Buy-Sell Crypto ==> Click here ...


Thống kê điểm chuẩn

Click here for Make money Online

Tham gia kênh Telegram kiếm tiền online ==> Click

 Từ việc xác định vị trí, vai trò của thanh niên trong cách mạng. Lê nin đã quan tâm tới việc tổ chức , lãnh đạo và rèn luyện thanh niên. Người vạch ra rằng : Tuổi trẻ chỉ có thể phát huy được sức mạnh , hoàn thành sứ mệnh lịch sử, vai trò , vị trí của mình trong sự nghiệp cách mạng  khi họ với tư cách là một lực lượng xã hội được tổ chức . Người dã nhấn mạnh sự cần có của một tổ chức thanh niên và đã kêu  gọi Đảng hãy cộng tác, lôi kéo mạnh mẽ hơn nữa thanh niên về phía mình để xây dựng xã hội mới.


Tiểu luận trung cấp chính trị, quản lí giáo dục: ĐỔI MỚI TỔ CHỨC VÀ HOẠT DỘNG CỦA ĐOÀN TNCSHCM Ở THÀNH PHỐ XXXX, ĐÁP ỨNG YÊU CẦU NHIỆM VỤ MỚI 
Lĩnh vực áp dụng: Tiểu luận dành cho tốt nghiệp lớp Trung cấp chính trị, Thạc sĩ Quản lí Giáo dục, Tiểu luận Quản lí nhà nước ngạch chuyên viên về giáo dục, Tiểu luận lớp chuyên viên chính

 I-Cơ sở lý luận:
      I.1.Chủ nghĩa Mác- Lê Nin về thanh niên và công tác thanh niên :
         Lịch sử loài người theo quy luật từ thấp đến cao, từ giản đơn đến phức tạo, những thế hệ lớp người sau kế thừa và phát triển giá trị của thế hệ lớp ngừơi đi trước, tạo nên sự bền vững của xã hội. Theo quy luật tiến hoá chung của lịch sử thì thanh niên là lớp người kiêm giữ vai trò quan trọng trong quá trình kế thừa và phát triển của những lớp người đi trước. Thanh niên là thế hệ kế tiếp của xã hội, giàu sức mạnh, giàu hoài bão và có chí tiến thủ. Đặc tính nỗi bật của thanh niên là ý chí kiên cường, tinh thần tự lực tự cường, luôn khát vọng vươn tới những lý tưởng cao đẹp. Là một tầng lớp trẻ, nên chủ nghĩa Mác- Lê nin đã đề cập nhiều đến vai trò của thanh niên trong cuộc đấu tranh giai cấp, luôn gắn thanh niên với giai cấp công nhân. Các Mác nêu ra luận thuyết nổi tiếng về vai trò, vị trí của thanh niên trong sự nghiệp cách mạng: “ Bộ phận giác ngộ nhất của giai cấp công dân ý thức rõ ràng tương lai của họ và do đó tương lai của cả loài người hoàn toàn phụ thuộc vào việc giáo dục thế hệ công dân lớn lên”
(2).Ăng ghen đã nhìn thấy ở thanh niên khả năng Cách mạng tiềm tàng to lớn, là lực lượng cách mạng quan trong của giai cấp vô sản, là một lực lượng trung hậu trong sự nghiệp phát triển của xã hội. Đó là lớp người nhiệt tình cháy bỏng, khát vọng lớn lao trong đấu tranh cách mạng, luôn vướn tới một xã hội công bằng tốt đẹp. Ăng ghen chỉ rõ “Thanh niên không bao giờ thoả mãn với lý tưởng trước đây, họ muốn tự do hơn trong hành động, họ khát khao lập chiến công, vì sự đổi mới họ sẵn sàng hiến dâng cả máu và cuộc đời mình”(3)
       Mác và Ăng ghen là những người đầu tiên nhìn thấy ở thanh niên một cách toàn diện, biện chứng về bản chất cách mạng, vị trí vai trò của thanh niên trong cuộc đấu tranh của giai cấp vô sản. Giai cấp vô sản nhận thức vị trí của thanh niên để giác ngộ thanh niên trong cuộc đấu tranh vì sự ấm no công bằng, dân chủ, văn minh.
        Lê nin cũng đánh giá cao nhiệt tình cách mạng , tin tưởng ở khả năng sáng tạo và lực lượng hùng hậu của thanh niên. Đề cao vai trò của thanh niên trong công cuộc xây dựng xã hội mới, xã hội chủ nghĩa,
                                           .
       Lê nin đã nói: “ Theo một ý nghĩa nào đó, có thể nói rằng nhiệm vụ thực sự xây dựng chủ nghĩa xã hội cộng sản chủ nghĩa, chính là thanh niên”.
      Từ việc xác định vị trí, vai trò của thanh niên trong cách mạng. Lê nin đã quan tâm tới việc tổ chức , lãnh đạo và rèn luyện thanh niên. Người vạch ra rằng : Tuổi trẻ chỉ có thể phát huy được sức mạnh , hoàn thành sứ mệnh lịch sử, vai trò , vị trí của mình trong sự nghiệp cách mạng  khi họ với tư cách là một lực lượng xã hội được tổ chức . Người dã nhấn mạnh sự cần có của một tổ chức thanh niên và đã kêu  gọi Đảng hãy cộng tác, lôi kéo mạnh mẽ hơn nữa thanh niên về phía mình để xây dựng xã hội mới.
Từ những luận điểm cơ bản của Mác –Ăng ghen- Lê nin về công tác thanh niên và Đoàn thanh niên cộng sản đã giúp chúng ta có cơ sởlí luận để nâng cao, chất lượng và hiệu quả của công tác thanh niên của Đảng trong thời kì mới, thời kì công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.
I.2.Tư tưởng Hồ Chí Minh về thanh niên và công tác thanh niên
         Chủ tịch Hồ Chí Minh người cộng sản đầu tiên của  nước ta đã kế thừa , phát triển sáng tạo  những luận điểm cơ bản chủ nghĩa Mác- Lê nin về công tác thanh niên và Đoàn thanh niên cộng sản. Người luôn chú trọng đến thanh niên, đề cao vị trí, vai trò thanh niên và công tác vận động thanh niên đối với sự nghiệp cách mạng của nước ta.Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhận thấy rằng muốn vận động nhân dân các nước thuộc địa đứng lên đấu tranh giải phóng dân tộc thì trước hết cần giác ngộ thanh niên. Nếu thanh niên không được giác ngộ,  không có sức sống, không có lý tưởng, không có hoài bão thì không thể thắng lợi. Người luôn cho rằng công tác thanh niên là sự nghiệp “trồng người”, là quá trình bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho muôn đời sau, là hình thành  “lớp người kế thừa xây dựng chủ nghĩa xã hội vừa hồng vừa chuyên”. Trong di chúc , Bác đã dành một phần rất quan trọng cho thanh niên và các cháu thiếu niên “ Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau là một việc rất quan trọng và rất cần thiết”.Đây là luận điểm mang tính thời đại sâu sắc, tính thới sự nóng hổi đối với công cuộc đổi mới cũng như sự nghiệp hiiện đại hoá, công nghiệp hoá (CNH- HĐH) đất nước.
        Theo quan điểm của Bác, giáo dục lớp người kế thừa “vừa hồng vừa chuyên”, không có cách nào khác là phải giáo dục và tổ chức thanh niên. Trong giáo dục phải theo phương châm giáo dục toàn diện, đó là giáo dục về chí khí cách mạng , giáo dục về đạo đức cách mạng. Bác mong muốnThanh niên luôn tu dưỡng rèn luyện, nâng cao trình độ chính trị, văn hoá, KHKT và quân sự , luôn bồi dưỡng về thể chất và nếp sống văn hoá. 
Tiểu luận trung cấp chính trị, quản lí giáo dục: ĐỔI MỚI TỔ CHỨC VÀ HOẠT DỘNG CỦA ĐOÀN TNCSHCM Ở THÀNH PHỐ XXXX, ĐÁP ỨNG YÊU CẦU NHIỆM VỤ MỚI 
Lĩnh vực áp dụng: Tiểu luận dành cho tốt nghiệp lớp Trung cấp chính trị, Thạc sĩ Quản lí Giáo dục, Tiểu luận Quản lí nhà nước ngạch chuyên viên về giáo dục, Tiểu luận lớp chuyên viên chính
QLGD, Quản lí, SKKN, SKKN QLGD, Tiểu luận, Tiểu luận QLGD, Tiểu luận Trung cấp chính trị, 


Tham gia kênh Telegram kiếm tiền điện tử => Click here


Download document
Sell off ==> Click

0 comments Blogger 0 Facebook

Post a Comment

 

 
Soi điểm: Buy IDO, Buy Pre sale, Claim Coin, Airdrops, Mining Cloude Coin free ©Email: inluon@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best

Top
//