Buy-Sell Crypto ==> Click here ...


Thống kê điểm chuẩn

Click here for Make money Online

Tham gia kênh Telegram kiếm tiền online ==> Click


 Khoa học quản lý là một lĩnh vực lao động trí tuệ phức tạp của con người nhằm điều khiển lao động, thúc đẩy xã hội phát triển trên tất cả mọi lĩnh vực. Khoa học quản lý cũng như nhiều khoa học xã hội - nhân văn khác gắn liền với tiến trình của xã hội loài người nên luôn mang tính lịch sử, giai cấp, tính dân tộc.


SKKN QLGD: ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC HƯỚNG NGHIỆP
Áp dụng: Viết sáng kiến kinh nghiệm QLGD, viết  đề tài NCKSPUD QLGD, tiểu luận trung cấp chính trị, cao học quản lí giáo dục….


I. Cơ sở lý luận của vấn đề nghiên cứu tổng kết kinh nghiệm
1. Cơ sở lý luận:
 A .Khái niệm chung:
         a. Khái niệm quản lý
      Khi đề cập đến vai trò của quản lý, Các Mác đã nhấn mạnh đến vai trò của người quản lý giống như người nhạc trưởng trong một dàn nhạc. Hoạt động quản lý giáo dục cũng cần có những “ nhạc trưởng” để quản lý, điều hành thì mới mang lại hiệu quả cao.
     Một số tác giả khác lại nhấn mạnh đến các chức năng của quản lý: Quản lý là quá trình định hướng, quá trình có mục tiêu, quản lý một hệ thống nhằm đạt đựơc những mục tiêu nhất định.
       Như vậy, chúng ta thấy, hầu hết các nhà nghiên cứu đều thống nhất: quản lý chính là các hoạt động do một hay nhiều người điều phối hành động của những người khác nhằm thu được kết quả mong muốn.
    b. Khoa học quản lý
       Khoa học quản lý là một lĩnh vực lao động trí tuệ phức tạp của con người nhằm điều khiển lao động, thúc đẩy xã hội phát triển trên tất cả mọi lĩnh vực. Khoa học quản lý cũng như nhiều khoa học xã hội - nhân văn khác gắn liền với tiến trình của xã hội loài người nên luôn mang tính lịch sử, giai cấp, tính dân tộc. Lao động ngày càng phong phú, đa dạng thì khoa học quản lý ngày càng phát triển.Khoa học quản lý có một vài đặc điểm cơ bản sau :
        Thứ nhất, khoa học quản lý nghiên cứu và đưa ra các nguyên lý quản lý đồng thời khoa học quản lý còn phải chỉ cho người quản lý biết vận dụng các nguyên lý đó trong từng điều kiện cụ thể. Người cán bộ quản lý phải biết vận dụng một cách linh hoạt hiệu quả các nguyên tắc cũng như những thành tựu quản lý, có như vậy mới thành công trong công tác quản lý đơn vị của mình.
       Thứ hai, khoa học quản lý vừa có tính khoa học vừa có tính nghệ thuật. Tính khoa học thể hiện ở quan điểm và tư duy hệ thống, tôn trọng quy luật khách quan, lý luận gắn với thực tiễn. Chỉ có nắm vững khoa học thì người quản lý mới vững vàng trong việc xác định mục tiêu, bước đi, nguyên tắc và phương pháp hành động trong thực tiễn phức tạp hiện nay. Quan trọng hơn, khoa học quản lý cung cấp cho người quản lý phương pháp nhận thức và phương pháp hành động một cách khách quan. Mặt khác, hoạt động quản lý là một lĩnh vực thực hành, phải xử lý các tình huống khác nhau nên phụ thuộc vào tài nghệ của từng người, thể hiện tính nghệ thuật của quản lý.  Đó là nghệ thuật sử dụng phương pháp, công cụ, nghệ thuật dùng người, nghệ thuật giao tiếp ứng xử ... nghệ thuật do kinh nghiệm được tích lũy của từng người quản lý. 
    c.  Quản lý nhà trường
       Nhà trường là một thiết chế xã hội thực hiện chức năng tái tạo nguồn nhân lực phục vụ cho sự duy trì và phát triển của xã hội, thiết chế chuyên biệt này hoạt động trong tính quy luật của xã hội và theo những dấu hiệu phân biệt. Nhà trường là đơn vị cấu trúc cơ sở của hệ thống giáo dục quốc dân . Giáo dục nhà trường mang tính tự giác và có tính mục đích khá rõ ràng, dù giáo dục diễn ra ở hình thức nào, thời gian nào đều có mục đích rất cụ thể. Giáo dục trong nhà trường được tổ chức và diễn ra theo kế hoạch đào tạo cụ thể xác định. Nội dung giáo dục của nhà trường được chọn lọc một cách khoa học, cơ bản và sắp xếp có hệ thống. Phương pháp giáo dục được sử dụng hợp lý, hiệu quả dựa trên những thành tựu của nhiều ngành khoa học xã hội khác.
        Quản lý nhà trường bao gồm hai loại tác động sau:
        Tác động của chủ thể quản lý bên trên và bên ngoài nhà trường. Đó là những tác động quản lý của các cơ quan quản lý giáo dục cấp trên nhằm hướng dẫn và tạo điều kiện cho hoạt động giảng dạy, học tập, giáo dục của nhà trường hoặc những chỉ dẫn quyết định của thực thể bên ngoài nhà trường có liên quan trực tiếp đến nhà trường như cộng đồng được đại diện dưới hình thức Hội đồng giáo dục nhằm định hướng sự phát triển của nhà trường hoặc hỗ trợ, tạo điều kiện cho nhà trường phát triển.
       Như vậy, quản lý nhà trường chính là quản lý giáo dục trong một phạm vi xác định. Quản lý nhà trường là một hoạt động thực hiện trên cơ sở những quy định chung của quản lý, đồng thời có những nét riêng mang đặc thù của quản lý giáo dục.SKKN QLGD: ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC HƯỚNG NGHIỆP
Áp dụng: Viết sáng kiến kinh nghiệm QLGD, viết  đề tài NCKSPUD QLGD, tiểu luận trung cấp chính trị, cao học quản lí giáo dục….


SKKN QLGD, NCKHSPUD QLGD, SKKN, NCKHSPUD, SKKN văn thư, SKKN kế toán, SKKN văn phòng
Tham gia kênh Telegram kiếm tiền điện tử => Click here


Download document
Sell off ==> Click

0 comments Blogger 0 Facebook

Post a Comment

 

 
Soi điểm: Buy IDO, Buy Pre sale, Claim Coin, Airdrops, Mining Cloude Coin free ©Email: inluon@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best

Top
//