Bấm vào đây để xem thống kê điểm chuẩn lớp 10 các tỉnh thành

Thực tập sinh - Du học - Xuất khẩu lao động Nhật Bản bấm vào đây

Điểm chuẩn vào 10 tỉnh Quảng Nam năm học 2019-2020
Điểm chuẩn vào 10 tỉnh Quảng Nam năm học 2019-2020
Điểm chuẩn vào 10 tỉnh Quảng Nam năm học 2019-2020
Điểm chuẩn vào 10 tỉnh Quảng Nam năm học 2019-2020
Điểm chuẩn vào 10 tỉnh Quảng Nam năm học 2019-2020

Cách 1. Soạn theo tên trường

Soạn HS QNA Tên trường gửi 8785

Trong đó
- QNA: là mã tỉnh Quảng Nam
- Tên trường viết liền QNA, không dâu
Ví dụ: Xem điểm chuẩn trường Cao Bá Quát - Quảng Nam
Soạn: HS QNÂCOBAQUAT gửi 8785


Trường THPT
Soạn tin
Cao Bá Quát
Soạn: HS QNACaoBaQuat gửi 8785
Chu Văn An
Soạn: HS QNAChuVanAn gửi 8785
Đỗ Đăng Tuyển
Soạn: HS QNADoDangTuyen gửi 8785
Duy Tân
Soạn: HS QNADuyTan gửi 8785
Hiệp Đức
Soạn: HS QNAHiepDuc gửi 8785
Hoàng Diệu
Soạn: HS QNAHoangDieu gửi 8785
Hùng Vương
Soạn: HS QNAHungVuong gửi 8785
Huỳnh Ngọc Huệ
Soạn: HS QNAHuynhNgocHue gửi 8785
Huỳnh Thúc Kháng
Soạn: HS QNAHuynhThucKhang gửi 8785
Lê Hồng Phong
Soạn: HS QNALeHongPhong gửi 8785
Lê Quý Đôn
Soạn: HS QNALeQuyDon gửi 8785
Lương Thế Vinh
Soạn: HS QNALuongTheVinh gửi 8785
Lương Thúc Kỳ
Soạn: HS QNALuongThucKy gửi 8785
Lý Tự Trọng
Soạn: HS QNALyTuTrong gửi 8785
Nguyễn Dục
Soạn: HS QNANguyenDuc gửi 8785
Nguyễn Duy Hiệu
Soạn: HS QNANguyenDuyHieu gửi 8785
Nguyễn Hiền
Soạn: HS QNANguyenHien gửi 8785
Nguyễn Huệ
Soạn: HS QNANguyenHue gửi 8785
Nguyễn Khuyến
Soạn: HS QNANguyenKhuyen gửi 8785
Nguyễn Thái Bình
Soạn: HS QNANguyenThaiBinh gửi 8785
Nguyễn Văn Cừ
Soạn: HS QNANguyenVanCu gửi 8785
NguyễnTrãi
Soạn: HS QNANguyenTrai gửi 8785
Núi Thành
Soạn: HS QNANuiThanh gửi 8785
Phạm Phú Thứ
Soạn: HS QNAPhamPhuThu gửi 8785
Phan Bội Châu
Soạn: HS QNAPhanBoiChau gửi 8785
Phan Châu Trinh
Soạn: HS QNAPhanChauTrinh gửi 8785
Quế Sơn
Soạn: HS QNAQueSon gửi 8785
Sào Nam
Soạn: HS QNASaoNam gửi 8785
Thái Phiên
Soạn: HS QNAThaiPhien gửi 8785
Tiểu La
Soạn: HS QNATieuLa gửi 8785
Trần Cao Vân
Soạn: HS QNATranCaoVan gửi 8785
Trần Đại Nghĩa
Soạn: HS QNATranDaiNghia gửi 8785
Trần Hưng Đạo
Soạn: HS QNATranHungDao gửi 8785
Trần Phú
Soạn: HS QNATranPhu gửi 8785
Trần Quý Cáp
Soạn: HS QNATranQuyCap gửi 8785
Trần Văn Dư
Soạn: HS QNATranVanDu gửi 8785

Cách 2. Soạn tin theo mã trường như sau:


Trường THPT
Soạn tin
Cao Bá Quát
Soạn: HS 33688 gửi 8785
Chu Văn An
Soạn: HS 33689 gửi 8785
Đỗ Đăng Tuyển
Soạn: HS 33690 gửi 8785
Duy Tân
Soạn: HS 33691 gửi 8785
Hiệp Đức
Soạn: HS 33692 gửi 8785
Hoàng Diệu
Soạn: HS 33693 gửi 8785
Hùng Vương
Soạn: HS 33694 gửi 8785
Huỳnh Ngọc Huệ
Soạn: HS 33695 gửi 8785
Huỳnh Thúc Kháng
Soạn: HS 33696 gửi 8785
Lê Hồng Phong
Soạn: HS 33697 gửi 8785
Lê Quý Đôn
Soạn: HS 33698 gửi 8785
Lương Thế Vinh
Soạn: HS 33699 gửi 8785
Lương Thúc Kỳ
Soạn: HS 33700 gửi 8785
Lý Tự Trọng
Soạn: HS 33701 gửi 8785
Nguyễn Dục
Soạn: HS 33702 gửi 8785
Nguyễn Duy Hiệu
Soạn: HS 33703 gửi 8785
Nguyễn Hiền
Soạn: HS 33704 gửi 8785
Nguyễn Huệ
Soạn: HS 33705 gửi 8785
Nguyễn Khuyến
Soạn: HS 33706 gửi 8785
Nguyễn Thái Bình
Soạn: HS 33707 gửi 8785
Nguyễn Văn Cừ
Soạn: HS 33708 gửi 8785
NguyễnTrãi
Soạn: HS 33709 gửi 8785
Núi Thành
Soạn: HS 33710 gửi 8785
Phạm Phú Thứ
Soạn: HS 33711 gửi 8785
Phan Bội Châu
Soạn: HS 33712 gửi 8785
Phan Châu Trinh
Soạn: HS 33713 gửi 8785
Quế Sơn
Soạn: HS 33714 gửi 8785
Sào Nam
Soạn: HS 33715 gửi 8785
Thái Phiên
Soạn: HS 33716 gửi 8785
Tiểu La
Soạn: HS 33717 gửi 8785
Trần Cao Vân
Soạn: HS 33718 gửi 8785
Trần Đại Nghĩa
Soạn: HS 33719 gửi 8785
Trần Hưng Đạo
Soạn: HS 33720 gửi 8785
Trần Phú
Soạn: HS 33721 gửi 8785
Trần Quý Cáp
Soạn: HS 33722 gửi 8785
Trần Văn Dư
Soạn: HS 33723 gửi 8785
Đối với trường chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm - Quảng Nam

Soạn HS QNANBK + Tên lớp chuyên gửi 8785
Cụ thể như sau


Lớp
Soạn tin
Toán chuyên
Soạn: HS QNANBKTOAN gửi 8785
Tin học chuyên
Soạn: HS QNANBKTIN gửi 8785
Vật lý chuyên
Soạn: HS QNANBKLY gửi 8785
Hóa học chuyên
Soạn: HS QNANBKHOA gửi 8785
Sinh học chuyên
Soạn: HS QNANBKSINH gửi 8785
Ngữ văn chuyên
Soạn: HS QNANBKVAN gửi 8785
Sử chuyên
Soạn: HS QNANBKSU gửi 8785
Địa chuyên
Soạn: HS QNANBKDIA gửi 8785
Tiếng Anh chuyên
Soạn: HS QNANBKANH gửi 8785

Đối với trường chuyên Lê Thánh Tông - Quảng Nam

Soạn HS QNALTT + Tên lớp chuyên gửi 8785
Cụ thể như sau

Lớp
Soạn tin
Toán chuyên
Soạn: HS QNALTTTOAN gửi 8785
Tin học chuyên
Soạn: HS QNALTTTIN gửi 8785
Vật lý chuyên
Soạn: HS QNALTTLY gửi 8785
Hóa học chuyên
Soạn: HS QNALTTHOA gửi 8785
Sinh học chuyên
Soạn: HS QNALTTSINH gửi 8785
Ngữ văn chuyên
Soạn: HS QNALTTVAN gửi 8785
Sử chuyên
Soạn: HS QNALTTSU gửi 8785
Địa chuyên
Soạn: HS QNALTTDIA gửi 8785
Tiếng Anh chuyên
Soạn: HS QNALTTANH gửi 8785Cách 2. Soạn theo mã trường, mã  lớp chuyên
Soạn HS Mã lớp chuyên gửi 8785
Cụ thể như sau

Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm
Soạn tin
Toán chuyên
Soạn: HS 34153 gửi 8785
Tin học chuyên
Soạn: HS 34154 gửi 8785
Vật lý chuyên
Soạn: HS 34155 gửi 8785
Hóa học chuyên
Soạn: HS 34156 gửi 8785
Sinh học chuyên
Soạn: HS 34157 gửi 8785
Ngữ văn chuyên
Soạn: HS 34158 gửi 8785
Sử chuyên
Soạn: HS 34159 gửi 8785
Địa chuyên
Soạn: HS 34160 gửi 8785
Tiếng Anh chuyên
Soạn: HS 34161 gửi 8785
Chuyên Lê Thánh Tông
Soạn tin
Toán chuyên
Soạn: HS 34162 gửi 8785
Tin học chuyên
Soạn: HS 34163 gửi 8785
Vật lý chuyên
Soạn: HS 34164 gửi 8785
Hóa học chuyên
Soạn: HS 34165 gửi 8785
Sinh học chuyên
Soạn: HS 34166 gửi 8785
Ngữ văn chuyên
Soạn: HS 34167 gửi 8785
Sử chuyên
Soạn: HS 34168 gửi 8785
Địa chuyên
Soạn: HS 34169 gửi 8785
Tiếng Anh chuyên
Soạn: HS 34170 gửi 8785

Quảng Nam, Điểm chuẩn, Điểm chuẩn 2019, điểm chuẩn lớp 10, 
Lưu ý: 
1. Điểm trên hệ thống hiện tại là điểm do chúng tôi dự kiến. Số liệu điểm chuẩn dự kiến của chúng tôi căn cứ vào:
- Thống kê điểm chuẩn hàng năm của mỗi trường (Xem tại đây)
- Tỉ lệ chọi tuyển sinh năm nay
-  Mức độ đề thi tuyển sinh lớp 10 các môn

2.  Khi có dữ liệu chính thức của Sở GD&ĐT, chúng tôi sẽ ghi chữ  Đã có tại tiêu đề. 


Du lịch khám phá đất nước Lào giá rẻ
Khám phá đất nước Triệu voi

0 nhận xét Blogger 0 Facebook

Đăng nhận xét

 

 
Soi điểm chuẩn chọn trường ©Email: tailieuchogiaovien@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best

Top
//