Buy-Sell Crypto ==> Click here ...


Thống kê điểm chuẩn

Click here for Make money Online

Tham gia kênh Telegram kiếm tiền online ==> Click

Trong quan hệ giữa công dân với Nhà nước, công dân với các tổ chức xã hội và quan hệ giữa các công dân với nhau đều phải xử sự theo pháp luật. Sự tôn trọng pháp luật của mọi tổ chức, mọi công dân là điều kiện cơ bản để đảm bảo công bằng xã hội. Bình đẳng trước pháp luật cũng là điều kiện cho mọi người tự do phát triển mối quan hệ này, dân chủ XHCN là cơ sở để củng cố tăng cường pháp chế.

Tiểu luận Trung cấp chính trị:  TĂNG CƯỜNG PHÁP CHẾ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA TRONG QUẢN LÝ GIÁO DỤC – MỘT BIỆN PHÁP ĐỂ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC Ở TRƯỜNG THCS XXX (TỐT NGHIỆP TRUNG CẤP CHÍNH TRỊ)
Áp dụng: Viết Tiểu luận trung cấp chính trị, TIểu luận Quẩn lí nhà nước về Văn hóa, Giáo dục, Đảng đoàn
Pháp chế xã hội chủ nghĩa:
          Pháp chế thường được hiểu là “ chế độ trong đó đời sống và hoạt động xã hội được đảm bảo bằng pháp luật”. Nhà nước quản lý xã hội và điều hành các quan hệ xã hội đều căn cứ vào pháp luật. Nhà nước nào thì pháp luật ấy, Nhà nước xã hội chủ nghĩa có pháp luật xã hội chủ nghĩa, Nhà nước ta là Nhà nước xã hội chủ nghĩa nên có pháp luật xã hội chủ nghĩa, vậy pháp chế ở nước ta là pháp chế xã hội chủ nghĩa.
          Pháp chế xã hội chủ nghĩa là chế độ của đời sống chính trị – xã hội trong đó Nhà nước quản lý xã hội bằng pháp luật; các cơ quan  nhà nước, đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân, các tổ chức chính trị xã hội, các tổ chức xã hội nghề nghiệp, các đơn vị kinh tế và mọi công dân đều phải tôn trọng và thực hiện Hiến pháp, Pháp luật một cách nghiêm chỉnh, triệt để và chính xác.
Như vậy, pháp chế xã hội chủ nghĩa là sự tuân thủ và chấp hành một cách thường xuyên, chính xác, đầy đủ và nghiêm minh những luật, những văn bản dưới luật của các cơ quan Nhà nước, các nhà chức trách, các tổ chức xã hội, các tập thể lao động và mọi công dân.
Xã hội là một cộng đồng người thường xuyên nảy sinh những quan hệ. Vì vậy cần phải có những nguyên tắc, những tiêu chuẩn hợp lí để điều chỉnh tổ chức đời sống xã hội. Trong hệ thống các vi phạm xã hội thì hệ thống quy phạm pháp luật có vị trí quan trọng đối với việc bảo đảm lợi ích cơ bản và mục tiêu kinh tế – xã hội.
Như vậy, khái niệm pháp chế xã hội chủ nghĩa thể hiện mối tương quan giữa hoạt động của cơ quan Nhà nước, các tổ chức xã hội, hành vi xử sự của công dân với những quy phạm pháp luật.
1.2.         Mối quan hệ giữa pháp luật và pháp chế:
Pháp chế và pháp luật là hai khái niệm không đồng nhất với nhau nhưng có quan hệ chặt chẽ tác động lẫn nhau. Không có pháp luật thì không có pháp chế và ngược lại, không có pháp chế thì pháp luật không có ý nghĩa gì. Pháp chế đòi hỏi chủ thể pháp luật phải triệt để tuân theo và chấp hành nghiêm chỉnh. Pháp luật chỉ điều chỉnh có hiệu quả các quan hệ xã hội trên cơ sở có pháp chế vững chắc. Ngược lại pháp chế chỉ được củng cố và tăng cường khi có một hệ thống pháp luật hoàn chỉnh phù hợp với cơ sở kinh tế – văn hoá xã hội.
Điều 12 Hiến pháp năm 1992 của nước ta quy định: “Nhà nước quản lí xã hội bằng pháp luật, không ngừng tăng cường pháp chế XHCN”. Như vậy, tình trạng pháp chế phụ thuộc vào thái độ của các chủ thể pháp luật, các cơ quan Nhà nước, các tổ chức Đảng, các tổ chức xã hội phải thực hiện đúng thẩm quyền, hoạt động trong khuôn khổ pháp luật quy định.
1.3.           Pháp chế xã hội chủ nghĩa với các hoạt động của các tổ chức chính trị – xã hội , công dân và chế độ dân chủ XHCN.
Đảng cộng sản Việt Nam lãnh đạo Nhà nước và các đoàn thể xã hội, sự lãnh đạo ấy không tách rời nguyên tắc pháp chế xã hội chủ nghĩa. Mỗi đoàn thể, tổ chức đều có phương thức và nguyên tắc hoạt động riêng, song tất cả đều tuân thủ theo nguyên tắc pháp chế XHCN.
Pháp chế XHCN là nguyên tắc xử sự theo pháp luật của công dân.

Trong quan hệ giữa công dân với Nhà nước, công dân với các tổ chức xã hội và quan hệ giữa các công dân với nhau đều phải xử sự theo pháp luật. Sự tôn trọng pháp luật của mọi tổ chức, mọi công dân là điều kiện cơ bản để đảm bảo công bằng xã hội. Bình đẳng trước pháp luật cũng là điều kiện cho mọi người tự do phát triển mối quan hệ này, dân chủ XHCN là cơ sở để củng cố tăng cường pháp chế. Mặt khác, pháp chế XHCN là phương tiện cần thiết để bảo vệ, củng cố mở rộng dân chủ, phát huy quyền làm chủ của nhân dân lao động. Dân chủ càng mở rộng càng tăng cường pháp chế. Vì pháp chế đảm bảo thực hiện nguyên tắc dân chủ, xây dựng tính tổ chức, kỷ luật, trật tự kỷ cương xã hội, kỷ luật Nhà nước và công bằng xã hội.

Tiểu luận Trung cấp chính trị:  TĂNG CƯỜNG PHÁP CHẾ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA TRONG QUẢN LÝ GIÁO DỤC – MỘT BIỆN PHÁP ĐỂ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC Ở TRƯỜNG THCS XXX (TỐT NGHIỆP TRUNG CẤP CHÍNH TRỊ)

Áp dụng: Viết Tiểu luận trung cấp chính trị, TIểu luận Quẩn lí nhà nước về Văn hóa, Giáo dục, Đảng đoàn


Tiểu luận, Tiểu luận QLGD, Tiểu luận Trung cấp chính trị, SKKN, SKKN QLGD, QLGD, Quản lí


Tham gia kênh Telegram kiếm tiền điện tử => Click here


Download document
Sell off ==> Click

0 comments Blogger 0 Facebook

Post a Comment

 

 
Soi điểm: Buy IDO, Buy Pre sale, Claim Coin, Airdrops, Mining Cloude Coin free ©Email: inluon@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best

Top
//