Buy-Sell Crypto ==> Click here ...


Thống kê điểm chuẩn

Click here for Make money Online

Tham gia kênh Telegram kiếm tiền online ==> Click

Các quan điểm, các học thuyết chính trị có thể biểu hiện bằng các hình thức khác nhau, nhưng đều phản ánh cô đọng nhất những quan điểm, tư tưởng giai cấp. Học tư tưởng không dừng lại ở quan điểm, học thuyết mà nó được công khai tuyên truyền, giác ngộ, đấu tranh để bảo vệ lợi ích giai cấp, trong hệ tư tưởng cộng sản. Đảng Cộng sản Việt Nam xác định lấy “Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hoạt động của Đảng, của cách mạng Việt Nam”.

Tiểu luận trung cấp chính trị, quản lí giáo dục:NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC TƯ TƯỞNG Ở ĐẢNG BỘ HUYỆN  XXX (TN TRUNG CẤP CHÍNH TRỊ)
Lĩnh vực áp dụng: Tiểu luận dành cho tốt nghiệp lớp Trung cấp chính trị, Thạc sĩ Quản lí Giáo dục, Tiểu luận Quản lí nhà nước ngạch chuyên viên về giáo dục, Tiểu luận lớp chuyên viên chính

MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ CÔNG TÁC TƯ TƯỞNG
           I. KHÁI QUÁT VỀ TƯ TƯỞNG, HỆ TƯ TƯỞNG
          1. Khái niệm tư tưởng
Theo quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin thì toàn bộ đời sống xã hội bao gồm tồn tại xã hội và ý thức xã hội. Tồn tại xã hội quyết định ý thức xã hội. Tồn tại xã hội như thế nào thì ý thức xã hội như thế ấy.

Ý thức xã hội là toàn bộ những quan điểm, tư tưởng, lý luận, truyền thống, tâm trạng, phản ánh tồn tại xã hội. Như vậy, hiểu theo nghĩa chung nhất tư tưởng là một hình thức tồn tại của ý thức xã hội, là kết quả của quá trình nhận thức hiện thực khách quan, trở thành kinh nghiệm và sự hiểu biết trong tâm trí mỗi con người.

Tư tưởng thuộc phạm trù ý thức, gắn liền với hoạt động của con người, là sản phẩm chủ quan của con người, tư tưởng của mỗi người phụ thuộc vào đối tượng phản ánh và trình độ nhận thức của họ. Tuy nhiên, tư tưởng cũng có tính độc lập tương đối của nó, nó cũng có tác động trở lại đối với hiện thực khách quan và có những quy luật vận động riêng. Đây là cơ sở để tiến hành công tác tư tưởng.

2. Hệ tư tưởng
Hệ tư tưởng là những quan điểm, tư tưởng được con người tư duy tích cực, tự giác, hệ thống hoá thành lý luận, học thuyết chính trị, phản ánh tồn tại xã hội và đại diện cho một giai cấp nhất định.

Các quan điểm, các học thuyết chính trị có thể biểu hiện bằng các hình thức khác nhau, nhưng đều phản ánh cô đọng nhất những quan điểm, tư tưởng giai cấp. Học tư tưởng không dừng lại ở quan điểm, học thuyết mà nó được công khai tuyên truyền, giác ngộ, đấu tranh để bảo vệ lợi ích giai cấp, trong hệ tư tưởng cộng sản. Đảng Cộng sản Việt Nam xác định lấy “Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hoạt động của Đảng, của cách mạng Việt Nam”.

II. MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ CÔNG TÁC TƯ TƯỞNG
Công tác tư tưởng là một trong những hoạt động quan trọng bậc nhất của Đảng và Nhà nước xã hội chủ nghĩa. Trình tự của công tác tư tưởng là xác lập, phát triển hệ tư tưởng xã hội chủ nghĩa, định hướng nhằm thực hiện thắng lợi lý tưởng và mục tiêu của chủ nghĩa xã hội. Trong đó tạo lập lòng tin là quan trọng nhất. Trong Đảng, công tác tư tưởng là hoạt động xây dựng Đảng về trí tuệ chính trị tư tưởng góp phần bảo đảm cho Đảng luôn luôn là đội tiên phong của giai cấp công nhân Việt Nam.

1. Công tác tư tưởng có vị trí rất quan trọng trong xây dựng Đảng

Tư tưởng là một bộ phận quan trọng trong công tác xây dựng Đảng. Cùng với xây dựng Đảng về chính trị và tổ chức, công tác tư tưởng là nhân tố góp phần làm cho Đảng luôn luôn vững mạnh.

Các văn kiện của Đảng qua mọi thời kỳ cách mạng đã xác định nhiệm vụ cho công tác tư tưởng và luôn đề ra khẩu hiệu phù hợp để tập hợp quần chúng đấu tranh cho mục tiêu chung.

Ngay từ khi ra đời, Đảng  Cộng Sản Việt Nam đã đặt công tác tư tưởng lên vị trí hàng đầu nhằm truyền bá sâu rộng Cương lĩnh, Đường lối của Đảng trong nhân dân. Đầu năm 1930, Ban cổ động và tuyên truyền của Đảng được thành lập và ngày 1/8/1930 trở thành ngày truyền thống của ngành Tư tưởng - Văn hoá.

Đại hội VI của Đảng(1986) - Đại hội mở đầu thời kỳ đổi mới Đất nước, qua đó tạo cơ sở cho đổi mới về công tác tư tưởng. Đại hội lần thứ VII (1991) đã khẳng định: “Chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho hành động cách mạng của Đảng và cách mạng Việt Nam ”. Đại hội VIII (1996) chủ trương đẩy mạnh Công nghiệp hóa, Hiện đại hóa đất nước. Với sự ra đời của Hội đồng lý luận Trung ương và các Nghị quyết của Trung ương. Đại hội IX của Đảng(2001) Nghị quyết Đại hội đã chỉ rõ công tác tư tưởng, công tác lý luận còn yếu kém bất cập và đề ra nhiệm vụ: Toàn Đảng nghiêm túc học tập chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ X, Đảng ta đánh giá công tác tư tưởng trong tình hình mới như sau: “Công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng được coi trọng. Đã từng bước đổi mới công tác giáo dục tư tưởng chính trị, nghiên cứu, học tập các Nghị quyết của Đảng, tuyên truyền giáo dục chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Công tác tư tưởng đã góp phần nâng cao nhận thức, tính tích cực của cán bộ đảng viên, nâng cao lòng tin của nhân dân vào đường lối đổi mới, tạo sự nhất trí trong Đảng và sự đồng thuận trong xã hội. Tuy nhiên, công tác giáo dục chính trị, tư tưởng còn nhiều hạn chế, thiếu sót; tính định hướng, tính chiến đấu, tính thuyết phục và hiệu quả chưa cao; thiếu chủ động và sắc bén trong đấu tranh chống “diễn biến hoà bình". Công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống còn chung chung, kém hiệu quả. Công tác nghiên cứu lý luận còn yếu, chưa theo kịp yêu cầu của công cuộc đổi mới”. Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng nhấn mạnh: Đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng về chính trị, tư tưởng và tổ chức; tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác cán bộ, kiểm tra, giám sát và tư tưởng; thường xuyên học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng; xây dựng Đảng thật sự trong sạch, vững mạnh, nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên; tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng.

 2. Vai trò của công tác tư tưởng đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ chủ nghĩa xã hội Việt Nam

C.Mác - Vị lãnh tụ thiên tài, người thầy của giai cấp vô sản thế giới đã khẳng định: “Vũ khí của sự phê phán cố nhiên không thể thay thế được sự phê phán của vũ khí, lực lượng vật chất chỉ có thể bị đánh đổ bằng lực lượng vật chất. Nhưng lý luận cũng có thể trở thành vật chất một khi nó đã thâm nhập vào quần chúng”.

Trong giai đoạn hiện nay, các thế lực thù địch và phản cách mạng đang ra sức chống, phá chúng ta trên mọi lĩnh vực, trong đó chúng coi trọng chính trị, tư tưởng; chúng đang tập trung chĩa mũi nhọn vào các nước xã hội chủ nghĩa còn lại, mà Việt Nam là một trọng điểm trong chiến lược “Diễn biến hoà bình”.


[1]. C.Mác, Ăngnghen, Tập 1, Nxb. Sự thật, Hà Nội, 1980, tr. 25.

Tiểu luận trung cấp chính trị, quản lí giáo dục:NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC TƯ TƯỞNG Ở ĐẢNG BỘ HUYỆN  XXX (TN TRUNG CẤP CHÍNH TRỊ)

Lĩnh vực áp dụng: Tiểu luận dành cho tốt nghiệp lớp Trung cấp chính trị, Thạc sĩ Quản lí Giáo dục, Tiểu luận Quản lí nhà nước ngạch chuyên viên về giáo dục, Tiểu luận lớp chuyên viên chính
QLGD, Quản lí, SKKN, SKKN QLGD, Tiểu luận, Tiểu luận QLGD, Tiểu luận Trung cấp chính trị, Tham gia kênh Telegram kiếm tiền điện tử => Click here


Download document
Sell off ==> Click

0 comments Blogger 0 Facebook

Post a Comment

 

 
Soi điểm: Buy IDO, Buy Pre sale, Claim Coin, Airdrops, Mining Cloude Coin free ©Email: inluon@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best

Top
//