Buy-Sell Crypto ==> Click here ...


Thống kê điểm chuẩn

Click here for Make money Online

Tham gia kênh Telegram kiếm tiền online ==> Click

Về chính sách cán bộ. Bác căn dặn phải chú ý mấy việc dưới đây: “Hiểu biết cán bộ, khéo dùng cán bộ, cất nhắc cán bộ, thương yêu cán bộ, phê bình cán bộ". “Muốn biết rõ cán bộ, muốn đối đãi một cách đúng đắn các hạng người, trước hết phải sửa chữa những khuyết điểm của mình. Mình càng ít khuyết điểm thì cách xem xét cán bộ càng đúng”


 Tiểu luận trung cấp chính trị, quản lí giáo dục: CÔNG TÁC ĐÁNH GIÁ CÁN BỘ Ở ĐẢNG BỘ XÃ XXX - THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP
Lĩnh vực áp dụng: Tiểu luận dành cho tốt nghiệp lớp Trung cấp chính trị, Thạc sĩ Quản lí Giáo dục, Tiểu luận Quản lí nhà nước ngạch chuyên viên về giáo dục, Tiểu luận lớp chuyên viên chính

MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG
VỀ CÔNG TÁC ĐÁNH GIÁ CÁN BỘ
1.1. Một số khái niệm.
1.1.1. Cán bộ.
Cán bộ là công dân Việt Nam, được bầu cử, phê chuẩn, bổ nhiệm giữ chức vụ, chưc danh theo nhiệm kỳ trong cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội  ở trung ương, ở tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi chung là cấp tỉnh), ở huyện, quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh (sau đây gọi chung là cấp huyện), trong biên chế và hưởng lương từ ngân sách nhà nước.
Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng chỉ rõ: “Cán bộ là những người đem chính sách của Đảng, của chính phủ giải thích cho dân chúng hiểu và thi hành đồng thời đem tình hình của dân chúng báo cáo cho Đảng, cho chính phủ hiểu rõ, để đặt chính sách cho đúng”.(HCM toàn tập)
1.1.2. Đánh giá.
Đánh giá là hoạt động có hệ thống và mục tiêu về một chương trình hay một dự án đang thực hiện hoặc đã hoàn thành. Đánh giá có tính định kỳ về tính phù hợp, tiến độ thực hiện, hiệu suất, hiệu quả và tác động của một hạng mục đầu tư. Đánh giá nhằm để đo lường những thay đổi.
1.1.3. Đánh giá cán bộ.
Đánh giá cán bộ là một quá trình xem xét, theo dõi nhằm làm rõ ưu điểm, khuyết điểm, mặt mạnh, mặt yếu về phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, năng lực và hiệu quả công tác, chiều hướng phát triển của cán bộ. Nhằm Không ngừng nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, năng lực và hiệu quả công tác của cán bộ. Làm căn cứ tuyển chọn, xây dựng quy hoạch, đào tạo bồi dưỡng, bố trí sử dụng, bổ nhiệm, miễn nhiệm, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật và thực hiện các chế độ, chính sách đối với cán bộ.
1.2. Tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác đánh giá cán bộ.
Về chính sách cán bộ. Bác căn dặn phải chú ý mấy việc dưới đây: “Hiểu biết cán bộ, khéo dùng cán bộ, cất nhắc cán bộ, thương yêu cán bộ, phê bình cán bộ". “Muốn biết rõ cán bộ, muốn đối đãi một cách đúng đắn các hạng người, trước hết phải sửa chữa những khuyết điểm của mình. Mình càng ít khuyết điểm thì cách xem xét cán bộ càng đúng”
Vấn đề “Khéo dùng cán bộ”, Bác viết: “Lúc dùng cán bộ, nhiều người phạm vào những chứng bệnh sau đây:
Một là, ham dùng người bà con, anh em quen biết, bầu bạn, cho họ là chắc chắn hơn người ngoài.
Hai là, ham dùng những kẻ khéo nịnh hót mình, mà chán ghét những người chính trực.
Ba là, ham dùng những người tính tình hợp với mình, mà tránh những người tính tình không hợp với mình”
Về vấn đề “Cất nhắc cán bộ”, Bác nhấn mạnh: “Khi cất nhắc một cán bộ, cần phải xét rõ người đó có gần gũi quần chúng, có được quần chúng tin cậy và mến phục không. Lại phải xem người ấy xứng với việc gì. Nếu người có tài mà dùng không đúng tài của họ, cũng không được việc. Nếu cất nhắc không cẩn thận, không thể đem người bô lô ba la, chỉ nói mà không biết làm, vào những địa vị lãnh đạo, như thế rất có hại”
1.3. Chủ trương, nội dung, nguyên tắc, quan điểm của Đảng về công tác đánh giá cán bộ.
1.3.1. Nghị quyết Trung Ương 3 khóa VIII
Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có phẩm chất và năng lực là yếu tố quyết định chất lượng của bộ máy nhà nước.
Có biện pháp thực hiện tốt các chủ trương về xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức đã nêu trong Nghị quyết Trung ương tám (khoá VII) và các điểm bổ sung sau đây:
Cán bộ lãnh đạo phải được đào tạo, bồi dưỡng kiến thức toàn diện, trước hết và đường lối chính trị, về quản lý nhà nước, quản lý kinh tế – xã hội; được bố trí, điều động theo nhu cầu và lợi ích của đất nước, có thể được luân chuyển từ Trung ương về địa phương, từ địa phương lên Trung ương và từ địa phương này qua địa phương khác. Nghiên cứu bổ sung cơ chế chọn cử, điều động các chức danh cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp cho phù hợp. Riêng đối với chức danh chủ tịch uỷ ban nhân dân, trong trường hợp chưa đến thời điểm bầu cử hội đồng nhân dân mà cần bố trí một đồng chí không phải là thành viên hội đồng nhân dân làm chủ tịch uỷ ban nhân dân cùng cấp thì đưa ra hội đồng nhân dân bầu để đồng chí đó làm chủ tịch uỷ ban nhân dân.
Xúc tiến ban hành thể chế và tổ chức thực hiện việc kê khai và kiểm tra về tài sản, trước hết là về nhà, đất của cán bộ. Quy định chặt chẽ các chế độ, tiêu chuẩn của cán bộ lãnh đạo các cấp, các ngành về sử dụng ô tô, trang bị nơi làm việc, nhà và đất ở… với tinh thần tiết kiệm, công bằng, chống lãng phí, chống đặc quyền, đặc lợi”.
1.3.2. Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X.
Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng khẳng định: “Đánh giá cán bộ phải công khai minh bạch, khách quan, toàn diện và công tâm, lấy hiệu quả hoàn thành nhiệm vụ làm thước đo phẩm chất và năng lực cán bộ”.
1.3.3. Những nguyên tắc trong đánh giá cán bộ.
Để đánh giá đúng cán bộ, công tác đánh giá cán bộ trước hết phải nắm vững những nguyên tắc sau đây:
Một là, các cấp ủy Đảng mà thường xuyên và trực tiếp là ban thường vụ huyện ủy, ban thường vụ Đảng ủy cấp cơ sở thống nhất quản lý công tác đánh giá trong phạm vi trách nhiệm được phân công.
Nguyên tắc này chỉ rõ: đánh giá cán bộ thuộc về cấp ủy, tổ chức Đảng và lãnh đạo cơ quan đơn vị nơi cán bộ sinh hoạt. Tập thể lãnh đạo cấp trên trực tiếp quản lý cán bộ phân tích đánh giá ưu điểm, khuyết điểm của cán bộ trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao để kết luận.
Hai là, đánh giá cán bộ phải lấy tiêu chuẩn và hiệu quả công tác làm thước đo.
Tiêu chuẩn cán bộ là sự cụ thể hóa những yêu cầu khách quan trong đường lối nhiệm vụ chính trị của đảng thành những tiêu chí đòi hỏi đội ngũ cán bộ của nhà nước phải vươn lên đáp ứng. Tiêu chuẩn cán bộ vì vậy là yếu tố khách quan, là thước đo tin cậy để đánh giá đúng phẩm chất năng lực đội ngũ cán bộ của Đảng và nhà nước. Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X khẳng định: “Đánh giá cán bộ phải công khai, minh bạch, khách quan, toàn diện và công tâm, lấy hiệu quả hoàn thành nhiệm vụ chính trị làm thước đo phẩm chất và năng lực cán bộ”.
Ba là, bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ và đúng quy trình.
Trong quá trình đánh giá cán bộ phải bảo đảm tính dân chủ rộng, tập trung cao, thể hiện trên những yêu cầu sau: bản thân người cán bộ phải tự phê bình, tự đánh giá ưu khuyết điểm của mình. Đồng thời tổ chức cho cán bộ đảng viên, quần chúng trong cơ quan đơn vị tham gia đánh giá cán bộ bằng góp ý trực tiếp hoặc ghi phiếu nhận xét.
Bốn là, đánh giá cán bộ phải khách quan , toàn diện, lịch sử, cụ thể và phát triển.
Nguyên tắc trên đòi hỏi việc đánh giá cán bộ không được phiến diện, hời hợt, chủ quan, cảm tính; không được định kiến, nhìn sự phát triển của cán bộ theo quan điểm “Tĩnh”, bất biến. Trái lại, phải đặt người cán bộ trong những quan hệ công tác và môi trường hoạt động đa diện, nhiều chiều của họ. Kết hợp theo dõi, đánh giá thường xuyên và đánh giá định kỳ để phản ánh liên tục và kiệp thời sự phát triển của cán bộ.
1.3.4. Bốn căn cứ trong đánh giá cán bộ.
Tiêu chuẩn cán bộ (tiêu chuẩn chung của cán bộ được xác định trong Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá VIII) về Chiến lược cán bộ và tiêu chuẩn cụ thể của từng chức danh cán bộ).
Nghĩa vụ của cán bộ, công chức theo quy định của Pháp lệnh cán bộ, công chức.
Chức trách, nhiệm vụ của cán bộ.
Môi trường và điều kiện cán bộ thực hiện nhiệm vụ trong thời hạn đánh giá cán bộ.
1.3.5. Những nội dung trong đánh giá cán bộ.
Một là, chấp hành đường lối chủ trương chính sách của Đảng và pháp luật của nhà nước.
Hai là, phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, tác phong và lề lối làm việc.
Ba là, năng lục lãnh đạo điều hành, tổ chức thực hiện nhiệm vụ, đoàn kết quan hệ trong công tác; tinh thần và thái độ phục vụ nhân dân.
Bốn là, tinh thần trách nhiệm trong công tác, tinh thần học tập nâng cao trình độ, tính trung thực, ý thức tổ chức kỷ luật, tinh thần phê bình và tự phê bình.
Năm là, kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao: khối lượng, chất lượng, hiệu quả công việc trong từng vị trí, từng thời gian.
1.4. Sự cần thiết của công tác đánh giá cán bộ.
Đánh giá cán bộ là khâu quan trọng đầu tiên của công tác cán bộ, đó là việc làm khó, rất nhạy cảm vì có ảnh hưởng đến tất cả các khâu khác của công tác cán bộ, có ý nghĩa quyết định trong việc phát hiện, tuyển chọn, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng, đề bạt, khen thưởng, kỷ luật và thực hiện các chế độ, chính sách đối với cán bộ cũng như giúp cán bộ phát huy ưu điểm, khắc phục nhược điểm, tiến bộ không ngừng trong việc nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, năng lực và hiệu quả công tác của cán bộ. Đánh giá cán bộ đúng sẽ tạo điều kiện cho cán bộ phát huy được sở trường hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đánh giá cán bộ không đúng thì không những bố trí, sử dụng cán bộ không đúng mà quan trọng hơn là làm mai một dần động lực phát triển, có khi thui chột những tài năng, làm cho chân lý bị lu mờ, vàng thau lẫn lộn, xói mòn niềm tin của đảng viên, quần chúng đối với cơ quan lãnh đạo, ảnh hưởng không nhỏ đến việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị.
Trong những năm qua, công tác cán bộ đã có chuyển biến cả về nhận thức và cách làm, trong đó công tác đánh giá cán bộ có những mặt tiến bộ, nhất là từ khi Bộ Chính trị ban hành Quy chế đánh giá cán bộ, công tác này nhìn chung đã thực hiện đúng quy trình và thủ tục theo hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương, mở rộng dân chủ hơn nên đánh giá cán bộ sát hơn. Tuy vậy, đánh giá cán bộ vẫn là khâu hạn chế nhưng chậm được khắc phục; Báo cáo kiểm điểm nửa đầu nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội IX của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX đánh giá: Đánh giá cán bộ là khâu rất yếu, do chưa xây dựng được phương pháp đánh giá cán bộ thật sự công tâm, khách quan và đáng tin cậy.


 Tiểu luận trung cấp chính trị, quản lí giáo dục: CÔNG TÁC ĐÁNH GIÁ CÁN BỘ Ở ĐẢNG BỘ XÃ XXX - THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP
Lĩnh vực áp dụng: Tiểu luận dành cho tốt nghiệp lớp Trung cấp chính trị, Thạc sĩ Quản lí Giáo dục, Tiểu luận Quản lí nhà nước ngạch chuyên viên về giáo dục, Tiểu luận lớp chuyên viên chính
QLGD, Quản lí, SKKN, SKKN QLGD, Tiểu luận, Tiểu luận QLGD, Tiểu luận Trung cấp chính trị, 


Tham gia kênh Telegram kiếm tiền điện tử => Click here


Download document
Sell off ==> Click

0 comments Blogger 0 Facebook

Post a Comment

 

 
Soi điểm: Buy IDO, Buy Pre sale, Claim Coin, Airdrops, Mining Cloude Coin free ©Email: inluon@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best

Top
//