Buy-Sell Crypto ==> Click here ...


Thống kê điểm chuẩn

Click here for Make money Online

Tham gia kênh Telegram kiếm tiền online ==> Click

Tiểu luận trung cấp chính trị, quản lí giáo dục: ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP ĐẤT ĐAI TRÊN ĐỊA BÀN XÃ XXX - XXX
Lĩnh vực áp dụng: Tiểu luận dành cho tốt nghiệp lớp Trung cấp chính trị, Thạc sĩ Quản lí Giáo dục, Tiểu luận Quản lí nhà nước ngạch chuyên viên về giáo dục, Tiểu luận lớp chuyên viên chính

Theo quan điểm của chủ nghĩa Mác -Lênin, vấn đề gia đỡnh được xem xét trên quan điểm duy vật biện chứng. Ph.Ăngghen vạch rừ nguồn gốc phỏt triển của cỏc hỡnh thức gia đỡnh trong lịch sử là do sự tỏc động của quy luật đào thải tự nhiên và do sự phát triển của những điều kiện kinh tế - xó hội, sự phát triển của tâm lý đạo đức, tỡnh cảm của con người. Ngoài ra, gia đỡnh bao giờ cũng được duy trỡ và củng cố trờn cơ sở hôn nhân và huyết thống. Mác coi gia đỡnh là một trong những nhõn tố đầu tiên tham gia quyết định sự hỡnh thành và phỏt triển của lịch sử, quan hệ giữa gia đỡnh và xó hội như quan hệ giữa tế bào sống với cơ thể sống. Đó là một khái niệm cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin về gia đỡnh. Thực tế đó chứng minh rằng, những luận điểm cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin về gia đỡnh cho đến nay đó và đang được sự vận động của hiện thực chứng minh là hoàn toàn có cơ sở khoa học, có giá trị thực tiễn cao, nhất là tư tưởng về những biến đổi của gia đỡnh phụ thuộc và gắn liền với sự biến đổi của các điều kiện kinh tế - xó hội và cú tỏc động quan trọng đối với những biến đổi kinh tế - xó hội ấy.
Nghiên cứu những tác phẩm của Hồ ChíMinh để lại, chúng ta thấy: Người đề cập đến lĩnh vực gia đỡnh khụng nhiều, nhưng những luận điểm cơ bản mà Người đề cập đang là kim chỉ nam cho việc định hướng xây dựng gia đỡnh mới - gia đỡnh văn hóa ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay. Tư tưởng của Người đó khắc đậm mối quan hệ chặt chẽ giữa gia đỡnh và xó hội, giữa chế độ với việc hỡnh thành con người có nhân cách xó hội chủ nghĩa.
Như vậy, qua việc tỡm hiểu khỏi niệm gia đỡnh với nhiều nghĩa khỏc nhau ta cú thể định nghĩa một cách khái quát nhất về gia đỡnh như sau: Gia đỡnh là một cộng đồng xó hội được hỡnh thành, củng cố trờn cơ sở quan hệ hôn nhân và huyết thống, đồng thời có sự cố kết nhất định về kinh tế vật chất, qua đó nảy sinh những nghĩa vụ và quyền lợi cho các thành viên của mỡnh (hay nói cách khác: gia đỡnh chớnh là nơi duy trỡ nũi giống con người, giáo dục con người về nhân cách, tỡnh cảm, đạo đức, trí tuệ, nghề nghiệp, chuẩn bị hành trang cho cá nhân hũa nhập vào cộng đồng xó hội). Đồng thời, gia đỡnh là nơi tổ chức sinh hoạt văn hóa cho con người bắt đầu bằng tiếng ru của người mẹ và làn điệu dân ca của quê hương, là nơi lưu giữ, bảo tồn và truyền thụ các giá trị văn hóa, truyền thống văn hóa, truyền thống tinh thần của dân tộc, của đất nước.

Tiểu luận trung cấp chính trị, quản lí giáo dục: ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP ĐẤT ĐAI TRÊN ĐỊA BÀN XÃ XXX - XXX 
Lĩnh vực áp dụng: Tiểu luận dành cho tốt nghiệp lớp Trung cấp chính trị, Thạc sĩ Quản lí Giáo dục, Tiểu luận Quản lí nhà nước ngạch chuyên viên về giáo dục, Tiểu luận lớp chuyên viên chính
QLGD, Quản lí, SKKN, SKKN QLGD, Tiểu luận, Tiểu luận QLGD, Tiểu luận Trung cấp chính trị, Tham gia kênh Telegram kiếm tiền điện tử => Click here


Download document
Sell off ==> Click

0 comments Blogger 0 Facebook

Post a Comment

 

 
Soi điểm: Buy IDO, Buy Pre sale, Claim Coin, Airdrops, Mining Cloude Coin free ©Email: inluon@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best

Top
//