Buy-Sell Crypto ==> Click here ...


Thống kê điểm chuẩn

Click here for Make money Online

Tham gia kênh Telegram kiếm tiền online ==> Click

Theo quan điểm chủ nghĩa Mác – Lê nin " Giáo dục là một hoạt động xã hội có mục đích, có tổ chức nhằm đào tạo bồi dưỡng cho con người những hiểu biết, và phẩm chất cần thiết để  họ tham gia vào hoạt động thục tiển theo một đường lối nhất định "


Tiểu luận trung cấp chính trị, quản lí giáo dục: NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HIỆU QUẢ CONG TÁC DÂN VẬN ĐỐI VỚI SỰ NGHIỆP PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC Ở TRƯỜNG THCS XXX

Lĩnh vực áp dụng: Tiểu luận dành cho tốt nghiệp lớp Trung cấp chính trị, Thạc sĩ Quản lí Giáo dục, Tiểu luận Quản lí nhà nước ngạch chuyên viên về giáo dục, Tiểu luận lớp chuyên viên chính
CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ QUAN ĐIỂM VỀ CÔNG TÁC DÂN VẬN ,  CÔNG TÁC GIÁO DỤC:     
I/Quan điểm của chủ nghĩa Mac- Lênin về công tác dân vận ,   ông tác giáo dục- đào tạo:                                                              
    1/ Về công tác dân vận :     
 Theo quan điểm của Mác :" Toàn bộ lịch sử loài người từ trước đến naylà lịch sử đấu tranh giai cấp `"Từ cơ sở khoa học nầy , Lê nin  cho rằng"Không có sự đồng tình ủng hộ của đại đa số nhân dan lao động đối với đội ngũ tiên phong của mình , tức là đối với giai cấp vô sản , thì cách mạng vô sản không thể thực hiện được . Nhưng sự đồng tình và ủng hộ không thể có ngay được và không phải do những cuộc bỏ phiếu quyết định, mà phải trải qua cuộc đấu tranh giai cấp lâu dài , khó khăn gian khổ mới giành được "   Như vậy chúng ta thấy rõ rằng chủ nghĩa mác –Lê nin đã chỉ rõ" Các Đảng cọng sản phải làm công tác  quần  chú , đó là công tác lâu dài và phải kiên trì, đó là cuộc đấu trang giai cấp của giai cấp vô sản để giành lấy sự đồng tình, giành lấy sự ủng hộ của đa số nhân dân lao động qua mỗi thời kỳ lao động khác nhau, phảt có những hình thức công tác dân vạn khác nhau    "
 2/ Về công tác giáo dục  đào tạo                                                                                                                                
Theo quan điểm chủ nghĩa Mác – Lê nin " Giáo dục là một hoạt động xã hội có mục đích, có tổ chức nhằm đào tạo bồi dưỡng cho con người những hiểu biết, và phẩm chất cần thiết để  họ tham gia vào hoạt động thục tiển theo một đường lối nhất định "
3/ Những quan điểm chỉ đạo công tác quần chúng theo CN Mác- Lê nin:                                                 Theo  Mác- Enghen " Những công việc và tư tưởng của lịch sử đều là những tư tưởng và công  việc của quần chúng " Lê nin đã kế thừa và phát triển  "CNXH sinh động và sáng tạo là sự nghiệp bản thân quần chúng nhân dân  "                       
 -Lợi ích là cái gắn bó người ta lại với nhau, lợi ích gắn liền với các cuộc đấu tranh, trong đó lợi ích kinh tế là thiết thân của người lao động là động lực rất mạnh mẽ. Hay nói cách khác : lợi ích là động lực thúc đẩy phong trào cách mạng quần chúng .         
- Mác và Enghen viết "Mục đích trước mắt của người cọng sản cũng là mục đích trước mắt của tất cả các đảng vô sản khác tổ chức người vô sản thành giai cấp lật đổ sự thống trị của giai cấp tư sản " -Đoàn kết là đò bẩy là nguyên tắc của giai cấp vô sản, phải đoàn kết thì cách mạng     vô sản mới thành công, cách mạng phải đoàn kết .                                                     
 – Lý luận cũng sẽ trở thành lý luận vật chất một khi nó thâm nhập vào quần chúng  Mác- Enghen:"Mỗi bước tiến trong vận động thực tiển còn quan trọng hơn một tá cương lĩnh " Những quan điểm trên đề cập đến phương pháp vận động quần chúng

II/  Tư tưởng Hồ Chí Minh  về dân vận và giáo dục- đào tạo :
              1/ Về công tác dân vận :                                                                                 
Theo chủ tịch Hồ Chí Minh "Quần chúng tức là toàn thể chiến sĩ trong quân đội, toàn thể công nhân trong xưởng, toàn thể nhân viên trong cơ quan. v.v....rồi đến toàn thể nhân dân " Thực hiện công tác dân vận là "Vận động tất cả lưc lượng của mỗi người dân không để sót một người dân nào góp thành lực lượng toàn dân để thực hành những việc nên làm, những công việc của đoàn thể chính phủ giao cho"  Theo chủ tịch Hồ Chí Minh quần chúng nhân dân là người sáng tạo ra của cải vật chất và của cải tinh thần. Người viết "Quần chúng là người sáng tạo, công nông là người sáng tạo. Nhưng quần chúng không phải chỉ sáng tạo ra của cải vật chất cho xã hội . Quần chúng còn là người sáng tác nữa " Từ đó, Người đã khẳng định "Làm việc gì cũng phải có quần chúng. Không có quần chúng thì không thể làm được ."Tiểu luận trung cấp chính trị, quản lí giáo dục: NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HIỆU QUẢ CONG TÁC DÂN VẬN ĐỐI VỚI SỰ NGHIỆP PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC Ở TRƯỜNG THCS XXX 
Lĩnh vực áp dụng: Tiểu luận dành cho tốt nghiệp lớp Trung cấp chính trị, Thạc sĩ Quản lí Giáo dục, Tiểu luận Quản lí nhà nước ngạch chuyên viên về giáo dục, Tiểu luận lớp chuyên viên chính
QLGD, Quản lí, SKKN, SKKN QLGD, Tiểu luận, Tiểu luận QLGD, Tiểu luận Trung cấp chính trị, 


Tham gia kênh Telegram kiếm tiền điện tử => Click here


Download document
Sell off ==> Click

0 comments Blogger 0 Facebook

Post a Comment

 

 
Soi điểm: Buy IDO, Buy Pre sale, Claim Coin, Airdrops, Mining Cloude Coin free ©Email: inluon@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best

Top
//