Buy-Sell Crypto ==> Click here ...


Thống kê điểm chuẩn

Click here for Make money Online

Tham gia kênh Telegram kiếm tiền online ==> Click

Nội dung dân chủ xã hội chủ nghĩa được phát triển theo hướng triệt để, rằng quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân và nhà nước chỉ là cơ quan đại diện được trao quyền, nghĩa là quyết định cuối cùng vẫn là ở nhân dân. Nhân dân trao quyền lực cho nhà nước qua bầu cử theo nguyên tắc phổ thông, bình đẳng, trực tiếp và bỏ phiếu kín. Nhưng nhân dân giữ lại quyền quyết định cuối cùng.


Tiểu luận trung cấp chính trị, quản lí giáo dục: THỰC HIỆN QUY CHẾ DÂN CHỦ TRONG BỆNH VIỆN CÔNG LẬP Ở BỆNH VIỆN ĐA KHOA XXX,  THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP 
Lĩnh vực áp dụng: Tiểu luận dành cho tốt nghiệp lớp Trung cấp chính trị, Thạc sĩ Quản lí Giáo dục, Tiểu luận Quản lí nhà nước ngạch chuyên viên về giáo dục, Tiểu luận lớp chuyên viên chính

I. CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN
1. Cơ sở lý luận
          1.1. Quan điểm của chủ nghĩa Mác-Lênin
Về mặt Nhà nước, C.Mác chủ trương xây dựng một chế độ dân chủ triệt để, dân chủ là “do nhân dân tự quy định”, là bước chuyển từ xã hội thần dân sang xã hội công dân, là từ “nhân dân của nhà nước” sang “nhà nước của nhân dân”. “Dân chủ là xuất phát từ con người” và “pháp luật cũng vì con người”.
Về sau từ những tư tưởng ấy được V.I.Lênin tiếp thu và phát triển quá trình xây dựng nhà nước kiểu mới, trước hết là xác định rõ “mục đích của chính quyền Xôviết là thu hút những người lao động tham gia quản lý nhà nước”, thực hiện một nền dân chủ rộng rãi nhằm giải phóng con người và phát triển toàn diện con người trong xã hội mới, bởi vì, như V.I.Lenin đã nói “không có chế độ dân chủ thì chủ nghĩa xã hội sẽ không thể thực hiện được theo hai nghĩa sau đây:
1. Giai cấp vô sản không thể hoàn thành được cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa, nếu họ không chuẩn bị được cuộc cách mạng đó thông qua cuộc đấu tranh cho chế độ đân chủ;
2. Chủ nghĩa xã hội chiến thắng sẽ không giữ được thắng lợi của mình và sẽ không dẫn được nhân loại đi đến thủ tiêu nhà  nước, nếu không thực hiện đầy đủ chế độ dân chủ”.
          1.2. Quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh
Hồ Chí Minh cũng kế thừa tư tưởng dân chủ trong triết học phương Tây và phương Đông là “đề cao nhân dân”, như: “Dân vi quý, xã tắc tứ chi, quân vi khinh”... Đối với Hồ Chí Minh, tất cả mọi việc trong đời, dù khó khăn đến mấy nhưng nếu biết dựa hẳn vào dân thì bao giờ cũng thành công. Đó là tư tưởng xuyên suốt cuộc đời hoạt động của Người và đã được diễn đạt bằng những câu ca đơn giản, dễ hiểu:
“Dễ mười lần không dân cũng chịu
Khó mười lần dân liệu cũng xong”
Từ vị thế của nhân dân, khi thành lập nước Người xác định chính thể “Việt Nam dân chủ cộng hòa”, Người khẳng định nguồn gốc sâu xa của quyền lực nhà nước là ở nhân dân:
Nước ta là nước dân chủ,
Bao nhiêu lợi ích đều vì dân,
Bao nhiêu quyền hạn đều của dân,
Chính quyền từ xã đến Chính phủ trung ương do dân cử ra.
...nói tóm lại quyền hành và lực lượng đều ở nơi dân
Nội dung dân chủ xã hội chủ nghĩa được phát triển theo hướng triệt để, rằng quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân và nhà nước chỉ là cơ quan đại diện được trao quyền, nghĩa là quyết định cuối cùng vẫn là ở nhân dân. Nhân dân trao quyền lực cho nhà nước qua bầu cử theo nguyên tắc phổ thông, bình đẳng, trực tiếp và bỏ phiếu kín. Nhưng nhân dân giữ lại quyền quyết định cuối cùng. Điều đó, được thể hiện trong tư tưởng Hồ Chí Minh, Người đòi hỏi kiên quyết thực hiện quyền bãi miễn, rằng “ nhân dân có quyền bãi miễn đại biểu quốc hội và đại biểu hội đồng nhân dân nếu những đại biểu ấy tỏ ra không xứng đáng với sự tín nhiệm của nhân dân”.
Trên cơ sở những quan điểm của các tác giả kinh điển và chủ tịch Hồ Chí Minh về dân chủ xã hội chủ nghĩa, có thể đưa ra một số kết luận sau :
- Dân chủ xã hội chủ nghĩa là quyền lực của nhân dânchính quyền của nhân dân lao động. Dân chủ xã hội chủ nghĩa là cái thuộc bản chất của chế độ ta, của nhà nước kiểu mới – nhà nước xã hội chủ nghĩa;
- Dân chủ xã hội chủ nghĩa là dân chủ toàn diện, có nội dung phong phú, được phát triển trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, xã hội, văn hóa. Nhưng thực chất của dân chủ xã hội chủ nghĩa là sự tham gia một cách bình đẳng và ngày càng rộng rãi của những người lao động vào công cuộc quản lý nhà nước và của xã hội;
- Sự tham gia của nhân dân và quản lý nhà nước và xã hội được thưc hiện thông qua các hình thức: dân chủ trực tiếp và dân chủ đại diện. Dân chủ đại diện là hình thức dân chủ ủy quyền, bầu những người xứng đáng đại diện cho mình tham gia vào quản lý nhà nước. Dân chủ trực tiếp là hình thức nhân dân tham gia trực tiếp có ý nghĩa quyết định đối với những công việc quan trọng của địa phương, cơ quan, đơn vị. Do vậy, nó có vai trò rất quan trọng trong quá trình dân chủ hóa đời sống nhà nước và xã hội của thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.    


Tiểu luận trung cấp chính trị, quản lí giáo dục: THỰC HIỆN QUY CHẾ DÂN CHỦ TRONG BỆNH VIỆN CÔNG LẬP Ở BỆNH VIỆN ĐA KHOA XXX,  THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP 
Lĩnh vực áp dụng: Tiểu luận dành cho tốt nghiệp lớp Trung cấp chính trị, Thạc sĩ Quản lí Giáo dục, Tiểu luận Quản lí nhà nước ngạch chuyên viên về giáo dục, Tiểu luận lớp chuyên viên chính
QLGD, Quản lí, SKKN, SKKN QLGD, Tiểu luận, Tiểu luận QLGD, Tiểu luận Trung cấp chính trị, 


Tham gia kênh Telegram kiếm tiền điện tử => Click here


Download document
Sell off ==> Click

0 comments Blogger 0 Facebook

Post a Comment

 

 
Soi điểm: Buy IDO, Buy Pre sale, Claim Coin, Airdrops, Mining Cloude Coin free ©Email: inluon@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best

Top
//