Buy-Sell Crypto ==> Click here ...


Thống kê điểm chuẩn

Click here for Make money Online

Tham gia kênh Telegram kiếm tiền online ==> Click

 Người đảng viên cộng sản về mặt thực tiễn là bộ phận kiên quyết nhất trong các Đảng công nhận ở tất cả các nước, là bộ phận cổ vũ tất cả các bộ phận khác. Về lý luận, họ hơn những bộ phận còn lại của giai cấp vô sản ở chỗ họ hiểu rõ những điều kiện, tiến trình và kết quả chung của phong trào vô sản.Tiểu luận trung cấp chính trị, quản lí giáo dục: THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐẢNG VIÊN Ở CHI BỘ THPT XXX-  TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY 
Lĩnh vực áp dụng: Tiểu luận dành cho tốt nghiệp lớp Trung cấp chính trị, Thạc sĩ Quản lí Giáo dục, Tiểu luận Quản lí nhà nước ngạch chuyên viên về giáo dục, Tiểu luận lớp chuyên viên chính

I. CƠ SỞ LÝ LUẬN
1. Quan điểm của Mác, Ăng ghen, Lênin về người đảng viên cộng sản:
a. Quan điểm của Mác- Ăng ghen:
Mác và Ăng ghen đã khẳng định: Để lật đổ giai cấp tư sản và xã hội tư bản, xây dựng chủ nghĩa Cộng sản, giai cấp Vô sản nhất thiết phải thành lập chính Đảng của mình. Hai ông đã đưa ra những quan điểm, nguyên lý xây dựng chính Đảng cách  mạng của giai cấp vô sản và trực tiếp thể hiện quan điểm đó trong quá trình xây dựng và lãnh đạo hoạt động của “Liên đoàn những người cộng sản” – chính Đảng cách mạng đầu tiên trên thế giới của giai cấp vô sản, trong đó bộ phận rất quan trọng là những quan điểm cơ bản về người đảng viên cộng sản.
 Người đảng viên cộng sản về mặt thực tiễn là bộ phận kiên quyết nhất trong các Đảng công nhận ở tất cả các nước, là bộ phận cổ vũ tất cả các bộ phận khác. Về lý luận, họ hơn những bộ phận còn lại của giai cấp vô sản ở chỗ họ hiểu rõ những điều kiện, tiến trình và kết quả chung của phong trào vô sản.
Các Mác và Ăng ghen là những người đầu tiên nêu lên những tư tưởng cơ bản về Đảng Cộng sản. Những tư tưởng đó bắt nguồn từ  luận điểm khoa học về vai trò lịch sử thế giới của giai cấp công nhân… Theo hai ông: Đảng viên cộng sản là người được vũ trang bằng lý luận tiên tiến, có trình độ giác ngộ cao và trong hoạt động thực tiễn đảng viên là người kiên quyết biết lôi cuốn quần chúng hoạt động. Đảng là một đội ngũ có tổ chức chặt chẽ. Đảng phải là khối thống nhất trên tất cả các mặt chính trị, tư tưởng và tổ chức. Như vậy về bản chất, Đảng là của giai cấp công nhân, nhưng Đảng đại diện cho toàn thể nhân dân lao động, bởi vì giai cấp công nhân chỉ có thể giải phóng cho mình khi nó đồng thời giải phóng  các tầng lớp nhân dân lao động trong xã hội. Đảng là đội tiên phong của giai cấp vô sản, Đảng chỉ có thể làm tròn vai trò là đội tiên phong khi Đảng chỉ bao gồm những chiến sỹ tiên phong. Đảng chỉ kết nạp  những đại biểu ưu tú trong giai cấp công nhân và nhân dân lao động vào Đảng. Đây chính là biện pháp quan trọng để cải tạo thành phần, chất lượng của Đảng và cũng là điều kiện quan trọng để xây dựng Đảng vững mạnh, nâng cao uy tín và vai trò tiên phong của Đảng.
Để nâng cao chất lượng đảng viên, công tác đảng viên đóng một vai trò hết sức quan trọng. Các Mác và Lênin rất chú ý, từ việc xây dựng điều  kiện, tiêu chuẩn để kết nạp đảng viên, đến việc phân công công tác, quản lý, kiểm tra và kỷ luật đảng viên trong việc chấp hành nguyên tắc tổ chức sinh hoạt Đảng và Điều lệ Đảng. Một trong những biện pháp chủ yếu để nâng cao chất lượng đảng viên, đảm bảo sức sống, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng là phải nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên mới vào Đảng.
Trong Điều 1, Điều 2 Chương I  Điều lệ Liên đoàn những người Cộng sản, Mác - Ăng ghen đã xác định:
“Điều 1: Mục đích của Liên đoàn ( Liên đoàn những người cộng sản) là lật đổ giai cấp tư sản, lập nền thống trị của giai cấp vô sản, tiêu diệt xã hội tư sản cũ dựa trên sự đối kháng giai cấp và xây dựng một xã hội mới, không có giai cấp, không có chế độ tư hữu”.
“Điều 2: Điều kiện làm hội viên là:
a/ Lối sống và hoạt động phù hợp với mục đích ấy.
b/ Nghị lực cách mạng và lòng trung thành trong tuyên truyền
c/ Thừa nhận Chủ nghĩa Cộng sản.
d/ Không tham gia vào mọi tổ chức – chính trị hoặc dân tộc – chống Cộng sản và có nghĩa vụ báo cáo với cơ quan lãnh đạo hữu quan về việc mình tham gia vào một tổ chức nào đó.
e. Phục tùng các nghị quyết của Liên đoàn.
g. Giữ bí mật mọi công việc của Liên đoàn
f. Được một chi bộ nhất trí kết nạp.
Ai không đủ điều kiện ấy sẽ bị khai trừ”.
b. Quan điểm của Lênin.
Quan điểm của Lênin về người đảng viên cộng sản được thể hiện cô đọng và sâu sắc trong Chương I, Điều lệ của Đảng công nhân dân chủ xã hội Nga.
Về điều kiện kết nạp đảng viên, Lênin chỉ rõ: Tất cả những  người nào thừa nhận Cương lĩnh của Đảng và ủng hộ Đảng bằng những phương tiện vật chất cũng như bằng cách tự tham gia vào một trong các tổ chức của Đảng, đều có thể được công nhận là đảng viên.
Trong điều kiện Đảng cầm quyền Lênin đã phát triển và hoàn chỉnh quan điểm của mình về tiêu chuẩn đảng viên Cộng sản. Theo Lênin, tiêu chuẩn của người đảng viên trong điều kiện Đảng cầm quyền gồm những nội dung sau:
- Đảng viên Cộng sản phải là người giác ngộ lý tưởng cộng sản chủ nghĩa.
- Có trình độ văn hoá, lý luận, chuyên môn nghiệp vụ và năng lực hoàn thành nhiệm vụ được giao.
- Có ý thức kỷ luật cao: “Chính đảng của giai cấp vô sản phải được thực hiện trong nội bộ của mình một chế độ tập trung chặt chẽ và một kỷ luật nghiêm ngặt”.
- Gắn bó với quần chúng, giáo dục tổ chức quần chúng thực hiện thắng lợi đường lối, chính sách của Đảng, là tấm gương mẫu mực cho quần chúng noi theo.
- Đảng viên Cộng sản phải tiên tiến hơn quần chúng và khác so với các đảng viên khác, các phần tử cơ hội.
Tư cách đảng viên là những đặc trưng cơ bản của người đảng viên cần có, đó là yếu tố chủ yếu để phân biệt với người ngoài Đảng.
Các nhà kinh điển của Chủ nghĩa Mác – Lênin đã khái quát về những yêu cầu có tính nguyên tắc đối với tư cách người đảng viên cộng sản.
- Thừa nhận cương lĩnh của Đảng và suốt đời phấn đấu vì mục tiêu lý tưởng Cộng sản chủ  nghĩa.
- Gắn bó chặt chẽ với Đảng bằng tự nguyện tham gia vào một tổ chức của Đảng và chịu sự quản lý của tổ chức dó.
- Gương mẫu trong hành động cách mạng, là người đi đầu và có năng lực lôi cuốn quần chúng đấu tranh cho lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và dân tộc.
- Gương mẫu trong học tập, rèn luyện nâng cao kiến thức và năng lực đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của cách mạng.

Tiểu luận trung cấp chính trị, quản lí giáo dục: THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐẢNG VIÊN Ở CHI BỘ THPT XXX-  TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY 
Lĩnh vực áp dụng: Tiểu luận dành cho tốt nghiệp lớp Trung cấp chính trị, Thạc sĩ Quản lí Giáo dục, Tiểu luận Quản lí nhà nước ngạch chuyên viên về giáo dục, Tiểu luận lớp chuyên viên chính
QLGD, Quản lí, SKKN, SKKN QLGD, Tiểu luận, Tiểu luận QLGD, Tiểu luận Trung cấp chính trị, 


Tham gia kênh Telegram kiếm tiền điện tử => Click here


Download document
Sell off ==> Click

0 comments Blogger 0 Facebook

Post a Comment

 

 
Soi điểm: Buy IDO, Buy Pre sale, Claim Coin, Airdrops, Mining Cloude Coin free ©Email: inluon@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best

Top
//