Buy-Sell Crypto ==> Click here ...


Thống kê điểm chuẩn

Click here for Make money Online

Tham gia kênh Telegram kiếm tiền online ==> Click

Kế thừa và phát triển tư tưởng của Mác-ăng ghen, Lênin cho rằng vai trò tiền phong của Đảng được thể hiện trước hết trên lĩnh vực lý luận và đã chỉ rõ “Đảng nào đựơc một lý luận tiền phong hướng dẫn thì mới có khả năng làm tròn vai trò chiến sĩ tiên phong…”.


Tiểu luận trung cấp chính trị, quản lí giáo dục: CÔNG TÁC GIÁO DỤC CHÍNH TRỊ TƯ TƯỞNG CỦA TỔ CHƯC CƠ SỞ ĐẢNG  XXX
Lĩnh vực áp dụng: Tiểu luận dành cho tốt nghiệp lớp Trung cấp chính trị, Thạc sĩ Quản lí Giáo dục, Tiểu luận Quản lí nhà nước ngạch chuyên viên về giáo dục, Tiểu luận lớp chuyên viên chính

CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ BIỆN PHÁP CÔNG TÁC
GIÁO DỤC CHÍNH TRỊ TƯ TƯỞNG CỦA TỔ CHỨC CƠ SỞ ĐẢNG.
Quan điểm cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và Đảng ta về vị  trí vai trò của đảng viên và công tác đảng viên.
1.1. Những quan điểm của Mác-ăng ghen và Lênin
Trong cuộc đấu tranh để xây dựng đội ngũ tiên phong chính trị của giai cấp công nhân - Đảng cộng  sản, các nhà kinh điển của chủ nghĩa Mác – Lênin đã đặc biệt quan tâm đến tư cách người cộng sản, coi đó là những chuẩn mực để phân biệt giữa những người đảng viên cộng sản với công nhân và quần chúng cách mạng. Có thể nêu khái quát những tư tưởng của Mac – ăng nghen và Lênin về yêu cầu có tính nguyên tắc đối với tư cách của người cộng sản, đó là Tư cách đảng viên là những đặc trưng cơ bản của người đảng viên cần có. Đó là những yếu tố chủ yếu là cơ sở để phân tích rõ ranh giới giữa đảng viên và quần chúng tích cực ngoài Đảng.
Kế thừa và phát triển tư tưởng của Mác-ăng ghen, Lênin cho rằng vai trò tiền phong của Đảng được thể hiện trước hết trên lĩnh vực lý luận và đã chỉ rõ “Đảng nào đựơc một lý luận tiền phong hướng dẫn thì mới có khả năng làm tròn vai trò chiến sĩ tiên phong…”. Chính vì lẽ đó mà quan điểm của các ông về yêu cầu có tính nguyên tắc đối với tư cách người đảng viên Đảng Cộng sản như sau:
Một là: Thừa nhận cương lĩnh của Đảng và suốt đời phấn đấu với mục tiêu lý tưởng cộng sản chủ nghĩa.
Hai là:  Gắn bó chặt chẽ với Đảng bằng tự nguyện tham gia vào tổ chức của Đảng và chịu sự quản lý của tổ chức đó.
Ba là: Gương mẫu trong mọi hành động cách mạng, là người đi đầu và có khả năng lôi cuốn quần chúng đấu tranh cho lợi ích của giai cấp công nhân, của nhân dân lao động và dân tộc.
Bốn là: Gương mẫu  trong học tập và rèn luyện nâng cao kiến thức và năng lực đáp ứng ngày càng cao cảu cách mạng, đặc biệt trong điều kiện Đảng cầm quyền.
Mặt khác nếu không có một lý tưởng cách mạng thì làm sao trau dồi đựơc đạo đức cách mạng. Bởi V.I.Lênin nói “Đạo đức cộng sản là tất cả những gì góp phần phá huỷ xã hội cũ và đoàn kết tất cả những người xung quanh giai cấp vô sản đang sáng tạo ra xã hội mới, xã hội cộng sản”.
1.2. Quan điểm của Hồ Chí Minh và Đảng ta:
Đạo đức cách mạng Hồ Chí Minh bắt nguồn từ lý tưởng vĩ đại là mong muốn xây dựng một xã hội tốt đẹp, xã hội ấy chỉ có thể là xã hội xã hội chủ nghĩa và cộng sản chủ nghĩa. Người nói “ Chủ nghĩa cộng sản mới cứu nhân loại, đem lại cho mọi người không phân biệt chủng tộc và nguồn gốc, sự bình đẳng, bác ái, đoàn kết, ấm no trên trái đất”, chính vì thế Người chỉ rõ điều chủ chốt của đạo đức cách mạng là “Tuyệt đối trung thành với cách mạng, với nhân dân, quyết tâm suốt đời đấu tranh cho Đảng, cho cách mạng” theo người đó là “Tiêu chuẩn của một người cách mạng”.
Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ kính yêu của giai cấp công nhân và nhân dân lao động Việt Nam đã suốt đời chăm lo xây dựng Đảng, xây dựng đất nước. Nhân dân ta coi đạo đức của Người là tấm gương sáng tuyệt vời để học tập và noi theo. Trong di chúc của mình, Người nhấn mạnh “Đảng ta là một Đảng cầm quyền. Mỗi đảng viên và cán bộ phải thực sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư”.
Chính từ những bài học đạo đức cách mạng đó, mỗi đảng viên phải luôn trau dồi đạo đức, tác phong để trở thành một đảng viên tốt, bởi đảng viên tốt là nhân tố để hình thành tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh. Đảng là sự liên kết giữa những con người cùng chung lý tưởng. Đội ngũ đảng viên tốt thì Đảng sẽ mạnh, ngược lại Đảng mạnh sẽ tạo điều kiện để đảng viên phấn đấu tốt. Cho nên việc quan tâm đến chất lượng đội ngũ đảng viên cũng chính là quan tâm đến sức chiến đấu và năng lực lãnh đạo của Đảng.
Điều 1 điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam đã chỉ rõ “Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam là chiến sỹ cách mạng trong đội ngũ tiên phong của giai cấp công nhân Việt Nam, suốt đời phấn đấu cho lý tưởng của Đảng, đặt lợi ích của tổ quốc, của giai cấp công nhân và lợi ích của nhân dân lao động lên trên lợi ích cá nhân, chấp hành nghiêm chỉnh cương lĩnh chính trị, điều lệ Đảng, các nghị quyết của Đảng và pháp luật của Nhà nước, có lao động, không bóc lột, hoàn thành nhiệm vụ được giao, có đạo đức và lối sống lành mạnh, gắn bó mật thiết với nhân dân, phục tùng tổ chức kỷ luật Đảng, giữ gìn đoàn kết thống nhất trong Đảng, đảng viên là cầu nối duy trì mối quan hệ giữa Đảng và quần chúng. Đảng viên tốt thì quần chúng sẽ tin tưởng gắn bó với Đảng. Có như vậy Đảng mới phát huy được sức mạnh tổng hợp của quần chúng”. Bác Hồ nói “Dễ trăm lần không dân cũng chịu, khó vạn lần dân liệu cũng xong”.
Thực tiễn chứng minh mọi đường lối, chính sách của Đảng nếu được triển khai đầy đủ, kịp thời ở các cấp cơ sở, sẽ có hiệu quả to lớn, có ý nghĩa thiết thực đến đời sống của nhân dân. Như vây đảng viên phải là người có ý thức và tính kỷ luật cao, chăm lo xây dựng và bảo vệ sự đoàn kết thống nhất trong Đảng.

Tiểu luận trung cấp chính trị, quản lí giáo dục: CÔNG TÁC GIÁO DỤC CHÍNH TRỊ TƯ TƯỞNG CỦA TỔ CHƯC CƠ SỞ ĐẢNG  XXX
Lĩnh vực áp dụng: Tiểu luận dành cho tốt nghiệp lớp Trung cấp chính trị, Thạc sĩ Quản lí Giáo dục, Tiểu luận Quản lí nhà nước ngạch chuyên viên về giáo dục, Tiểu luận lớp chuyên viên chính
QLGD, Quản lí, SKKN, SKKN QLGD, Tiểu luận, Tiểu luận QLGD, Tiểu luận Trung cấp chính trị, 


Tham gia kênh Telegram kiếm tiền điện tử => Click here


Download document
Sell off ==> Click

0 comments Blogger 0 Facebook

Post a Comment

 

 
Soi điểm: Buy IDO, Buy Pre sale, Claim Coin, Airdrops, Mining Cloude Coin free ©Email: inluon@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best

Top
//