Buy-Sell Crypto ==> Click here ...


Thống kê điểm chuẩn

Click here for Make money Online

Tham gia kênh Telegram kiếm tiền online ==> Click

Học thuyết về chính Đảng cách mạng của giai cấp công nhân đã xem các tổ chức cơ sở Đảng trong các giai đoạn phát triển là một trong những khâu quan trọng trong hệ thống tổ chức và thực hiện sự lãnh đạo của Đảng. Chính vai trò đó đã nói lên vị trí, nền tảng của các Đảng bộ, chi bộ cơ sở mà trên đó Đảng được xây dựng và trưởng thành.


Tiểu luận trung cấp chính trị, quản lí giáo dục: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG BỘ THỊ TRẤN

Lĩnh vực áp dụng: Tiểu luận dành cho tốt nghiệp lớp Trung cấp chính trị, Thạc sĩ Quản lí Giáo dục, Tiểu luận Quản lí nhà nước ngạch chuyên viên về giáo dục, Tiểu luận lớp chuyên viên chính

CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN ĐỂ XÁC ĐỊNH
PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP TRONG CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG BỘ THỊ TRẤN TRÀ MY HIỆN NAY
I. Lý luận Mác-Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh và quan điểm của Đảng ta về xây dựng Đảng trong điều kiện Đảng cầm quyền:
1. Lý luận  Mác-Lênin về Đảng Cộng sản Việt Nam trong điều kiện Đảng cầm quyền.
Học thuyết Mác-Lênin về Đảng Cộng sản - chính Đảng của giai cấp công nhân là một bộ phận cấu thành của chủ nghĩa xã hội khoa học. Học thuyết đó chỉ rõ quy luật về sự ra đời, những nguyên tắc xây dựng Đảng về tư tưởng, chính trị và tổ chức hoạt động lãnh đạo chính trị của Đảng nhằm cải tạo xã hội cũ, xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội, tiến lên chủ nghĩa cộng sản.
Chính Đảng của giai cấp công nhân ra đời là một tất yếu lịch sử, là sản phẩm tự nhiên của cuộc đấu tranh giai cấp đạt tới trình độ đòi hỏi phải có sự lãnh đạo thống nhất đó là Đảng Cộng sản. Đảng lấy nguyên tắc tập trung dân chủ làm nguyên tắc tổ chức hoạt động, Đảng là một khối thống nhất về chính trị, tư tưởng và tổ chức.
Ngay từ những ngày đầu của phong trào cộng sản và chủ nghĩa quốc tế, Mác-Ăngghen đã nhấn mạnh: “... phải biến mỗi chi bộ của mình thành trung tâm hạt nhân của các hội liên hiệp công nhân”.
Học thuyết về chính Đảng cách mạng của giai cấp công nhân đã xem các tổ chức cơ sở Đảng trong các giai đoạn phát triển là một trong những khâu quan trọng trong hệ thống tổ chức và thực hiện sự lãnh đạo của Đảng. Chính vai trò đó đã nói lên vị trí, nền tảng của các Đảng bộ, chi bộ cơ sở mà trên đó Đảng được xây dựng và trưởng thành.
Những nguyên tắc cơ bản về Đảng kiểu mới của giai cấp công nhân được V.I Lênin nêu lên trên cơ sở kế thừa và phát triển những tư tưởng của C.Mác và PH.ăngghen đó là:
- Chủ nghĩa Mác là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hoạt động của Đảng Cộng sản.
- Đảng cộng sản là đội tiên phong chính trị có tổ chức và là đội ngũ có tổ chức chặt chẽ nhất, cách mạng nhất và giác ngộ nhất của giai cấp công nhân.
- Khi có chính quyền, Đảng là hạt nhân lãnh đạo hệ thống chính trị của chủ nghĩa xã hội và là một bộ phận của hệ thống đó.
- Tập trung dân chủ là nguyên tắc cơ bản trong xây dựng tổ chức, sinh hoạt và hoạt động của Đảng.
- Đảng gắn bó chặt chẽ với nhân dân, kiên quyết đấu tranh để ngăn ngừa và khắc phục bệnh quan liêu, xa rời với nhân dân.
- Đảng phải tích cực kết nạp những đại biểu ưu tú của giai cấp công nhân và nhân dân lao động vào Đảng, kịp thời đưa những người không đủ riêu chuẩn và những phần từ cơ hội ra khỏi Đảng.
- Tính quốc tế của Đảng cộng sản.
2. Tư tưởng Chủ tịch Hồ Chí Minh về Đảng Cộng sản Việt Nam trong điều kiện Đảng cầm quyền.
          Nghị quyết Đại hội lần thứ VII Đảng ta khẳng định: “chủ nghĩa Mác-Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng của Đảng và kim chỉ nam cho mọi hoạt động” là một bước phát triển hết sức quan trọng trong việc nhận thức sâu sắc tư duy chính trị của Đảng ta về sự nghiệp cống hiến cho cách mạng, cho dân tộc của Người.
Tư tưởng Hồ Chí Minh được ra đời từ cách vận dụng sáng tạo của chủ nghiã Mác-Lênin; Chủ nghĩa yêu nước và truyền thống tốt đẹp của dân tộc; tinh hoa văn hoá nhân loại. Trong ba nguồn gốc trên, Chủ nghĩa yêu nước là cơ sở ban đầu và là động lực thôi thúc Người tự giác đến với Chủ nghĩa Mác-Lênin. Nội dung Tư tưởng Hồ Chí Minh rất rộng, phong phú, bao trùm nhiều lĩnh vực, trong bài khoá luận tốt nghiệp này tôi chỉ xin đề cập đến Tư tưởng của Người về công tác xây dựng Đảng.
Trong điều kiện đảng cầm quyền, Người chỉ rõ ba nguy cơ lớn đối với Đảng, đó là: sai lầm về đường lối; quan liêu, xa rời quần chúng; thoái hoá biến chất. Đảng phải đề phòng bọn cơ hội chui vào Đảng, phá hoại Đảng từ bên trong. Người đã dày công tìm tòi, đề ra các biện pháp để phòng chống ba nguy cơ đó. Do vậy Đảng phải nâng cao năng lực lãnh đạo của mình nhất là về trình độ lý luận chính trị, chú trọng tổng kết thực tiễn trên cơ sở lập trường của chủ nghĩa Mác-Lênin để tìm ra các quy luật lãnh đạo cách mạng của nước ta, phải tôn trọng quy luật khách quan, chống giáo điều, chống “tả khuynh”, chống “hữu khuynh”. Để chống nguy cơ quan liêu, xa rời quần chúng, Người yêu cầu cán bộ, đảng viên phải sát dân, sát thực tế,mọi chủ trương, chính sách phải từ thực tế mà ra, chống cán bộ, đảng viên có thái độ kiêu căng, hống hách, lạm dụng quyền hạn,hà hiếp, nhũng nhiễu dân chúng, đặc quyền đặc lợi, thù vén cá nhân và khuyên cán bộ phải là người công bộc của dân, là người suốt đời trung thành tận tuỵ phục vụ nhân dân.
Quan điểm, tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác xây dựng Đảng là toàn diện, sâu sắc, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ thực hiện, không cao sang cầu kỳ, không xa rời thực tế.
Tổ chức cơ sở đảng là nơi tiến hành các hoạt động xây dựng nội bộ Đảng như: giáo dục rèn luyện, phân công công việc cho đảng viên, xem xét kỷ luật đảng viên, kiểm tra ,quản lý đảng viên và đưa người không đủ tư cách đảng viên ra khỏi Đảng, là nơi đào tạo, rèn luyện cán bộ Đảng.
3. Quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về xây dựng Đảng cầm quyền trong giai đoạn cách mạng hiện nay:
Ngay từ khi ra đời Đảng ta đã phải chăm lo, củng cố xây dựng Đảng đồng bộ trên cả ba mặt: Chính trị, tư tưởng và tổ chức để thống nhất và cùng hành động.

Trong công cuộc đổi mới đất nước hiện nay do Đảng, Nhà nước ta khởi xướng và lãnh đạo, công tác xây dựng Đảng được xác định là nhiệm vụ “then chốt” nhằm thực hiện mục tiêu: “Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”. Để thực hiện mục tiêu lý tưởng trên chúng ta cần tranh thủ, tập trung mọi nguồn lực, không ngừng mở rộng quan hệ đối ngoại, giao lưu quốc tế, tranh thủ tối đa các nguồn lực trong và ngoài nước, đẩy lùi nguy cơ, vượt qua thách thức, đẩy nhanh công cuộc đổi mới một cách đồng bộ và toàn diện trên tất cả các lĩnh vực, tiếp tục thực hiện kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Phải thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, cải cách nền hành chính, xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam, thực sự là Nhà nước của dân, do dân và vì dân. Giữ vững ổn định chính trị làm tiền đề cho phát triển kinh tế -xã hội, an ninh quốc phòng, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, từng bước nâng cao vị thế Việt Nam trên trường quốc tế. Đó là những nhiệm vụ cao cả, song cũng rất nặng nề của Đảng ta, đòi hỏi Đảng ta phải nâng cao năng lực lãnh đạo, tăng cường sức chiến đấu để lãnh đạo nhân dân ta vững tiến trên con đường mà Bác Hồ và nhân dân ta đã lựa chọn. Trong cuộc vận động, chỉnh đốn Đảng hiện nay, nhiều hoạt động diễn ra ở cơ sở, bắt đầu từ cơ sở, đồng thời cơ sở Đảng lại là nơi kiểm tra, quản lý, đánh giá, giám sát đảng viên và mọi hoạt động của của đảng viên. Để củng cố, nâng cao năng lực và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng phải tiến hành nhiều nội dung, giải pháp đồng bộ, gắn công tác này với nhiều nội dung bằng những giải pháp khác, tổng thể các biện pháp về xây dựng chính đốn Đảng theo Nghị quyết số 22-TW6 khóa X

Tiểu luận trung cấp chính trị, quản lí giáo dục: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG BỘ THỊ TRẤN

Lĩnh vực áp dụng: Tiểu luận dành cho tốt nghiệp lớp Trung cấp chính trị, Thạc sĩ Quản lí Giáo dục, Tiểu luận Quản lí nhà nước ngạch chuyên viên về giáo dục, Tiểu luận lớp chuyên viên chính
QLGD, Quản lí, SKKN, SKKN QLGD, Tiểu luận, Tiểu luận QLGD, Tiểu luận Trung cấp chính trị, 
Tham gia kênh Telegram kiếm tiền điện tử => Click here


Download document
Sell off ==> Click

0 comments Blogger 0 Facebook

Post a Comment

 

 
Soi điểm: Buy IDO, Buy Pre sale, Claim Coin, Airdrops, Mining Cloude Coin free ©Email: inluon@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best

Top
//