Buy-Sell Crypto ==> Click here ...


Thống kê điểm chuẩn

Click here for Make money Online

Tham gia kênh Telegram kiếm tiền online ==> Click

Một số câu hỏi Sinh học lớp 11 có đáp án 
I. Phần trắc nghiệm
Câu 1: Sinh sản bào tử có ở những ngành thực vật nào ?
A. Rêu, quyết               B. Rêu. hạt trần                 C. Quyết, hạt kín               D. Quyết, hạt trần.
Câu 2 : Sinh sản vô tính là
A. tạo ra cây con giống cây mẹ, không có sự kết hợp của giao tử đực và giao tử cái.
B. tạo ra cây con giống cây mẹ, có sự kết hợp của giao tử đực và giao tử cái.
C. tạo ra cây con giống cây bố và mẹ, có sự kết hợp của giao tử đực và giao tử cái.
D.Tạo ra cây con mang những tính trạng giống và khác cây mẹ, không có sự kết hợp của giao tử đực và giao tử cái.
Câu 3 : Đặc điểm nào không phải là ưu thế của sinh sản hữu tính so với vô tính ở thực vật?
A. Duy trì những tính trạng tốt về mặt di truyền
B. Có khả năng thích nghi với những điều kiện môi trường biến đối.
C. Tạo ra được những biến dị tổ hợp làm nguyên liệ cho chọn giống và tiến hóa
D. Là hình thức sinh sản phổ biến.
Câu 4 : Ý nào không đúng với ưu điểm của phương pháp nuôi cây mô ?
A. Dễ tạo ra nhiều biến dị di truyền cung cấp cho chọn giống.
B. Phục chế giống cây quý, hạ giá thành cây con nhờ giảm mặt bằng sản xuất.
C. Nhân nhanh với số lượng lớn cây giống và sạch bệnh.
D. Duy trì những tính trạng tôt về mặt di truyền.
Câu 5: Sinh trưởng ở cơ thể động vật là?
A. Quá trình tăng kích thước của cơ thể do tăng số lượng và kích thước của tế bào.
B. Quá trình tăng kích thước của các hệ cơ quan trong tế bào.
C. Quá trình tăng kích thước của các mô trong cơ thể.
D. Quá trình tăng kích thước của các cơ quan trong cơ thể.
Câu 6: Testosteron được sản sinh ra ở
A. Tinh hoàn                   B. Buồng trứng               C. Tuyến giáp              D. Tuyến yên
Câu 7: Biến thái là
A. Sự thay đổi đột ngột về hình thái, cấu tạo và sinh lí của động vật sau khi sinh ra hoặc sau khi nở từ trứng ra.
B. Sự thay đổi đột ngột về hình thái, cấu tạo và từ từ về sinh lí của động vật sau khi sinh ra hoặc sau khi nở từ trứng ra.
C. Sự thay đổi từ từ về hình thái, cấu tạo và đột ngột về sinh lí của động vật sau khi sinh ra hoặc sau khi nở từ trứng ra.
D. Sự thay đổi từ từ về hình thái, cấu tạo và sinh lí của động vật sau khi sinh ra hoặc sau khi nở từ trứng ra.
Câu 8: Ơstrogen được sản sinh ra ở.
A. Buồng trứng              B. Tuyến giáp                     C. Tinh hoàn             D. Tuyến yên
Câu 9: Tirôxin được sản sinh ra ở
 A.Tuyến giáp                      B.Buồng trứng                  C.Tinh hoàn             D.Tuyến yên
Câu 10: Hooc môn sinh trưởng(GH) được sản sinh ra ở.                   
A. Tuyến yên                 B. Buồng trứng                  C. Tinh hoàn                D. Tuyến giáp
Câu 11: Đặc điếm nào không có ở sinh trưởng sơ cấp
A. Diễn hoạt động ở tầng sinh vỏ
B. Làm tăng kích thước chiều dài của cây.
C. Diễn ra ở cả cây một lá mầm và cây 2 lá mầm.
D. Diễn ra hoạt động của mô phân sinh đỉnh.
Câu 12: Những động vật sinh trưởng và phát triển qua biến thái hoàn toàn là.
A. Cánh cam, bọ rùa, bướm, ruồi                   B. Cá chép, gà, thỏ, khỉ.
C. Bọ ngựa, cào cào, tôm, cua                        D. Châu chấu, ếch, muỗi
Câu 13: Những động vật sinh trưởng và phát triền không qua biến thái hoàn toàn là
A. Bọ ngựa, cào cào, tôm, cua                              B. Cá chép, gà, thỏ, khỉ.
C. Cánh cam, bọ rùa, bướm, ruồi                          D. Châu chấu, ếch, muỗi
Câu 14: Nếu tuyến yên sản sinh quá ít hoặc quá nhiều hoocmôn sinh trưởng vào giai đoạn trẻ em sẽ dẫn đến hậu quả gì?
A. Người bé nhỏ hoặc khổng lồ
B. Chậm lớn hoặc ngừng lớn, trí tuệ kém
C. Các đặc điểm sinh dục phụ nữ kém phát triển
D. Các đặc điểm sinh dục phụ nam kém phát triển.
Câu 15: Nhân tố quan trọng điều khiển sinh trưởng và phát triển của động vật là
A. Hooc môn                                               B. Thức ăn             
C. Nhân tố di truyền                                    D. Nhiệt độ và ánh sáng
Câu 16: Nếu thiếu tirôxin sẽ dẫn đến hậu quả gì đối với trẻ em
A. Chậm lớn hoặc ngừng lớn, trí tuệ kém
B. Người bé nhỏ hoặc khổng lồ
C. Các đặc điểm sinh dục phụ nữ kém phát triển
D. Các đặc điểm sinh dục phụ nam kém phát triển.
Câu 17: Các nhân tố môi trường ảnh hưởng rõ nhất vào giai đoạn nào trong quá trình phát sinh cá thể của người?
A. Giai đoạn phôi thai                       B. Giai đoạn sơ sinh
C. Giai đoạn sau sơ sinh                    D. Giai đoạn trưởng thành
Câu 18: Cây ngày ngắn là
A. Ra hoa trong điều kiện chiếu sáng ít hơn 12 giờ
B. Ra hoa trong điều kiện chiếu sáng ít hơn 14 giờ
C. Ra hoa trong điều kiện chiếu sáng ít hơn 10 giờ
D. Ra hoa trong điều kiện chiếu sáng ít hơn 8 giờ
Câu 19: Cây ngày dài là
A. Ra hoa trong điều kiện chiếu sáng  hơn 14 giờ
B. Ra hoa trong điều kiện chiếu sáng  hơn 12 giờ
C. Ra hoa trong điều kiện chiếu sáng  hơn 10 giờ
D. Ra hoa trong điều kiện chiếu sáng  hơn 8 giờ
Câu 20: Vì sao không sử dụng auxin nhân tạo đối với nông phẩm được sử dụng trực tiếp làm thức ăn?
A. Vì không có enzim phân giải nên được tích lũy trong nông phẩm sẽ gây độc hại cho con người và động vật.
B. Vì làm giảm năng suất của cây sử dụng lá.
C. Vì làm giảm năng suất của cây sử dụng quả.
D. Vì mà giảm năng suất của cây sử dụng hạt
Câu 21: Vì sao đối với động vật hằng nhiệt khi trời rét thì sinh trưởng và phát triển bị ảnh hưởng?
A. Vì thân nhiệt giảm là cho sự chuyển hóa các chất trong cơ thể tăng tạo nhiều năng lượng để chống rét
B. Vì thân nhiệt giảm làm cho sự chuyển hóa trong cơ thể, sinh sản giảm
C. Vì thân nhiệt giảm làm cho sự chuyển hóa trong cơ thể giảm làm hạn chế tiêu thụ năng lượng.
D. Vì thân nhiệt giảm là cho sự chuyển hóa trong cơ thể giảm, sinh sản tăng
Câu  22: Vì sao đối với động vật biến nhiệt khi trời rét thì sinh trưởng và phát triển chậm?
A. Vì thân nhiệt giảm làm cho sự chuyển hóa trong cơ thể, sinh sản giảm.
B. Vì thân nhiệt giảm làm cho sự chuyển hóa trong cơ thể giảm làm hạn chế tiêu thụ năng lượng.
C. Vì thân nhiệt giảm làm cho sự chuyển hóa trong cơ thể mạnh tạo nhiều năng lượng để chống rét.
D. Vì thân nhiệt giảm làm cho sự chuyển hóa trong cơ thể giảm, sinh sản tăng.
Câu 23: Tại sao tắm vào lúc ánh sáng yếu có lợi cho sự sinh trưởng và phát triển của trẻ nhỏ?
A. Vì tia tử ngọai là cho tiền vitamin D biến đổi thành vitamin D có vai trò chuyển hóa canxi hình thành xương
B. Vì tia tử ngọai là cho tiền vitamin D biến đổi thành vitamin D có vai trò chuyển hóa natri hình thành xương
C. Vì tia tử ngọai là cho tiền vitamin D biến đổi thành vitamin D có vai trò chuyển hóa kali hình thành xương
D. Vì tia tử ngọai là cho tiền vitamin D biến đổi thành vitamin D có vai trò chuyển hóa ôxi hình thành xương
Câu 24: Ý nào không đúng với vai trò của thức ăn đối với sinh trưởng và phát triển của động vật?
A. Làm tăng khả năng thích ứng của cơ thể đối với mọi điều kiện sống bất lợi của môi trường.
B. Gia tăng phân bào tạo nên các mô, các cơ quan và hệ cơ quan.
C. Cung cấp nguyên liệu để tổng hợp các chất hữu cơ.
D. Cung cấp năng lượng cho hoạt động sống của cơ thể.
Câu 25: Sự phối hợp của các hooc môn nào có tác dụng làm cho niêm mạc dạ con dày lên tích đầy máu trong mạch chuẩn bị cho sự làm tổ của phôi trong dạ con?
A. Progesteron và ơstrôgen
B. Hooc môn kích thích nang trứng và progesteron.
C. Hooc môn tạo thể vàng và hooc môn ơstrogen
D. Hooc môn tạo thể vàng và progesteron.
Câu 26 : Thụ tinh kép ở thực vật là
A. sự kết hợp hai nhân giao tử đực với nhân của trứng và nhân cực trong túi phôi tạo thành hợp tử và nhân nội nhũ.
B.Sự kết hợp nhân của hai giao tử đực và cái trong túi phôi tạo thành hợp tử.
C.Sự kết hợp hai bộ nhiễn sắc thể đơn bội của giao tử đực và cái trong túi phôi tạo thành hợp tử có bộ nhiễm sắc thẻ lưỡng bội.
D.Sự kết hợp của hai tinh tử với trứng ở trong túi phôi.
Câu 27 : Thụ phấn là
A. Sự rơi của hạt phấn vào núm nhụy và nảy mần
B. Sự kéo dài của ống phấn trong vòi nhụy.
C. Sự di chuyển của tinh tử trên ống phấn
D. Sự nảy mầm của hạt phấn trên núm nhụy.
Câu 28 : Đa số cây ăn quả được trồng trọt mở rộng bằng
B. Chiết cành                   B. Giâm cành                 C. Ghép cành            D. Gieo từ hạt
Câu 29 : tại sao cây ăn quả lâu năm người ta thường chiết cành ?
A. Vì rút ngắn thời gian sinh trưởng, sớm thu hoạch và biết trước đặc tính của quả
B. Vì dễ trồng và ít công chăm sóc.
C. Vì để nhân giống nhan và nhiều.
D. Vì để tránh sâu bệnh gây hại.
Câu 30 :Trong quá trình giảm phân hình thành giao tử đực ở thực vật có hoa có mấy lần phân bào ?
A. 1 lần giảm phân và 2 lần nguyên phân
B. 2 lần giảm phân và 1 lần nguyên phân
C. 1 lần giảm phân và 1 lần nguyên phân.
D. 2 lần giảm phân và 2 lần nguyên phân.
Câu 31: Trong quá trình hình thành túi phôi ở thực vật có hoa có mấy lần phân bào ?
A. 1 lần giảm phân và 3 lần nguyên phân
B. 1 lần giảm phân và 1 lần nguyên phân.
C. 1 lần giảm phân và 2 lần nguyên phân
D. 1 lầngiảm phân và 4 lần nguyên phân
Câu 32 : Ý nào không đúng khi nói về quả ?
A. Quả không hạt đều là quả đơn tính.
B. Qủa là do bàu nhụy sinh trưởng dày lên chuyển hóa thành
C. Quả có vai trò bảo vệ hạt
D. Quả có thể là phương tiện phát tán hạt.
Câu 33 : Ý nào không đúng khi nói về hạt ?
A. Mọi hạt ở thực vật có hoa đều có nội nhũ
B. Hạt là noãn đã được thụ tinh phát triển thành
C. Tế bào tam bội trong hạt phấn phát triển thành nội nhũ.
D. Có hai loại hạt nội nhũ và ngoại nhũ
Câu 34: Vì sao phải cắt bỏ hết lá ở cành ghép?
A. Vì để tập trung nước nuôi các cành ghép
B. Vì để tránh gió mưa làm lay cành ghép
C. Vì để tiết kiệm nguồn chất dinh dưỡng cung cấp cho lá.
D. Vì để loại bỏ sâu hại trên lá cây.
Câu 35: Ơstrôgen có vai trò:
A. Kích thích sự sinh trưởng và phát triển các đặc điểm sinh dục phụ ở con cái.
B. Kích thích sự sinh trưởng và phát triển các đặc điểm sinh dục phụ ở con đực.
C. Tăng cường quá trình sinh tổng hợp prôtêin, do đó kích quá trình phân bào và tăng kích thước tế bào, vì vậy làm tăng cường sự sinh trưởng của cơ thể.
D. Kích thích chuyển hoá ở tế bào sinh trưởng, phát triển bình thường của cơ thể.
Câu 36: Tirôxin có tác dụng:
A. Tăng cường quá trình sinh tổng hợp prôtêin, do đó kích quá trình phân bào và tăng kích thước tế bào, vì vậy làm tăng cường sự sinh trưởng của cơ thể.
B. Kích thích chuyển hoá ở tế bào sinh trưởng, phát triển bình thường của cơ thể.
C. Kích thích sự sinh trưởng và phát triển các đặc điểm sinh dục phụ ở con đực.
D. Kích thích sự sinh trưởng và phát triển các đặc điểm sinh dục phụ ở con cái.
Câu 37: Sinh trưởng và phát triển của động vật qua biến thái hoàn toàn là:
A. Trường hợp ấu trùng có đặc điểm hình thái, sinh lí rất khác với con trưởng thành.
B. Trường hợp con non có đặc điểm hình thái, cấu tạo tương tự với con trưởng thành, nhưng khác về sinh lý.
C. Trường hợp con non có đặc điểm hình thái, cấu tạo và sinh lý tương tự với con trưởng thành.
D. Trường hợp con non có đặc điểm hình thái, cấu tạo và sinh lý gần giống với con trưởng thành.
Câu 38: Hoocmôn sinh trưởng có vai trò:
A. Tăng cường quá trình sinh tổng hợp prôtêin, do đó kích quá trình phân bào và tăng kích thước tế bào, vì vậy làm tăng cường sự sinh trưởng của cơ thể.
B. Kích thích chuyển hoá ở tế bào và sinh trưởng, phát triển bình thường của cơ thể.
C. Kích thích sự sinh trưởng và phát triển các đặc điểm sinh dục phụ ở con đực.
D. Kích thích sự sinh trưởng và phát triển các đặc điểm sinh dục phụ ở con cái.
Câu 39: Phát triển của cơ thể động vật bao gồm:
A. Các quá trình liên quan mật thiết với nhau là sinh trưởng, phân hoá tế bào và phát sinh hình thái các cơ quan và cơ thể.
B. Các quá trình liên quan mật thiết với nhau là sinh trưởng và phát sinh hình thái các cơ quan và cơ thể.
C. Các quá trình liên quan mật thiết với nhau là sinh trưởng và phân hoá tế bào.
D. Các quá trình liên quan mật thiết với nhau là phân hoá tế bào và phát sinh hình thái các cơ quan và cơ thể.
Câu 40: Testostêrôn có vai trò:
A. Kích thích sự sinh trưởng và phát triển các đặc điểm sinh dục phụ ở con đực.
B. Kích thích chuyển hoá ở tế bào và sinh trưởng, phát triển bình thường của cơ thể.
C. Tăng cường quá trình sinh tổng hợp prôtêin, do đó kích quá trình phân bào và tăng kích thước tế bào, vì vậy làm tăng cường sự sinh trưởng của cơ thể.

D. Kích thích sự sinh trưởng và phát triển các đặc điểm sinh dục phụ ở con cái.

II.Phần tự luận

Câu 1: Sinh sản vô tính ở thực vật là gì ? cho ví dụ ? 
Trả lời
Câu 2: Các hình thức sinh sản vô tính ở thực vật ? Ưu thế của sinh sản vô tính ?
Trả lời
Câu 3: Thụ phấn là gì? Có mấy hình thức thụ phấn? Tác nhân thụ phấn
Trả lời
Câu 4: Thụ tinh kép là gì ? Ý nghĩa của thụ tinh kép ? Nguồn gốc của quả và hạt ?
Trả lời
Câu 5: Sinh sản hữu tinh có đặc trưng và ưu việt gì hơn so với sinh sản vô tính
Trả lời
Câu 6: Cho biết sự khác nhau giữa phát triển qua biến thái và phát triển không qua biến thái?
Trả lời
Câu 7: Cho biết sự khác nhau giữa phát triển qua biến thái hoàn toàn và phát triển qua biến thái không hoàn toàn ?
Trả lời
Câu 8: Tại sao sâu bướm phá hoại cây cối rất ghê gớm, trong khi đó bướm trưởng thành thì không gây hại cho cây trồng?
Trả lời
Câu 9: Tại sao vào những ngày mùa đông cần cho gia súc non ăn nhiều hơn để chúng có thể sinh trưởng và phát triển bình thường?
Trả lời
Câu 10: Dựa vào vòng đời phát triển của sâu hại hãy cho biết trong sản xuất nông nghiệp việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật trong giai đoạn nào mới đem lại hiệu quả cao?
Trả lời
Câu 11: Cho hình ảnh về vòng đời phát triển của một động vật. quan sát và cho biết sự phát triển đó thuộc kiểu nào?
Trả lời
Câu 12: Tính số lượng nhiễm sắc thể của giao tử đực, giao tử cái, hợp tử khi biết một đối tượng cụ thể. VD: ở đậu Hà Lan có bộ NST lưỡng bội 2n = 14. Hãy xác định số lượng NST ở giao tử đực, giao tử cái, hợp tử?
Trả lời

Tham gia kênh Telegram kiếm tiền điện tử => Click here


Download document
Sell off ==> Click

0 comments Blogger 0 Facebook

Post a Comment

 

 
Soi điểm: Buy IDO, Buy Pre sale, Claim Coin, Airdrops, Mining Cloude Coin free ©Email: inluon@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best

Top
//