Buy-Sell Crypto ==> Click here ...


Thống kê điểm chuẩn

Click here for Make money Online

Tham gia kênh Telegram kiếm tiền online ==> Click

Theo C.Mác: "Sự nghèo nàn của tôn giáo vừa là biểu hiện của sự 
nghèo nàn hiện thực, vừa là sự phản kháng chống sự nghèo nàn hiện thực 
ấy. Tôn giáo là tiếng thở dài của chúng sinh bị áp bức, là trái tim của thế 
giới không có trái tim, cũng giống như nó là tinh thần của những trật tự 
không có tinh thần. Tôn giáo là thuốc phiện của nhân dân".Tuy nhiên, tôn giáo cũng chứa đựng một số giá trị văn hoá, phù hợp với đạo đức, đạo lý của xã hội.


Tiểu luận Trung cấp chính trị:  MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH TÔN GIÁO VIỆT NAM 

Áp dụng: Viết Tiểu luận trung cấp chính trị, TIểu luận Quẩn lí nhà nước về Văn hóa, Giáo dục, Đảng đoàn
Chủ nghĩa Mác - Lênin coi tín ngưỡng, tôn giáo là một hình thái ý
thức xã hội phản ánh một cách hoang đường, hư ảo hiện thực khách quan.
Qua hình thức phản ánh của tôn giáo, những sức mạnh tự phát trong tự
nhiên và xã hội đều trở thành thần bí. Trong tác phẩm Chống Đuyrinh, Ph.
Ăngghen đã viết: "Tất cả mọi tôn giáo chẳng qua chỉ là sự phản ánh hư ảo -
vào trong đầu óc của con người - của những lực lượng ở bên ngoài chi phối
cuộc sống hàng ngày của họ; chỉ là sự phản ánh trong đó những lực lượng
ở trần thế đã mang hình thức những lực lượng siêu trần thế."1 C. Mác và
Ph. Ăngghen còn cho rằng, tôn giáo là một hiện tượng xã hội, văn hóa,
lịch sử; một lực lượng xã hội trần thế.
Giữa tín ngưỡng và tôn giáo có sự khác nhau, song lại có quan hệ chặt
chẽ mà ranh giới để phân biệt chúng chỉ là tương đối.
 Tín ngưỡng là một khái niệm rộng hơn tôn giáo. ở đây chúng ta chỉ đề
cập một dạng tín ngưỡng - đó là tín ngưỡng tôn giáo (gọi tắt là tôn giáo).
Tín ngưỡng là niềm tin và sự ngưỡng mộ của con người vào một hiện
tượng, một lực lượng siêu nhiên, tôn sùng vào một điều gì đó pha chút thần
bí, hư ảo, vô hình tác động mạnh đến tâm linh con người, trong đó bao hàm
cả niềm tin tôn giáo. Còn tôn giáo thường được hiểu là một hiện tượng xã
hội bao gồm có ý thức tôn giáo lấy niềm tin tôn giáo làm cơ sở, hành vi và
các tổ chức hoạt động tín ngưỡng tôn giáo - nghĩa là, tôn giáo thường có
giáo lý, giáo luật, lễ nghi và các tổ chức giáo hội.
Mê tín dị đoan là một hiện tượng xã hội tiêu cực đã xuất hiện từ lâu và
vẫn tồn tại ở thời đại chúng ta. Trên thực tế, mê tín dị đoan thường xen vào
các hình thức sinh hoạt tín ngưỡng tôn giáo. Việc xác định hiện tượng mê
tín dị đoan chủ yếu dựa vào biểu hiện và hậu quả tiêu cực của nó. Mê tín dị
đoan là niềm tin cuồng vọng của con người vào các lực lượng siêu nhiên
đến mức độ mê muội với những hành vi cực đoan, thái quá, phi nhân tính,
phản văn hóa của một số người gọi chung là cuồng tín. Hiện tượng mê tín
dị đoan thường gắn chặt và lợi dụng các hình thức sinh hoạt tín ngưỡng,
tôn giáo để hành nghề. Vì vậy, cùng với việc tôn trọng và bảo đảm quyền
tự do tín ngưỡng, tôn giáo của nhân dân thì chúng ta phải loại bỏ dần mê
tín dị đoan nhằm làm lành mạnh hoá đời sống tinh thần xã hội.
Tôn giáo là sản phẩm của con người, gắn với những điều kiện lịch sử
tự nhiên và lịch sử xã hội xác định. Do đó, xét về mặt bản chất, tôn giáo là
một hiện tượng xã hội phản ánh sự bất lực, bế tắc của con người trước tự
nhiên và xã hội.
Theo C.Mác: "Sự nghèo nàn của tôn giáo vừa là biểu hiện của sự
nghèo nàn hiện thực, vừa là sự phản kháng chống sự nghèo nàn hiện thực
ấy. Tôn giáo là tiếng thở dài của chúng sinh bị áp bức, là trái tim của thế
giới không có trái tim, cũng giống như nó là tinh thần của những trật tự
không có tinh thần. Tôn giáo là thuốc phiện của nhân dân".Tuy nhiên, tôn giáo cũng chứa đựng một số giá trị văn hoá, phù hợp với đạo đức, đạo lý của xã hội.
 Về phương diện thế giới quan, thế giới quan duy vật mácxít và thế
giới quan tôn giáo là đối lập nhau. Tuy vậy, trong thực tiễn, những người
cộng sản có lập trường mácxít không bao giờ có thái độ xem thường hoặc
trấn áp những nhu cầu tín ngưỡng, tôn giáo hợp pháp của nhân dân. Ngược
lại, chủ nghĩa Mác-Lênin và những người cộng sản, chế độ xã hội chủ
nghĩa luôn tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng và không tín ngưỡng của nhân
dân.
Sự khác nhau giữa chủ nghĩa xã hội hiện thực và "thiên đường" mà
các tôn giáo thường hướng tới là ở chỗ trong quan niệm tôn giáo, "thiên
đường" không phải là hiện thực xã hội mà là ở "thế giới bên kia", trên
"thượng giới" (tức là cái hư ảo). Còn những người cộng sản chủ trương và
hướng con người vào xã hội văn minh, hạnh phúc ngay ở thế giới hiện
thực, do mọi người xây dựng và vì mọi người. V.I. Lênin đã chỉ rõ: "Đối
với chúng ta, sự thống nhất của cuộc đấu tranh thực sự cách mạng đó của
giai cấp bị áp bức để sáng tạo nên một cảnh cực lạc trên trái đất, là quan
trọng hơn sự thống nhất ý kiến của những người vô sản về cảnh cực lạc
trên thiên đường".
a)    Nguồn gốc của tôn giáo:
Tôn giáo xuất hiện rất sớm trong lịch sử xã hội loài người, hoàn thiện
và biến đổi cùng với sự phát triển của các quan hệ kinh tế, chính trị, xã hội.
Sự xuất hiện và biến đổi đó gắn liền với các nguồn gốc sau:
  @ Nguồn gốc kinh tế - xã hội của tôn giáo:
 Trong xã hội cộng sản nguyên thuỷ, do trình độ lực lượng sản xuất
thấp kém, con người cảm thấy yếu đuối và bất lực trước thiên nhiên rộng
lớn và bí ẩn, vì vậy, họ đã gán cho tự nhiên những sức mạnh, quyền lực to
lớn, thần thánh hoá những sức mạnh đó. Đó là hình thức tồn tại đầu tiên
của tôn giáo.
Khi xã hội xuất hiện những giai cấp đối kháng, bên cạnh cảm giác yếu
đuối trước sức mạnh của tự nhiên, con người lại cảm thấy bất lực trước
những sức mạnh tự phát hoặc của thế lực nào đó của xã hội. Không giải
thích được nguồn gốc của sự phân hoá giai cấp và áp bức bóc lột, tội ác,
v.v., và của những yếu tố ngẫu nhiên, may rủi, con người thường hướng
niềm tin ảo tưởng vào "thế giới bên kia" dưới hình thức các tôn giáo.
 Như vậy, sự yếu kém của trình độ phát triển lực lượng sản xuất, sự
bần cùng về kinh tế, áp bức về chính trị, thất vọng, bất lực trước những bất
công xã hội là nguồn gốc sâu xa của tôn giáo.
@ Nguồn gốc nhận thức của tôn giáo:
 Các nhà duy vật trước C. Mác thường nhấn mạnh về nguồn gốc nhận
thức của tôn giáo. Còn các nhà kinh điển của chủ nghĩa Mác-Lênin, lại
quan tâm trước hết đến nguồn gốc kinh tế - xã hội của tôn giáo. Tuy nhiên,
chủ nghĩa Mác-Lênin không phủ nhận nguồn gốc nhận thức của tôn giáo
mà còn làm sáng tỏ một cách có cơ sở khoa học nguồn gốc đó.
Ở một giai đoạn lịch sử nhất định, nhận thức của con người về tự
nhiên, xã hội và bản thân mình là có giới hạn. Khoa học có nhiệm vụ từng
bước khám phá những điều chưa biết. Song, khoảng cách giữa biết và chưa
biết luôn luôn tồn tại; điều gì mà khoa học chưa giải thích được thì điều đó
dễ bị tôn giáo thay thế.
Sự xuất hiện và tồn tại của tôn giáo còn gắn liền với đặc điểm nhận
thức của con người. Con người ngày càng nhận thức đầy đủ hơn, sâu sắc
hơn thế giới khách quan, khái quát hoá thành các khái niệm, phạm trù, quy
luật. Nhưng càng khái quát hoá, trừu tượng hoá đến mức hư ảo thì sự vật,
hiện tượng được con người nhận thức càng có khả năng xa rời hiện thực và
dễ phản ánh sai lệch hiện thực. Sự nhận thức bị tuyệt đối hoá, cường điệu
hoá của chủ thể nhận thức sẽ dẫn đến thiếu khách quan, mất dần cơ sở hiện
thực, dễ rơi vào ảo tưởng, thần thánh hoá đối tượng.
@Nguồn gốc tâm lý của tôn giáo:
 Các nhà duy vật cổ đại thường đưa ra luận điểm "sự sợ hãi sinh ra
thần linh". V.I. Lênin tán thành và phân tích thêm: sợ hãi trước thế lực mù
quáng của tư bản..., sự phá sản "đột ngột", "bất ngờ", "ngẫu nhiên", làm họ
bị diệt vong..., dồn họ vào cảnh chết đói, đó chính là nguồn gốc sâu xa của
tôn giáo hiện đại.
Ngoài sự sợ hãi trước sức mạnh của tự nhiên và xã hội, tín ngưỡng,
tôn giáo làm nảy sinh những tình cảm như lòng biết ơn, sự kính trọng, tình
yêu trong quan hệ giữa con người với tự nhiên và con người với con người.
Đó là những giá trị tích cực của tín ngưỡng, tôn giáo.

Tín ngưỡng, tôn giáo đã đáp ứng nhu cầu tinh thần của một bộ phận
nhân dân, góp phần bù đắp những hụt hẫng trong cuộc sống, nỗi trống vắng
trong tâm hồn, an ủi, vỗ về, xoa dịu cho các số phận lúc sa cơ lỡ vận. Vì
thế, dù chỉ là hạnh phúc hư ảo, nhưng nhiều người vẫn tin, vẫn bám víu
vào. C. Mác đã nói, tôn giáo là trái tim của thế giới không có trái tim, cũng
giống như nó là tinh thần của trạng thái xã hội không có tinh thần.
Tiểu luận Trung cấp chính trị:  MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH TÔN GIÁO VIỆT NAM 

Áp dụng: Viết Tiểu luận trung cấp chính trị, TIểu luận Quẩn lí nhà nước về Văn hóa, Giáo dục, Đảng đoàn
Áp dụng: Viết Tiểu luận trung cấp chính trị, TIểu luận Quẩn lí nhà nước về Văn hóa, Giáo dục, Đảng đoàn
QLGD, Quản lí, SKKN, SKKN QLGD, Tiểu luận, Tiểu luận QLGD, Tiểu luận Trung cấp chính trị, Tham gia kênh Telegram kiếm tiền điện tử => Click here


Download document
Sell off ==> Click

0 comments Blogger 0 Facebook

Post a Comment

 

 
Soi điểm: Buy IDO, Buy Pre sale, Claim Coin, Airdrops, Mining Cloude Coin free ©Email: inluon@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best

Top
//