Buy-Sell Crypto ==> Click here ...


Click here for see more

Click here for Make money Online

Sell off ==> Click

Các bài tập ôn thi vào lớp 10 môn toán - Dạng tính giá trị của biểu thức có đáp án chi tiết - Phần 2

Trong kỳ thi lớp 10, dạng bài tập dạng tính giá trị của biểu thức thường nằm ở câu 1 của đề thi, mỗi đề thi có thể có 1 câu dạng này. Đây cũng là một trong những phần dễ nhất của đề.

Dưới đây là Các bài tập ôn thi vào lớp 10 môn toán - Dạng tính giá trị của biểu thức có đáp án chi tiết - Phần 2
Xem phần 1 tại đây
Xem các đề môn Ngữ văn có đáp án tại đây
Xem môn Lịch sử tại đây
Tính giá trị của các biểu thức sau
Bài 1. Cho biểu thức 
$A = \frac{{\sqrt x }}{{\sqrt x  - 1}} - \frac{2}{{\sqrt x  + 1}} - \frac{2}{{x - 1}}$
a) Nêu điều kiện xác định biểu thức A.
b) Tính giá trị của biểu thức A khi x = 9.
Xem đáp án tại đây

Bài 2.  Tính giá trị biểu thức:
$A = \frac{{5 + \sqrt 5 }}{{\sqrt 5  + 1}} - \frac{8}{{\sqrt 5  - 1}}$
Xem đáp án tại đây

Bài 3. Tính giá trị của A
\[A = \frac{{7 + 3\sqrt 7 }}{{\sqrt 7 }} + \frac{{3 + \sqrt 3 }}{{\sqrt 3  + 1}} - \left( {\sqrt {12}  + \sqrt 7 } \right)\]
Xem đáp án tại đây

Bài 4. Tính
\[A = \sqrt {75}  - \sqrt {27}  + \frac{{\sqrt {4 - 2\sqrt 3 } }}{{\sqrt 3  - 1}}\]
Xem đáp án tại đây

Bài 5. Tính
$A = 3\sqrt 8  - \sqrt {50}  - \sqrt {{{(\sqrt 2  - 1)}^2}} $
Xem đáp án tại đây

Bài 6. Tính B
$B = \sqrt {11 - 4\sqrt 7 }  - \frac{3}{{\sqrt 7  - 2}}$
Xem đáp án tại đây

Bài 7. Tính A
\[A = \sqrt {3 + 2\sqrt 2 }  - \frac{2}{{\sqrt 2 }}\]
Xem đáp án tại đây

Bài 8. Tính A
\[A = 4\sqrt 2  - 6\sqrt 8  + \sqrt {50} \]
Xem đáp án tại đây

Bài 9. Tính P
$P = \sqrt {15 + 6\sqrt 6 }  + \sqrt {33 - 12\sqrt 6 }  - \sqrt 2 .\sqrt 3 $
Xem đáp án tại đây

Bài 10. Tính M
$M = \frac{1}{{2 - \sqrt 3 }} + \frac{1}{{2 + \sqrt 3 }}$
Xem đáp án tại đây

Các bài tập ôn thi vào lớp 10 môn toán - Dạng tính giá trị của biểu thức có đáp án chi tiết - Phần 2

Xem phần 1 tại đây
Xem các đề môn Ngữ văn có đáp án tại đây
Xem môn Lịch sử tại đây

ôn thi vào 10, Toán 9, Toán THCS, ôn thi vào 10, Ôn thi toán, Danh mục bài tập Toán, Tính giá trị
Danh mục bài tập Toán, Ôn thi toán, ôn thi vào 10, Tính giá trị, Toán 9, Toán THCS, 

Install app VNPAY Receive 50.000K => Click here


Download document
Sell off ==> Click

0 comments Blogger 0 Facebook

Post a Comment

 

 
Soi điểm: Kiếm tiền online, Claim Coin, Airdrops, Mining Cloude Coin free ©Email: inluon@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best

Top
//