Buy-Sell Crypto ==> Click here ...


Thống kê điểm chuẩn

Click here for Make money Online

Tham gia kênh Telegram kiếm tiền online ==> Click

Về thể chế, tổ chức bộ máy quản lý hành chính từ Trung ương đến cơ sở chưa thống nhất, nạn tham nhũng lãng phí của công ngày càng gia tăng. Một bộ phận cán bộ thiếu năng lực, thiếu kiến thức, yếu về năng lực điều hành, một số cán bộ công chức tha hoá về đạo đức, lối sống... đây là những nguyên nhân quan trọng cần phải đổi mới nền hành chính nhà nước.

Tiểu luận trung cấp chính trị, quản lí giáo dục: CẢI CÁC HÀNH CHÍNH Ở UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ XXX THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP
Lĩnh vực áp dụng: Tiểu luận dành cho tốt nghiệp lớp Trung cấp chính trị, Thạc sĩ Quản lí Giáo dục, Tiểu luận Quản lí nhà nước ngạch chuyên viên về giáo dục, Tiểu luận lớp chuyên viên chính

1-Nền hành chính nhà nước:
Hành chính nhà nước là hoạt động của cơ quan thực thi quyền lực nhà nước để quản lý, điều hành các lĩnh vực của đời sống xã hội theo Hiến pháp và Pháp luật. Các cơ quan đó bao gồm Chính phủ, các cơ quan trực thuộc Chính phủ, UBND các cấp, các cơ quan của UBND các cấp, hành chính nhà nước còn gọi là hành chính côNG hay hành chính côNG quyền.
Nền hành chính nhà nước được cấu thành 4 bộ phận:
- Thứ nhất là: Hệ thống thể chế để quản lý xã hội theo Pháp luật bao gồm: Hiến pháp, Pháp lệnh, các văn bản pháp quy của cơ quan hành chính nhà nước ban hành
- Thứ hai là: Cơ cấu tổ chức và cơ chế vận hành của bộ máy hành chính các cấp, các ngành từ Trung ươNG đến cơ sở.
- Thứ ba là: Đội ngũ cán bộ, côNG chức và cơ chế hành chính bao gồm: những người thực thi trong bộ máy hành chính nhà nước kể cả đội ngũ cán bộ, côNG chức làm hành chính của cơ quan khác.
- Thứ tư là: Tài chính công (tài chính của nhà nước).
      2-Vì sao phải cải cách nền hành chính nhà nước:
a. Lý do cải cách:
Có nhiều văn bản của Đảng, Nhà nước ta đã đưa ra những lý do phải cải cách nền hành chính Nhà nước; theo Nghị quyết Trung ương 8 (khoá VII) của Đảng đã đề cập đến bốn lý do chính phải cải cách nền hành chính:
Một là: do yêu cầu đổi mới toàn diện đất nước ta về kinh tế, xã hội, tài chính. Muốn đổi mới được thì phải đưa vào khả năng quản lý điều hành xã hội của Nhà nước, do đó phải đổi mới bộ máy nhà nước.


          Hai là: do yêu cầu khách quan và công việc thường xuyên của mỗi quốc gia.
Ba là: do yêu cầu đổi mới quản lý kinh tế
Bốn là: để khắc phục tình trạng bộ máy hành chính nhiều năm qua cồng kềnh, kém hiệu quả trong quản lý, điều hành, tệ nạn tham nhũng, quan liêu, xa dân trong bộ máy hành chính.
Về thể chế, tổ chức bộ máy quản lý hành chính từ Trung ương đến cơ sở chưa thống nhất, nạn tham nhũng lãng phí của công ngày càng gia tăng.
Một bộ phận cán bộ thiếu năng lực, thiếu kiến thức, yếu về năng lực điều hành, một số cán bộ công chức tha hoá về đạo đức, lối sống... đây là những nguyên nhân quan trọng cần phải đổi mới nền hành chính nhà nước.
          b. Vì sao phải cải cách:
Cải cách nền hành chính nhà nước là khâu trọng tâm của cải cách bộ máy nhà nước vì:
Bộ máy nhà nước là nơi tổ chức thực hiện đường lối của Đảng và đưa Pháp luật vào đời sống xã hội, là nơi giải quyết công việc hàng ngày của đất nước và các mối quan hệ với nhân dân, là cầu nối giữa Đảng với nhân dân. Hệ thống hành chính nhà nước có lực lượng đông đảo nhất, có tổ chức thứ bậc chặt chẽ từ Trung ương đến cơ sở, cũng là nơi quản lý cơ sở vật chất, phương tiện và công cụ thực thi pháp luật.
Cải cách nền hành chính Nhà nước là làm đổi mới một cách đồng bộ các bộ phận của nền hành chính, làm cho nền hành chính có đủ năng lực, hiệu lực để thực hiện có hiệu quả chức năng quản lý hành chính nhà nước đối với các lĩnh vực hoạt động của đời sống văn hoá.
Cải cách nền hành chính nhà nước là do yêu cầu của công cuộc đổi mới mà Đảng ta khởi sướng từ hội nghi Trung ương lần 6 vì nền hành chính nhà nước là một bộ phận trong thực hiện đổi mới đường lối chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước.
Cải cách hành chính nhà nước là do yêu cầu cơ chế pháp lý kinh tế mới.

         Cải cách hành chính nhà nước là để khắc phục những mặt yếu kém của nền hành chính nhà nước trong những năm qua còn có những mặt yếu kém như tệ quan 
liêu, tham nhũng... hiện nay tệ nạn tham nhũng đã trở thành quốc nạn với biểu hiện ngày càng tinh vi hơn.
Cải cách nền hành chính nhà nước có vị trí và tầm quan trọng đặc biệt của hệ thống hành chính trong bộ máy Nhà nước từ Trung ương đến địa phương.
Cải cách nền hành chính còn do yêu cầu bức xúc từ phía nhân dân và xã hội. Để từng bước thực hiện đường lối cải cách nền hành chính nhà nước các đại hội VII, VIII và nhiều hội nghị Trung ương đảng đã bàn và đưa ra những giải pháp để thực hiện cải cách nền hành chính. Đặc biệt là Đại hội lần IX của Đảng ta đã xác định phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới phải đẩy mạnh cải cách tổ chức hoạt động của bộ máy nhà nước ta và năm 2001 Chính phủ đã ban hành chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2001 – 2010. Trong chương trình này đặt ra mục tiêu, quan điểm, tư tưởng chỉ đạo và những nội dung cải cách nền hành chính nhà nước.
Mục tiêu của cải cách nền hành chính nhà nước trong giai đoạn hiện nay là xây dựng một nền hành chính dân chủ, trong sạch, vững mạnh chuyên nghiệp, hiện đại, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả cao theo nguyên tắc của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng Sản. Xây dựng đội ngũ cán bộ công chức cơ phẩm chất và năng lực, đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước. Phấn đếu đến năm 2010 hệ thống hành chính cơ bản được cải cách phù hợp với yêu cầu quản lý nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

Tiểu luận trung cấp chính trị, quản lí giáo dục: CẢI CÁC HÀNH CHÍNH Ở UỶ BAN NHÂN DÂN Xà THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP

Lĩnh vực áp dụng: Tiểu luận dành cho tốt nghiệp lớp Trung cấp chính trị, Thạc sĩ Quản lí Giáo dục, Tiểu luận Quản lí nhà nước ngạch chuyên viên về giáo dục, Tiểu luận lớp chuyên viên chính
QLGD, Quản lí, SKKN, SKKN QLGD, Tiểu luận, Tiểu luận QLGD, Tiểu luận Trung cấp chính trị, Tham gia kênh Telegram kiếm tiền điện tử => Click here


Download document
Sell off ==> Click

0 comments Blogger 0 Facebook

Post a Comment

 

 
Soi điểm: Buy IDO, Buy Pre sale, Claim Coin, Airdrops, Mining Cloude Coin free ©Email: inluon@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best

Top
//