Buy-Sell Crypto ==> Click here ...


Click here for see more

Click here for Make money Online

Sell off ==> Click


Hỏi đáp lịch sử - có đáp án, dành cho ôn thi HSG môn lịch sử, ôn thi THPT Quốc gia môn Lịch sử.
Để xem đáp án, bạn bấm vào chữ xem tại đây

PHẦN I. LỊCH SỬ THẾ GIỚI HIỆN ĐẠI (1945 – 2000)

CÂU HỎI LỊCH SỬ  NỘI DUNG TRẬT TỰ THẾ GIỚI MỚI SAU CHIẾN TRANH
Câu 1: Hãy nêu hoàn cảnh và những quyết định quan trọng của Hội nghị IANTA (2/1945) (Xem tại đây)
Câu 2: Hãy cho biết sự thành lập, mục đích, nguyên tắc hoạt động và vai trò của Liên hợp quốc từ khi thành lập đến nay? (Xem tại đây)
Câu 3. Em hãy cho biết những biểu hiện về sự đối lập giữa hai hệ thống tư bản chủ nghĩa và xã hội chủ nghĩa?(Xem tại đây)

LIÊN XÔ VÀ CÁC NƯỚC ĐÔNG ÂU (1945 – 1991) . LIÊN BANG  NGA (1991 – 2000)

C©u 1: Nh÷ng thµnh tùu trong c«ng cuéc kh«i phôc vµ x©y dùng CNXH ë Liªn X« tõ n¨m 1945 ®Õn nöa ®Çu nh÷ng n¨m 70 vµ ý nghÜa cña nã?(Xem tại đây)
C©u 2: Nh÷ng nÐt chÝnh vÒ Liªn bang nga trong nh÷ng n¨m 1991- 2000(Xem tại đây)
Câu 3. Hãy cho biết sự thành lập, mục tiêu, kết quả hoạt động và hạn chế của Hội đồng tương trợ kinh tế( SEV)?(Xem tại đây)
Câu 4. Trình bày sự ra đời, mục tiêu và vai trò của tổ chức Hiệp ước Vácsava?(Xem tại đây)
Câu 5. Sự khủng hoảng của chế độ XHCN ở Liên Xô. Nguyên nhân chính dẫn đến sự khủng hoảng chế độ XHCN ở Liên Xô và các nước Đông Âu.(Xem tại đây)

CÁC NƯỚC ĐÔNG BẮC Á

Câu 1. Trình bày sự thành lập nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa và ý nghĩa của sự thành lập nhà nước này?(Xem tại đây)
Câu 2. Hãy cho biết đường lối và thành tựu cải cách - mở cửa của Trung Quốc?(Xem tại đây)
Câu 3. Nêu những nét chính về tình hình bán đảo Triều Tiên từ 1945 đến 2000?(Xem tại đây)

CÁC NƯỚC ĐÔNG NAM Á VÀ ẤN ĐỘ

Câu 1. Trình bày những nét chính về phong trào đấu tranh giành độc lập ở ĐNA sau chiến tranh thế giới thứ hai?(Xem tại đây)
Câu 2. Các giai đoạn phát triển của cách mạng giải phóng dân tộc Lào từ 1945-1975.(Xem tại đây)
C©u 3. Tr×nh bµy ng¾n gän c¸c giai ®o¹n ph¸t triÓn cña CM Campuchia tõ n¨m 1945 -  nay?(Xem tại đây)
C©u 4. Tr×nh bµy sù thµnh lËp, môc tiªu, nguyªn t¾c vµ qu¸ tr×nh ho¹t ®éng cña ASEAN. Cho biÕt thêi c¬ vµ th¸ch thøc ®èi víi ViÖt Nam khi gia nhËp ASEAN?(Xem tại đây)
Câu 5. Từ sau chiến tranh thế giới thứ hai, các nước Đông Nam Á có những biến đổi như thế nào? Trong những biến đổi đó biến đổi nào quan trọng nhất? Vì sao?(Xem tại đây)
Câu 6. Nêu nội dung, thành tựu và hạn chế của chiến lược kinh tế hướng nội và chiến lược kinh tế hướng ngoại của nhóm 5 nước sáng lập ASEAN. Tại  sao từ những năm 60 các nước này lại thay đổi chiến lược phát triển kinh tế? những bài học kinh nghiệm cho Việt Nam?(Xem tại đây)
Câu 7. Nêu nguyên nhân, diễn biến chủ yếu của phong trào đấu tranh giành độc lập Ân Độ từ sau chiến tranh thế giới thứ hai đến nay?(Xem tại đây)

CÁC NƯỚC CHÂU PHI VÀ KHU VỰC MĨLATINH

Câu 1. Trình bày những nét chính của phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc ở châu Phi từ sau chiến tranh thế giới thứ hai?(Xem tại đây)
Câu 2. Nêu những nét chính về phong trào GPDT ở khu vực Mi latinh từ sau CTTGT2?(Xem tại đây)
Câu 3. Trình bày cuộc đấu tranh lật đổ chế độ độc tài Batixta của nhân dân Cuba?(Xem tại đây)Kiến thức, Kiến thức THPT, Lịch sử, Lịch sử 12, Lớp 12, THPT, Hỏi đáp Lịch sử 12
Liên quan


Danh mục, Hỏi đáp Lịch sử 12, Kiến thức, Kiến thức THPT, Lịch sử, Lịch sử 12, Lớp 12, THPT, 
Hỏi đáp lịch sử - có đáp án, dành cho ôn thi HSG môn lịch sử, ôn thi THPT Quốc gia môn Lịch sử (Phần 1)

Install app VNPAY Receive 50.000K => Click here


Download document
Sell off ==> Click

0 comments Blogger 0 Facebook

Post a Comment

 

 
Soi điểm: Kiếm tiền online, Claim Coin, Airdrops, Mining Cloude Coin free ©Email: inluon@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best

Top
//