Buy-Sell Crypto ==> Click here ...


Thống kê điểm chuẩn

Click here for Make money Online

Tham gia kênh Telegram kiếm tiền online ==> Click

Theo Hồ Chí minh, người đảng viên còn “phải học hiểu nghề nghiệp chuyên môn mà Đảng và chính phủ giao cho mình phụ trách”, phải cố gắng học tập văn hóa, học khoa học và kỹ thuật. Bởi, không hiểu biết lý luận chính trị, không giỏi chuyên môn, nghiệp vụ thì người đảng viên không thể hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và không thể lãnh đạo được quần chúng.


Tiểu luận trung cấp chính trị, quản lí giáo dục: GIẢI PHÁP THEN CHỐT CỦA CHI ỦY TRONG VIỆC NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ ĐẢNG VIÊN Ở CHI BỘ TRƯỜNG XXXXX
Lĩnh vực áp dụng: Tiểu luận dành cho tốt nghiệp lớp Trung cấp chính trị, Thạc sĩ Quản lí Giáo dục, Tiểu luận Quản lí nhà nước ngạch chuyên viên về giáo dục, Tiểu luận lớp chuyên viên chính

I. CƠ SỞ LÍ LUẬN
1/ Quan điểm của Mác và Ăng ghen về đảng viên :
Theo quan điểm của Mác và Ăng ghen: Người đảng viên cộng sản là bộ phận kiên quyết nhất trong các Đảng công nhân ở tất cả các nước, là bộ phận luôn luôn thúc đẩy phong trào tiến lên; về mặt lí luận họ hơn bộ phận còn lại của giai cấp vô sản ở chỗ là họ hiểu rõ những điều kiện tiến trình và kết quả chung của phong trào vô sản. Đảng viên có vị trí vai trò hết sức quan trọng.
2/ Tư tưởng Hồ Chí Minh về chất lượng đội ngũ đảng viên:
 Hồ Chí Minh khẳng định: “Mọi công việc Đảng đều do đảng viên làm. Mọi nghị quyết Đảng đều do đảng viên chấp hành. Mọi chính sách của Đảng đều do đảng viên mà thấu đến quần chúng. Mọi khẩu hiệu, mọi kế hoạch của Đảng đều do đảng viên cố gắng thực hiện”. Theo Hồ Chí Minh, Đảng viên tốt thì chi bộ mới tốt. Muốn đảng viên tốt thì chi bộ phải thường xuyên giáo dục mỗi đồng chí. Nhiệm vụ của đảng viên là gì? Tư cách đảng viên là thế nào? Đồng thời giúp đỡ đảng viên hàng ngày tự kiểm điểm mình”.
Người căn dặn mỗi đảngviên "không một phút nào được quên lý tưởng cao cả của mình là phấn đấu cho Tổ quốc hoàn toàn độc lập cho chủ nghĩa xã hội hoàn toàn thắng lợi trên đất nước ta và trên toàn thế giới"; phải biết đặt lợi ích của giai cấp, của dân tộc lên trên lợi ích của cá nhân, luôn vững vàng trước mọi khó khăn, vô luận trong hoàn cảnh nào cũng phải đặt lợi ích của Đảng lên trên hết; nếu khi "lợi ích chung của Đảng mâu thuẫn với lợi ích riêng của cá nhân thì phải quyết hy sinh lợi ích của cá nhân cho lợi ích của Đảng". Người chỉ rõ: suốt đời phục vụ Đảng, phục vụ nhân dân "là phẩm chất cao quý của người cách mạng. Đó là đạo đức cách mạng. Đó là tính Đảng, tính giai cấp, nó bảo đảm cho sự thắng lợi của Đảng, của giai cấp, của nhân dân". Người đánh giá rất cao những đảng viên luôn luôn trung thành với sự nghiệp cách mạng của giai cấp và của dân tộc, suốt đời hy sinh phấn đấu vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản, đồng thời phê phán nghiêm khắc những kẻ lợi dụng địa vị để mưu cầu lợi ích cá nhân làm tổn hại đến lợi ích của giai cấp công nhân và nhân dân lạo động.
Theo Hồ Chí minh, người đảng viên còn “phải học hiểu nghề nghiệp chuyên môn mà Đảng và chính phủ giao cho mình phụ trách”, phải cố gắng học tập văn hóa, học khoa học và kỹ thuật. Bởi, không hiểu biết lý luận chính trị, không giỏi chuyên môn, nghiệp vụ thì người đảng viên không thể hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và không thể lãnh đạo được quần chúng.
3/ Vị trí, tầm quan trọng của đảng viên:
  a/ Khái niệm đảng viên và nhiệm vụ của đảng viên:
 Điều lệ Đảng Cộng Sản Việt Nam tại Đại Hội Đại Biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng được thông qua:
-         Điều 1: Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam là chiến sĩ cách mạng trong đội tiên phong của giai cấp công nhân Việt Nam, nhân dân lao động và dân tộc Việt Nam, suốt đời phấn đấu cho mục đích, lý tưởng của Đảng, đặt lợi ích của Tổ quốc, của giai cấp công nhân và nhân dân lao động lên trên lợi ích cá nhân;chấp hành nghiêm chỉnh Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, các nghị quyết của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; có đạo đức và lối sống lành mạnh; gắn bó mật thiết với nhân dân; phục tùng tổ chức, kỷ luật của Đảng, giữ gìn đoàn kết thống nhất trong Đảng.
-         Điều 2: Đảng viên có nhiệm vụ:
1.     Tuyệt đối trung thành với mục đích lý tưởng cách mạng của Đảng, chấp hành nghiêm chỉnh Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước; hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; phục tùng tuyệt đối sự phân công và điều động của Đảng.
2.     Không ngừng học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ kiến thức, năng lực công tác, phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng,có lối sống lành mạnh; đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, cụ bộ,quan liêu, tham nhũng, lãng phí và các biểu hiện tiêu cực khác. Chấp hành quy định  của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm.
3.     Liên hệ chặt chẽ với nhân dân, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân;chăm lo đời sống vật chất, tinh thần và bảo vệ quyền lợi chính đáng của nhân dân; tích cực tham gia công tác quần chúng, công tác xã hội nơi làm việc và nơi ở; tuyên truyền vận động gia đìnhvà hân dân thực hiện đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.
4.     Tham gia xây dựng, bảo vệ đường lối, chính sách và tổ chức của Đảng; phục tùng kỉ luật, giữ gìn đoàn kết thống nhất trong Đảng; thường xuyên tự phê bình và phê bình, trung thực với Đảng; làm công tác phát triển đảng viên; sinh hoạt đảng và đóng đảng phí đúng quy định.
  b/ Vị trí, tầm quan trọng của đảng viên:
-Vị trí, vai trò của đảng viên thể hiện rất rõ trong các mối quan hệ giữa Đảng viên với chủ trương, đường lối, nhiệm vụ chính trị của Đảng; với xây dựng hệ thống tổ chức của Đảng,với phong trào cách mạng của quần chúng nhân dân.
+Về mối quan hệ giữa đảng viên với đường lối, nhiệm vụ chính trị.
Đường lối và nhiệm vụ chính trị đúng đắn là điều kiện tiên quyết để xây dựng đội ngũ đảng viên vững mạnh. Có đường lối chính trị đúng đắn thì mới xây dựng được lập trường, quan điểm và hành động đúng cho đội ngũ đảng viên. Nếu đường lối sai, đảng viên mất phương hướng hành động, dẫn đến vi phạm kỷ luật Đảng. Có đường lối, nhiệm vụ chính trị đúng thì mới có căn cứ để phân công nhiệm vụ cho đảng viên,có căn cứ để xem xét, đánh giá, phân loại đảng viên, có phương hướng và nội dung để bồi dưỡng nâng cao trình độ cho từng đảng viên.
Đảng viên góp phần quan trọng vào việc hoạch định đường lối, chủ trương của Đảng, họ là người trực tiếp cùng tổ chức cơ sở đảng nơi họ sinh hoạt, dân chủ thảo luận đề ra nhiệm vụ chính trị của đảng bộ, đồng thời họ là người lãnh đạo nhân dân và cùng nhân dân trực tiếp thắng lợi đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ chính trị ở cơ sở.

Tiểu luận trung cấp chính trị, quản lí giáo dục: GIẢI PHÁP THEN CHỐT CỦA CHI ỦY TRONG VIỆC NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ ĐẢNG VIÊN Ở CHI BỘ TRƯỜNG XXXXX
Lĩnh vực áp dụng: Tiểu luận dành cho tốt nghiệp lớp Trung cấp chính trị, Thạc sĩ Quản lí Giáo dục, Tiểu luận Quản lí nhà nước ngạch chuyên viên về giáo dục, Tiểu luận lớp chuyên viên chính
QLGD, Quản lí, SKKN, SKKN QLGD, Tiểu luận, Tiểu luận QLGD, Tiểu luận Trung cấp chính trị, 


Tham gia kênh Telegram kiếm tiền điện tử => Click here


Download document
Sell off ==> Click

0 comments Blogger 0 Facebook

Post a Comment

 

 
Soi điểm: Buy IDO, Buy Pre sale, Claim Coin, Airdrops, Mining Cloude Coin free ©Email: inluon@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best

Top
//