Buy-Sell Crypto ==> Click here ...


Thống kê điểm chuẩn

Click here for Make money Online

Tham gia kênh Telegram kiếm tiền online ==> Click

C. Mác và Ph. Ănghen những lãnh tụ thiên tài của giai cấp công nhân thế giới đã thấy rõ sức mạnh to lớn của giai cấp nông dân, khẳng định vai trò quan trọng của họ đối với cách mạng vô sản. Hai ông đã đưa ra tư tưởng xây dựng khối liên minh công-nông, coi đó là vấn đề chiến lược của giai cấp vô sản: “Nông dân là người sản xuất ra của cải vật chất và sáng tạo ra những giá trị tinh thần. Đó là những nhân tố quyết định sự tồn tại và phát triển trong xã hội loài người. Nông dân là lực lượng cơ bản của cách mạng”.


Tiểu luận trung cấp chính trị, quản lí giáo dục: NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC VẬN ĐỘNG Ở XXX  TRONG THỜI KỲ MỚI (TN TRUNG CẤP CHÍNH TRỊ)
Lĩnh vực áp dụng: Tiểu luận dành cho tốt nghiệp lớp Trung cấp chính trị, Thạc sĩ Quản lí Giáo dục, Tiểu luận Quản lí nhà nước ngạch chuyên viên về giáo dục, Tiểu luận lớp chuyên viên chính

I. Quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và quan điểm của Đảng ta về nông dân và công tác vận động nông dân:
1/ Quan điểm chủ nghĩa Mác - Lênin về nông dân và công tác vận động nông dân:
a) Quan điểm của Mác – Anghen:
Nông dân có vai trò to lớn đối với sự phát triển của xã hội loài người. Trong xã hội phân chia thành giai cấp, nông dân không thoát khỏi cuộc sống khổ cực và địa vị của người bị áp bức bóc lột. 
C. Mác và Ph. Ănghen những lãnh tụ thiên tài của giai cấp công nhân thế giới đã thấy rõ sức mạnh to lớn của giai cấp nông dân, khẳng định vai trò quan trọng của họ đối với cách mạng vô sản. Hai ông đã đưa ra tư tưởng xây dựng khối liên minh công-nông, coi đó là vấn đề chiến lược của giai cấp vô sản: “Nông dân là người sản xuất ra của cải vật chất và sáng tạo ra những giá trị tinh thần. Đó là những nhân tố quyết định sự tồn tại và phát triển trong xã hội loài người. Nông dân là lực lượng cơ bản của cách mạng”.
b) Quan điểm của Lênin
Lênin đã kế thừa và phát triển tư tưởng của C.Mác và Ph. Ănghen trong điều kiện chủ nghĩa tư bản chuyển sang chủ nghĩa Đế quốc và khẳng định: Nhân tố bảo đảm cho thắng lợi của cách mạng vô sản là ở chỗ: “Vô sản được sự ủng hộ của những người nông dân nghèo khổ”.
Lênin coi liên minh công - nông là nguyên tắc tối cao của cách mạng vô sản. Sau cách mạng Tháng Mười Nga năm 1917, trong hoàn cảnh gặp nhiều khó khăn để làm chuyển biến tình hình, Lênin đưa ra luận điểm nổi tiếng đó là“Bắt đầu từ nông dân”. Người đã soạn thảo và lãnh đạo thực hiện chính sách kinh tế mới (NEP) ở nước Nga.
 Có thể khẳng định rằng đánh giá đúng vai trò của nông dân, đề ra những chủ trương, chính sách đúng đắn đối với nông dân là yếu tố đặc biệt quan trọng để đưa nước Nga vượt qua thử thách hiểm nghèo và phát triển ngày càng vững mạnh. 
Lênin chỉ rõ: Sức mạnh của quần chúng là vô địch, tuy nhiên quần chúng nông dân chỉ phát huy được sức mạnh đó khi được tổ chức lại.
2/ Tư tưởng Hồ Chí Minh và quan điểm của Đảng ta về nông dân và công tác vận động nông dân:
Đảng ta và chủ tịch Hồ Chí Minh đã vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, giải quyết đúng đắn vấn đề nông dân, luôn coi trọng công tác vận động nông dân; sớm xây dựng được khối liên minh công - nông ngày càng được củng cố vững chắc tạo thành đội quân chủ lực hùng hậu của cách mạng, là một trong những nhân tố quyết định tạo nên những thắng lợi vĩ đại trong cách mạng tháng 8 năm 1945, trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa và trong cuộc đổi mới đất nước. Qua thực tiễn cách mạng nước ta, Hồ Chí Minh đã rút ra kết luận “Chỉ có khối liên minh công - nông do giai cấp công nhân lãnh đạo mới có thể kiên quyết và triệt để đánh đổ các thế lực phản cách mạng, giành lấy và củng cố chính quyền của nhân dân lao động, hoàn thành nhiệm vụ lịch sử của cách mạng dân tộc, dân chủ và tiến lên chủ nghĩa xã hội”.
Nhờ có liên minh với giai cấp công nhân, giai cấp nông dân đã phát huy tinh thần cách mạng và khả năng tiềm tàng góp phần to lớn vào những thắng lợi cách mạng. Qua đó giai cấp nông dân cũng có nhiều biến đổi, trưởng thành từ địa vị nô lệ bị áp bức, bóc lột, nông dân đã trở thành người làm chủ đất nước, làm chủ nông thôn, là lực lượng hùng hậu nhất trong khối liên minh công - nông - tri thức, nền tảng của nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 
Qua quá trình lãnh đạo cách mạng của Đảng trong hơn 70 năm qua, Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định rõ những quan điểm sau:
Một là: Phải đánh giá đúng vai trò to lớn của giai cấp nông dân trong cách mạng. 
Vận dụng quan điểm trên của Chủ nghĩa Mác - Lênin vào hoàn cảnh cụ thể nước ta, Đảng ta và Hồ Chí Minh đã sớm nhận thấy giai cấp nông dân và vấn đề liên minh công - nông đối với cách mạng nước ta rất quan trọng. Nông dân ta vốn có truyền thống yêu nước, ý thức dân tộc sâu sắc và tinh thần cách mạng nên sẵn sàng liên minh với giai cấp công nhân để làm cách mạng. Từ năm 1927 Hồ Chí Minh đã viết trong cuốn “Đường cách mệnh”: 
“ Công- nông là chủ cách mệnh:
1- Là vì công nông bị áp bức nặng hơn,
2- Là vì công nông là đông nhất cho nên sức mạnh hơn hết,
3- Là vì công nông là tay không chân rồi, nếu thua chỉ mất một cái kiếp khổ, nếu được là được cả thế giới cho nên họ gan góc. Vì những cơ ấy nên công- nông là gốc cách mệnh”.
 Trên cơ sở đánh giá đúng vai trò của nông dân, Đảng ta và chủ tịch Hồ Chí Minh luôn luôn coi trọng công tác vận động nông dân, sớm xây dựng được khối liên minh công-nông vững chắc là một trong những điều kiện cơ bản đem lại thắng lợi của cách mạng. Hồ Chí Minh đã khẳng định “Nông dân là một lực lượng rất to lớn của dân tộc, một đồng minh rất trung thành của giai cấp công nhân”.

Tiểu luận trung cấp chính trị, quản lí giáo dục: NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC VẬN ĐỘNG Ở XXX  TRONG THỜI KỲ MỚI (TN TRUNG CẤP CHÍNH TRỊ)
Lĩnh vực áp dụng: Tiểu luận dành cho tốt nghiệp lớp Trung cấp chính trị, Thạc sĩ Quản lí Giáo dục, Tiểu luận Quản lí nhà nước ngạch chuyên viên về giáo dục, Tiểu luận lớp chuyên viên chính
QLGD, Quản lí, SKKN, SKKN QLGD, Tiểu luận, Tiểu luận QLGD, Tiểu luận Trung cấp chính trị, Tham gia kênh Telegram kiếm tiền điện tử => Click here


Download document
Sell off ==> Click

0 comments Blogger 0 Facebook

Post a Comment

 

 
Soi điểm: Buy IDO, Buy Pre sale, Claim Coin, Airdrops, Mining Cloude Coin free ©Email: inluon@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best

Top
//