Buy-Sell Crypto ==> Click here ...


Thống kê điểm chuẩn

Click here for Make money Online

Tham gia kênh Telegram kiếm tiền online ==> Click

Lý tưởng cộng sản chủ nghĩa được thể hiện ở đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng trong từng thời kỳ cách mạng. Đối với từng tổ chức cơ sở Đảng thì nhiệm vụ chính trị của tổ chức cơ sở Đảng chính là đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng được cụ thể hoá phù hợp với tổ chức cơ sở Đảng.Tiểu luận trung cấp chính trị, quản lí giáo dục: THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐẢNG VIÊN Ở CHI BỘ TRƯỜNG TIỂU HỌC XXX TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY
Lĩnh vực áp dụng: Tiểu luận dành cho tốt nghiệp lớp Trung cấp chính trị, Thạc sĩ Quản lí Giáo dục, Tiểu luận Quản lí nhà nước ngạch chuyên viên về giáo dục, Tiểu luận lớp chuyên viên chính

Theo quan điểm của Mác và Ăng ghen: Người Đảng viên cộng sản là bộ phận kiên quyết nhất trong các Đảng công nhân ở tất cả các nước,  là bộ phận luôn luôn thúc đẩy phong trào tiến lên; về mặt lý luận họ hơn bộ phận còn lại của giai cấp vô sản ở chỗ là họ hiểu rõ những điêù kiện tiến trình và kết quả chung của phong trào vô sản. Đảng viên có vị trí vai trò hết sức quan trọng.
1.     Quan hệ giữa Đảng viên với lý tưởng cộng sản, đường lối, chủ trương,chính sách của đảng và nhiệm vụ chính trị của tổ chức cơ sở Đảng
         Công dân Việt Nam chỉ có thể là Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam khi họ gắn với lý tưởng cộng sản chủ nghĩa. Đảng viên của Đảng mà xa rời lý tưởng cộng sản họ sẽ mất phương hướng suy nghĩ và hành động, sẽ tự hạ mình ngang hàng với người ngoài Đảng. Vì thế, giác ngộ lý tưởng cộng sản chủ nghĩa là điểm khác nhau quan trọng, cơ bản, đầu tiên giữa người Đảng viên với người ngoài Đảng. Lý tưởng cộng sản chủ nghĩa được thể hiện ở đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng trong từng thời kỳ cách mạng. Đối với từng tổ chức cơ sở Đảng thì nhiệm vụchính trị của tổ chức cơ sở Đảng chính là đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng được cụ thể hoá phù hợp với tổ chức cơ sở Đảng. Bởi vậy, ngoài mỗi quan hệ giữa đảng viên với lý tưởng cộng sản, đường lối, chủ trương,  chính sách của Đảng, vị trí, vai trò của đảng viên còn được thể hiện giữa đảng viên với nhiệm vụ chính trị của tổ chức cơ sở Đảng.


Video: Hướng dẫn cách tạo bài trắc nghiệm online miễn phí

 
Đảng viên là người đóng góp ý kiến, góp phần xây dựng hoàn thiện đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, nhiệm vụ chính trị của tổ chức cơ sở Đảng và trực tiếp thực hiện. Trong quá trình thực hiện , đảng viên là người góp phần kiểm nghiệm, khẳng định tính đúng đắn, phát hiện những điều chưa hợp lý của chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và nhiệm vụ chính trị của tổ chức cơ sở Đảng, để cấp có thẩm quyền bổ sung, làm cho đường lối, chủ trương chính sách của Đảng đúng đắn hơn, cấp uỷ cơ sở sửa chữa điều chỉnh để nhiệm vụ chính trị của cơ sở hoàn chỉnh hơn. Chủ Tịch Hồ Chí Minh dạy rằng: “Mọi công việc Đảng đều do đảng viên làm. Mọi nghị quyết Đảng đều do đảng viên chấp hành...mọi khẩu hiệu, mọi kế hoạch của Đảng đều do đảng viên cố gắng thực hiện”. Vì thế, nếu không có đảng viên thì lý tưởng cộng sản cao đẹp, đường lối , chủ trương, chính sách của Đảng, nhiệm vụ đúng đắn của tổ chức cơ sở Đảng sẽ không thành hiện thực.
Mặt khác, đường lối, chủ trương, chính sách đúng đắn của Đảng, nhiệm vụ chính trị đúng đắn của tổ chức cơ sở Đảng là yếu tố rất  quan trọng để đảng viên thực hiện đạt kết quả tốt, đảng viên trưởng thành.      
 Là một  Đảng có sức chiến đấu và hành động cao . Chúng ta coi trọng công tác  đảng viên vì suy cho cùng năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của  Đảng tạo thành từ từng đảng viên; từ số lượng và chất lượng  đảng viên .
2.     Đảng viên với tổ chức cơ sở Đảng, với năng lực và sức chiến đấu của Đảng.
Đảng viên là những phần tử tạo thành các tổ chức cơ sở Đảng và tạo thành Đảng. Vì vậy , năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của từng tổ chức cơ sở Đảng được quyết định chủ yếu bởi chất lượng đội ngũ đảng viên của cơ sở tổ chức Đảng; năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng cũng được quyết định bởi chất lượng đội ngũ đảng viên của Đảng. Hồ Chí Minh khẳng định “ Mỗi đảng viên tốt , mỗi chi bộ tốt là Đảng được mạnh thêm một phần ; đảng viên kém chi bộ kém khâu yếu của Đảng
Đảng mạnh là nhờ có tổ chức  Đảng mạnh và đội ngũ  đảng viên tốt . Mặt khác sức mạnh của  Đảng còn thông qua mối quan hệ giữa  Đảng với dân , làm cho nhân dân tín nhiệm tin tưởng vào chủ trương đường lối của  Đảng . Vì thế xây dựng đội ngũ  đảng viên tốt là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng của cấp Uỷ Đảng . Công tác  đảng viên của Đảng có vị trí vai trò rất to lớn tạo ra đội ngũ  đảng viên tốt .
 Xây dựng đội ngũ đảng viên có vai trò đặc biệt quan trọng đối với công tác xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh.

Tiểu luận trung cấp chính trị, quản lí giáo dục: THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐẢNG VIÊN Ở CHI BỘ TRƯỜNG TIỂU HỌC XXX TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY
Lĩnh vực áp dụng: Tiểu luận dành cho tốt nghiệp lớp Trung cấp chính trị, Thạc sĩ Quản lí Giáo dục, Tiểu luận Quản lí nhà nước ngạch chuyên viên về giáo dục, Tiểu luận lớp chuyên viên chính 
QLGD, Quản lí, SKKN, SKKN QLGD, Tiểu luận, Tiểu luận QLGD, Tiểu luận Trung cấp chính trị, Tham gia kênh Telegram kiếm tiền điện tử => Click here


Download document
Sell off ==> Click

0 comments Blogger 0 Facebook

Post a Comment

 

 
Soi điểm: Buy IDO, Buy Pre sale, Claim Coin, Airdrops, Mining Cloude Coin free ©Email: inluon@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best

Top
//