Buy-Sell Crypto ==> Click here ...


Thống kê điểm chuẩn

Click here for Make money Online

Tham gia kênh Telegram kiếm tiền online ==> Click

 Trong giai đoạn hiện nay, lãnh đạo kinh tế là nhiệm vụ  trọng tâm, xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nư¬ớc, mở cửa, hội nhập kinh tế quốc tế,… Vì vậy, đòi hỏi đội ngũ đảng viên của Đảng phải được chỉnh đốn, nâng cao cả về tư tưởng, phẩm chất đạo đức, trí tuệ, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu và trong hoạt động thực tiễn.Đảng viên phải là người tiên phong gương mẫu trong tổ chức và hành động thực tiễn đời sống xã hôị do đó trong hệ thống chính trị xã hội của xã hội xã hội chủ nghĩa, chỉ có Đảng mới đủ phẩm chất chính trị, năng lực xứng đáng là người lãnh đạo cách mạng Việt Nam.


Tiểu luận trung cấp chính trị, quản lí giáo dục: NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ ĐẢNG VIÊN CHI BỘ TRƯỜNG THCS XXX, HUYỆN XXX, TỈNH XXX TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY
Lĩnh vực áp dụng: Tiểu luận dành cho tốt nghiệp lớp Trung cấp chính trị, Thạc sĩ Quản lí Giáo dục, Tiểu luận Quản lí nhà nước ngạch chuyên viên về giáo dục, Tiểu luận lớp chuyên viên chính

  Đảng cộng sản Việt Nam là đội tiên phong của giai cấp công nhân, Đảng là tổ chức chính trị chặt chẽ nhất, cách mạng nhất và giác ngộ nhất của giai cấp công nhân, thống nhất ý chí và hành động; thư¬ờng xuyên tự đổi mới, tự chỉnh đốn, không ngừng nâng cao chất lư¬ợng đội ngũ cán bộ, đảng viên, sức chiến đấu và năng lực lãnh đạo cách mạng của Đảng. Vai trò tiên phong của Đảng đ¬ược thể hiện trên hoạt động lý luận chính trị.Đội ngũ đảng viên là nhân tố chính, cơ bản và chủ yếu nhất cấu thành tổ chức của Đảng. Xây dựng đ¬ược đội ngũ Đảng viên thật sự trong sạch, vững mạnh sẽ là điều kiện, tiền đề quan trọng, góp phần quyết định làm cho tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh; theo đó cả hệ thống tổ chức Đảng và toàn Đảng trong sạch vững mạnh.  Có thể nói, từ khi có Đảng ra đời đến nay, đội ngũ đảng viên -ưu tú đã góp phần to lớn vào thành công chung của sự nghiệp các mạng của Đảng ta, của nhân dân ta trong suốt thời kỳ đấu tranh giành độc lập dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.Trong những năm qua, công tác xây dựng Đảng nói chung và xây dựng đội ngũ Đảng viên nói riêng đã đạt đ¬ược những kết quả bư¬ớc đầu rất quan trọng. Tuy nhiên, cho đến nay vẫn còn nhiều yếu kém, bất cập, ch¬ưa đáp ứng yêu cầu, đòi hỏi của nhiệm vụ cách mạng trong thời kỳ mới. 
 Trong giai đoạn hiện nay, lãnh đạo kinh tế là nhiệm vụ  trọng tâm, xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, phát triển nền kinh tế thị trư¬ờng định hư¬ớng xã hội chủ nghĩa, tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nư¬ớc, mở cửa, hội nhập kinh tế quốc tế,… Vì vậy, đòi hỏi đội ngũ đảng viên của Đảng phải đ¬ược chỉnh đốn, nâng cao cả về tư tư¬ởng, phẩm chất đạo đức, trí tuệ, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu và trong hoạt động thực tiễn.Đảng viên phải là ng¬ười tiên phong g¬ương mẫu trong tổ chức và hành động thực tiễn đời sống xã hôị do đó trong hệ thống chính trị xã hội của xã hội xã hội chủ nghĩa, chỉ có Đảng mới đủ phẩm chất chính trị, năng lực xứng đáng là ng¬ười lãnh đạo cách mạng Việt Nam.
Ngư¬ời Đảng viên cộng sản là những ngư¬ời vừa đư¬ợc giác ngộ cao về lý luận chính trị, vừa là ng¬ười có ý thức tổ chức, kỷ luật cao, tự giác phục tùng những quan hệ về tổ chức theo nguyên tắc tập trung dân chủ. Chính nhờ có hai điều kiện đó đảm bảo cho Đảng viên là ngư¬ời đại biểu cho tính tự giác của giai cấp công nhân, có đủ khả năng tập hợp, giáo dục và lãnh đạo quần chúng. 


Tiểu luận trung cấp chính trị, quản lí giáo dục: NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ ĐẢNG VIÊN CHI BỘ TRƯỜNG THCS XXX, HUYỆN XXX, TỈNH XXX TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY 
Lĩnh vực áp dụng: Tiểu luận dành cho tốt nghiệp lớp Trung cấp chính trị, Thạc sĩ Quản lí Giáo dục, Tiểu luận Quản lí nhà nước ngạch chuyên viên về giáo dục, Tiểu luận lớp chuyên viên chính
QLGD, Quản lí, SKKN, SKKN QLGD, Tiểu luận, Tiểu luận QLGD, Tiểu luận Trung cấp chính trị, 


Tham gia kênh Telegram kiếm tiền điện tử => Click here


Download document
Sell off ==> Click

0 comments Blogger 0 Facebook

Post a Comment

 

 
Soi điểm: Buy IDO, Buy Pre sale, Claim Coin, Airdrops, Mining Cloude Coin free ©Email: inluon@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best

Top
//