân
Câu 15: Mọi người đều có quyền tự do nghiên cứu khoa học, tự do tòm tòi, suy nghĩ để đưa ra các phát minh, sáng chế, cải tiến kĩ thuật, hợp lí hóa sản xuất. Nội dung nào thuộc quyền nào của công dân dưới đây?
A. Quyền sáng tạo của công dân
B. Quyền học tập của công dân
C. Quyền dân chủ của công dân
D. Quyền được phát triển của công dân
Câu 16: Công dân có quyền sáng tác văn học nghệ thuật. Nội dung nào thuộc quyền nào của công dân dưới đây?
A. Quyền sáng tạo của công dân
B. Quyền học tập của công dân
C. Quyền dân chủ của công dân
D. Quyền được phát triển của công dân
Câu 17: Nội dung nào dưới đây thuộc quyền sáng tạo của công dân?
A. Sáng tác văn học nghệ thuật
B. Sản xuất hàng hóa
C. Đóng góp ý kiến vào các văn bản của Nhà nước khi được trưng cầu dân ý
D. Đi bỏ phiếu bầu cử trưởng thôn
Câu 18: Công dân có quyền được sống trong môi trường xã hội  và tự nhiên có lợi cho sự tồn tại và phát triển về thể chất, tinh thần, trí tuệ, đạo đức. Nội dung nào thuộc quyền nào của công dân dưới đây?
A. Quyền sáng tạo của công dân
B. Quyền học tập của công dân
C. Quyền dân chủ của công dân
D. Quyền được phát triển của công dân
Câu 19: Cơ quan nào dưới đây có trách nhiệm bảo đảm quyền học tập, sáng tạo và phát triển của công dân?
A. Các tổ chức xã hội                                                                     B. Các tổ chức kinh tế
C. Các tổ chức phi chính phủ                                                          D. Nhà nước
Câu 20: Công dân có quyền học từ Tiểu học đến Trung học, Đại học và sau Đại học là một nội dung thuộc
A. quyền học tập không hạn chế.
B. quyền học bất cứ ngành nghề nào.
C. quyền học thường xuyên, học suốt đời.
D. quyền bình đẳng về cơ hội học tập.
Câu 21: Công dân có thể học bằng nhiều hình thức khác nhau và ở các loại hình trường, lớp khác nhau là một nội dung thuộc
A. quyền học tập không hạn chế.
B. quyền học bất cứ ngành nghề nào.
C. quyền học thường xuyên, học suốt đời.
D. quyền bình đẳng về cơ hội học tập.
Câu 22: Quyền được đối xử bình đẳng về cơ hội học tập của công dân được thể hiện trong nội dung nào dưới đây?
A. Quyền học tập của công dân không bị hạn chế bởi các cấp học khác nhau
B. Quyền học tập của công dân không bị hạn chế bởi các ngành nghề khác nhau
C. Quyền học tập của công dân không bị phân biệt bởi dân tộc, tôn giáo, thành phần, địa vị xã hội
D. Quyền học tập của công dân không bị hạn chế bởi các loại hình trường, lớp khác nhau.
Câu 23: Việc làm nào dưới đây thể hiện quyền sáng tạo của công dân?
A. Thu gom và phân loại rác
B. Thiết kế máy thu hoạch rau màu
C. Tham gia hoạt động văn hóa văn nghệ ở cụm dân cư
D. Tham gia đội bóng chuyền của xã
Câu 24: Hùng là học sinh lớp 10 nhưng đã xây dựng được phần mềm học môn Lịch sử giúp nhiều học sinh yêu thích môn Lịch sử. Trong trường hợp này, Hùng đã phát huy quyền nào dưới đây?
A. Quyền học tập
B. Quyền sáng tạo
C. Quyền phát triển
D. Quyền lao động
Câu 25. Khi thực hiện quyền học tập, mọi công dân được đối xử bình đẳng về
A. kết quả học tập.
B. cơ hội học tập.
A. trình độ bằng cấp.
D. trình độ học vấn.
Câu 26: Hà là một người khuyết tật nhưng em luôn nỗ lực vượt lên số phận. Em đã đạt huy chương Vàng môn cử tạ tại Paragame. Trong trường hợp này, Hà đã thực hiện quyền gì dưới đây?
A. Quyền học tập
B. Quyền sáng tạo
C. Quyền phát triển
D. Quyền lao động
Câu 27.  Quyền sáng tạo của công dân được pháp luật quy định gồm những nội dung nào dưới đây ?
A. Tự do nghiên cứu.
B. Tự do tạo ra các sản phẩm.
C. Tự do nghiên cứu khoa học  và sáng tạo văn học nghệ thuật, khám phá khoa học.
D. Tự do cải tiến kỹ thuật.
Câu 28. Mọi công dân đều có quyền được học
A. giáo trình nâng cao.                                                  B. chương trình liên kết.
C. không bị hạn chế.                                                      D. theo chủ đề tự chọn.
Câu 29. Công dân được cung cấp thông tin và chăm sóc sức khỏe là nội dung quyền được
A. học tập.                                                                   B. sáng tạo.
C. phát triển.                                                               D. bảo vệ.

Câu 30.  Công dân có thể học  bằng nhiều hình thức khác nhau  phù hợp với khả năng và
điều kiện của mình là thực hiện hình thức học
A. giáo trình liên thông.                                                        B. chương trình song ngữ.
C. thường xuyên, suốt đời.                                                     D. gián đoạn, chuyển tiếp.
Câu 31. A đạt giải nhất cuộc thi INTEL ISEF (khoa học kĩ thuật) do Bộ Giáo dục và Đào
tạo tổ chức nên được một số trường đại học chọn tuyển thẳng. A đã được thực hiện quyền
nào dưới đây của công dân?
A. Được ủy nhiệm.                                                            B. Được phát triển.
C. Đăng kí bản quyền.                                                       D. Chuyển giao công nghệ.
Câu 32. Nhà trường phát động cuộc thi vẽ tranh với chủ đề “Bảo vệ biển đảo quê hương”.
M đã tự ý sao chép bức tranh của chị gái và gửi dự thi  với tên mình. M đã vi phạm quyền
nào dưới đây của công dân?
A. Sáng tạo.                                                                     B. Ứng dụng.
C. Ủy nhiệm.                                                                    D. Chuyển nhượng.
Câu 33.  N có năng khiếu về âm nhạc và đã thi đỗ vào Trường Cao đẳng Văn hóa nghệ
thuật nhưng bố mẹ bắt N nghỉ học và làm công nhân may để phụ giúp kinh tế gia đình. Bố
mẹ N đã vi phạm những quyền nào dưới đây của công dân?
A. Học tập và sáng tạo.                                                B. Học tập và lao động.
C. Lao động và giải trí.                                                D. Lao động và phát triển.
ĐÁP ÁN BÀI 8: PHÁP LUẬT VỚI SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG DÂN

1.      A
2.      C
3.      C
4.      D
5.      D
6.      B
7.      C
8.      A
9.      B
10.  D
11.  B
12.  B
13.  B
14.  B
15.  A
16.  A
17.  A
18.  D
19.  D
20.  A
21.  C
22.  C
23.  B
24.  B
25.  B
26.  C
27.  C
28.  C
29.  C
30.  C
31.  B
32.  A

33.  B

Tham gia kênh Telegram kiếm tiền điện tử => Click here


Download document
Sell off ==> Click

0 comments Blogger 0 Facebook

Post a Comment

 

 
Soi điểm: Buy IDO, Buy Pre sale, Claim Coin, Airdrops, Mining Cloude Coin free ©Email: inluon@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best

Top
//