Buy-Sell Crypto ==> Click here ...


Thống kê điểm chuẩn

Click here for Make money Online

Tham gia kênh Telegram kiếm tiền online ==> Click

Muốn phát triển giáo dục, ngoài yếu tố về đường lối chính sách, đổi mới cơ chế, phát triển cơ sở vật chất, đổi mới chương trình đào tạo thì vai trò người giáo viên rất quan trong. Giáo viên là đội ngũ đông đảo để làm nên chất lượng giáo dục..

SKKN QLGD: TUYỂN CHỌN VÀ SỬ DỤNG ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN TRƯỜNG THPT  NHƯ THẾ NÀO ĐỂ ĐÁP ỨNG ĐƯỢC CÁC MỤC TIÊU GIÁO DỤC?
Áp dụng: Viết sáng kiến kinh nghiệm QLGD, viết  đề tài NCKSPUD QLGD, tiểu luận trung cấp chính trị, cao học quản lí giáo dục….

Giáo dục và đào tạo có vai trò quan trọng trong sự tồn tại và phát triển của mỗi dân tộc, mỗi quốc gia. 
Nhận thức được điều quan trọng đó, Đảng và nhà nước ta luôn coi trọng vai trò của Giáo dục và đào tạo. Đảng luôn xác định Giáo dục và đào tạo là bộ phận quan trọng trong sự nghiệp cách mạng vinh quang của Đảng, của dân tộc. 
Trong văn kiện đại hội đại biểu Đảng toàn quốc lần thứ IX nêu rõ “Phát triển Giáo dục - đào tạo là một trong những động lực quan trọng thúc đẩy sự nghiệp Công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước, là điều kiện để phát huy nguồn lực con nguời, yếu tố cơ bản để phát triển xã hội, tăng trưởng kinh tế nhanh và bền vững” [40].
Muốn phát triển giáo dục, ngoài yếu tố về đường lối chính sách, đổi mới cơ chế, phát triển cơ sở vật chất, đổi mới chương trình đào tạo thì vai trò người giáo viên rất quan trong. Giáo viên là đội ngũ đông đảo để làm nên chất lượng giáo dục.. Trong chỉ thị số 40/CT - TƯ của Ban bí thư Trung ương Đảng chỉ rõ “Mục tiêu của chiến lược phát triển giáo dục và đào tạo là xây dựng đội ngũ nhà giáo cán bộ quản lý giáo dục được chuẩn hóa, bảo đảm chất lượng, đủ về số lượng, đồng bộ về cơ cấu, đặc biệt chú trọng nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất, lối sống, lương tâm, tay nghề của nhà giáo, thông qua việc quản lý, phát triển đúng định hướng và có hiệu quả sự nghiệp giáo dục để nâng cao chất lượng nguồn lực, đáp ứng đòi hỏi ngày càng cao của sự nghiệp Công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”. [46]
Để thực hiện được mục tiêu đó, chúng ta cần phát triển GD-ĐT, đặc biệt là chất lượng giáo dục phổ thông, và yếu tố cơ bản tạo ra chất lượng chính  là  việc tuyển chọn và sử dụng Đội ngũ giáo viên một cỏch hợp lý.
2. Về  thực tiễn
Giỏo dục phổ thụng trung học cú vai trũ quan trọng đặc biệt trong hệ thống giáo dục quốc dân Việt Nam, trong đó chất lượng đội ngũ giáo viên trong nhà trường đóng vai trũ quyết định chất lượng đào tạo. Nếu không xây dựng đội ngũ giáo viên đủ về số lượng, mạnh về chất lượng, đồng bộ về cơ cấu về loại hỡnh; với trỡnh độ chuyên môn cao, phẩm chất đạo đức tốt và năng lực sư phạm giỏi thỡ khụng thể nõng cao được chất lượng giáo dục. SKKN QLGD: TUYỂN CHỌN VÀ SỬ DỤNG ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN TRƯỜNG THPT  NHƯ THẾ NÀO ĐỂ ĐÁP ỨNG ĐƯỢC CÁC MỤC TIÊU GIÁO DỤC?
Áp dụng: Viết sáng kiến kinh nghiệm QLGD, viết  đề tài NCKSPUD QLGD, tiểu luận trung cấp chính trị, cao học quản lí giáo dục….
SKKN QLGD, NCKHSPUD QLGD, SKKN, NCKHSPUD, SKKN văn thư, SKKN kế toán, SKKN văn phòngTham gia kênh Telegram kiếm tiền điện tử => Click here


Download document
Sell off ==> Click

0 comments Blogger 0 Facebook

Post a Comment

 

 
Soi điểm: Buy IDO, Buy Pre sale, Claim Coin, Airdrops, Mining Cloude Coin free ©Email: inluon@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best

Top
//