Buy-Sell Crypto ==> Click here ...


Thống kê điểm chuẩn

Click here for Make money Online

Tham gia kênh Telegram kiếm tiền online ==> Click

Xây dựng đảng bộ, chi bộ trong sạch vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, thực hiện đúng nguyên tắc tập trung dân chủ, nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng thực hiện tự phê bình và phê bình, giữ gìn kỷ luật và tăng cường đoàn kết thống nhất trong Đảng, thường xuyên giáo dục và rèn luyện và quản lý Đảng viên, nâng cao phẩm chất đạo đức cách mạng, tính chiến đấu, trình độ kiến thức, năng lực công tác, làm công tác phát triển đảng viên.


Tiểu luận trung cấp chính trị, quản lí giáo dục: NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG TẠI CHI BỘ GIÁO DỤC I THUỘC ĐẢNG BỘ XÃ TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY

Lĩnh vực áp dụng: Tiểu luận dành cho tốt nghiệp lớp Trung cấp chính trị, Thạc sĩ Quản lí Giáo dục, Tiểu luận Quản lí nhà nước ngạch chuyên viên về giáo dục, Tiểu luận lớp chuyên viên chính
I. CƠ SỞ LÝ LUẬN:
1/ Vị trí vai trò của tổ chức cơ sở Đảng:
1.1 Khái niệm tổ chức cơ sở Đảng:
Tổ chức cơ sở Đảng là tổ chức của Đảng được lập ở đơn vị. Ở xã phường, thị trấn, cơ quan hợp tác xã, doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp, đơn vị cơ sở trong quân đội , công an và các đơn vị cơ sở khác có từ 3 đảng viên chính thức trở lên được lập tổ chức cơ sở Đảng.
* Tổ chức cơ sở Đảng có hai hình thức tổ chức chủ yếu:
Chi bộ cơ sở và đảng bộ cơ sở.
Tổ chức cơ sở Đảng có từ 30 Đảng viên trở lên, lập đảng bộ cơ sở, Đảng bộ cơ sở có hai loại: Đảng bộ cơ sở chỉ có các chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở ( đảng bộ cơ sở 2 cấp) đảng bộ cơ sở có đảng bộ bộ phận và chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở ( đảng bộ cơ sở 3 cấp). Đảng bộ bộ phận có các chi bộ trực thuộc đảng ủy bộ phận.
Nhiệm kỳ đại hội của tổ chức cơ sở Đảng ( chi bộ cơ sở, đảng bộ cơ sở) là 5 năm. Nhiệm kỳ của đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở và đảng ủy bộ phận là 5 năm 2 lần. Nhiệm kỳ đại hội của đảng bộ bộ phận theo nhiệm kỳ của đảng bộ cơ sở.
Tổ chức cơ sở đảng đặt dưới sự lãnh đạo của các cấp huyện ủy, quận, thị xã, Thành phố trực thuộc tỉnh hoặc tương đương..
1.2 Vị trí vai trò của tổ chức cơ sở đảng:
Điều 21 của điều lệ Đảng xác định: “ Tổ chức cơ sở Đảng ( chi bộ cơ sở, đảng bộ cơ sở) là nền tảng của Đảng là hạt nhân chính trị ở cơ sở”. Với vị trí là nền tảng của Đảng, tổ chức cơ sở Đảng có vai trò đặc biệt quan trọng đối với sự vững mạnh và năng lực lãnh đạo của Đảng.
Tổ chức cơ sở Đảng là cấp tổ chức cuối cùng trong hệ thống tổ chức bốn cấp của Đảng, là cơ sở để xây dựng nên toàn bộ hệ thống tổ chức của Đảng là cấp tổ chức sâu rộng nhất, bám sát các đơn vị cơ sở trên toàn lãnh thổ và các ngành, các lĩnh vực của đời sống xã hội, bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng tới từng Đảng viên, từng đơn vị cơ sở và từng người dân.
Tổ chức cơ sở Đảng là nơi trực tiếp thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, đồng thời cũng là nơi kiểm nghiệm và góp phần quan trọng vào việc hình thành phát triển đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng thông qua những kinh nghiệm thực tiễn phong phú của đội ngũ Đảng viên và quần chúng nhân dân. Ghi nhận những đóng góp quan trọng của tổ chức cơ sở Đảng vào quá trình hình thành đường lối đổi mới , tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thức VI, Đảng ta khẳng định: “ Những thành tựu đã đạt được, những tiềm năng đã được khai thác, những kinh nghiệm có giá trị đều bắt nguồn từ sự nỗ lực phấn đấu của quần chúng ở cơ sở mà hạt nhân lãnh đạo là tổ chức Đảng”
Tổ chức cơ sở Đảng cũng là nơi trực tiếp tiến hành các hoạt động xây dựng nội bộ Đảng như: Kết nạp quản lý, phân công nhiệm vụ, kiểm tra, đánh giá đảng viên, nơi thường xuyên thực hành các nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt của Đảng, nơi xuất phát để cử ra cơ quan lãnh đạo các cấp của Đảng. Chất lượng tổ chức cơ sở Đảng do đó có ảnh hưởng lớn tới chất lượng nội bộ Đảng. Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ rõ: “ Để lãnh đạo cách mạng, Đảng phải mạnh. Đảng mạnh là do chi bộ tốt”.
Tổ chức cơ sở Đảng còn là cấu nối Đảng với quần chúng nhân dân, là một mắt khâu trọng yếu để duy trì mối liên hệ Đảng với dân – nền tảng sức mạnh của Đảng, bởi đây là tổ chức đảng gần nhất, trực tiếp lãnh đạo nhân dân và nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của quần chúng nhân dân để phản ánh với Đảng. Chủ tịch Hồ Chí Minh dạy rằng: “ tác dụng của chi bộ là cực kỳ quan trọng vì nó là sợi dây chuyền để liên hệ Đảng với quần chúng”
Do những tác dụng quan trọng của tổ chức cơ sở Đảng như vậy, nên Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: “ Chi bộ là nền mõng của Đảng, chi bộ tốt thì mọi việc sẽ tốt”
Với vị trí vai trò là hạt nhân chính trị ở cơ sở, tổ chức cơ sở Đảng là một bộ phận trong hệ thống chính trị ở cơ sở nhưng là tổ chức lãnh đạo tất cả các tổ chức khác trong hệ thống chính trị đó, là tổ chức bảo đảm cho mọi hoạt động ở cơ sở theo đúng định hướng chính trị của Đảng.
Nói về vị trí vai trò đặc biệt quan trọng cuả tổ chức cơ sở Đảng. Chủ tịch Hồ Chí Minh nhấn mạnh: “ Đối với Đảng ta xây dựng chi bộ cho tốt, cho vững mạnh là một việc vô cùng quan trọng”. Trong quá trình xây dựng Đảng và lãnh đạo cách mạng, Đảng ta luôn coi xây dựng, năng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng là nhiệm vụ thường xuyên và quan trọng hàng đầu của công tác xây dựng Đảng.
2/ Chức năng nhiệm vụ của tổ chức cơ sở Đảng:
2.1 Chức năng:
Tổ chức cơ sở có nhiều loại hình nhưng đều có hai chức năng cơ bản:
Là hạt nhân lãnh đạo chính trị ở cơ sở: tổ chức cơ sở đảng lãnh đạo chính trị đối với tất cả các mặt công tác kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng ở cơ sở, lánh đạo các tổ chức trong hệ thống chính trị ở cơ sở, đảm bảo mọi tổ chức và hoạt động ở cơ sở hoạt động đúng đường lối chính trị của Đảng. Mỗi tổ chức cơ sở đảng có trách nhiệm là trung tâm lãnh đạo chính trị, tổ chức và quy tựu sức mạnh của toàn đơn vị để hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.
Tiến hành các hoạt động xây dựng nội bộ Đảng: tổ chức cơ sở Đảng trực tiếp tiến hành các mặt công tác xây dựng nội bộ Đảng, như công tác Đảng viên, công tác cán bộ, công tác tư tưởng.
2.2  Nhiệm vụ:
Từ những chức năng cơ bản trên, điều lệ Đảng do đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI thông qua qui định tổ chức cơ sở đảng có 5 nhiệm vụ:
Chấp hành đường lối chính sách của đảng, pháp luật của nhà nước, đề ra chủ trương, nhiệm vụ chính trị của đảng bộ, chi bộ và lãnh đạo thực hiện có hiệu quả.
Xây dựng đảng bộ, chi bộ trong sạch vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, thực hiện đúng nguyên tắc tập trung dân chủ, nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng thực hiện tự phê bình và phê bình, giữ gìn kỷ luật và tăng cường đoàn kết thống nhất trong Đảng, thường xuyên giáo dục và rèn luyện và quản lý Đảng viên, nâng cao phẩm chất đạo đức cách mạng, tính chiến đấu, trình độ kiến thức, năng lực công tác, làm công tác phát triển đảng viên.
Lãnh đạo xây dựng chính quyền, các tổ chức kinh tế hành chính sự nghiệp, quốc phòng, an ninh và các đoàn thể chính trị - xã hội trong sạch vững mạnh; chấp hành đúng pháp luật và phát huy quyền làm chủ của nhân dân.
Liên hệ mật thiết với nhân dân, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần và bảo vệ lợi ích chính đáng của nhân dân; lãnh đạo nhân dân tham gia xây dựng và thực hiện đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của nhà nước.
Kiểm tra việc thực hiện, bảo đảm các nghị quyết, chỉ thị của Đảng và pháp luật của nhà nước được chấp hành nghiêm chỉnh, kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên chấp hành điều lệ.
Trên cơ sở 5 nhiệm vụ chung và căn cứ vào đặc điểm của các loại tổ chức cơ sở đảng, Trung ương đảng đã ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ cho từng loại tổ chức cơ sở đảng, Các tổ chức cơ sở Đảng phải nắm vững và thực hiện nhiệm vụ theo các qui định cụ thể đó.
Tiểu luận trung cấp chính trị, quản lí giáo dục: NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG TẠI CHI BỘ GIÁO DỤC I THUỘC ĐẢNG BỘ XÃ xxx TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY
Lĩnh vực áp dụng: Tiểu luận dành cho tốt nghiệp lớp Trung cấp chính trị, Thạc sĩ Quản lí Giáo dục, Tiểu luận Quản lí nhà nước ngạch chuyên viên về giáo dục, Tiểu luận lớp chuyên viên chính
QLGD, Quản lí, SKKN, SKKN QLGD, Tiểu luận, Tiểu luận QLGD, Tiểu luận Trung cấp chính trị, 
Tham gia kênh Telegram kiếm tiền điện tử => Click here


Download document
Sell off ==> Click

0 comments Blogger 0 Facebook

Post a Comment

 

 
Soi điểm: Buy IDO, Buy Pre sale, Claim Coin, Airdrops, Mining Cloude Coin free ©Email: inluon@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best

Top
//