Buy-Sell Crypto ==> Click here ...


Thống kê điểm chuẩn

Click here for Make money Online

Tham gia kênh Telegram kiếm tiền online ==> Click


 (Soidiemchontruong.com)Văn mẫu lớp 9: Đề: Phân tích bài thơ “Bài thơ về tiểu đội xe không kính”của Phạm Tiến Duật

          PhạmTiến Duật là nhà thơ trẻ và lớn lên “trong sắc áo của anh bộ đội Trường Sơn” giữa những ngày ác liệt nhất của cuộc chiến tranh nhân dân chống Mỹ.

Tiếng thơ Phạm Tiến Duật hình thành và lớn lên với những bài thơ Trường Sơn đông-TrườngSơn tây, Lửa đèn, Gửi em cô thanh niên xung phong, Nhớ....” đã góp phần trẻ hoá thơ Việt Nam thời chống Mỹ. Bài thơ “Bài thơ về tiểu đội xe không kính” được rút ra trong tập thơ “Vầng trăng-quầng lửa” của tác giả. Trong bài thơ tác giả đã xây dựng một hình tượng độc đáo “những chiếc xe không kính” chắn gió vẫn băng băng trên đường ra trận vì chiến trường miền Nam ruột thịt.
Bài thơ có một nhan đề khá dài, tưởng như có chỗ thừa, nhưng chính nhan đề ấy lại thu hút người đọc ở cái vẻ lạ, độc đáo của nó. Nhan ®Ò bµi th¬ ®· lµm næi bËt râ h×nh ¶nh cña toµn bµi: nh÷ng chiÕc xe kh«ng kÝnh. H×nh ¶nh nµy lµ mét ph¸t hiÖn thó vÞ cña t¸c gi¶, thÓ hiÖn sù g¾n bã vµ am hiÓu hiÖn thùc ®êi sèng chiÕn tranh trªn tuyÕn ®­êng Tr­êng S¬n. Nh­ng v× sao t¸c gi¶ cßn thªm vµo nhan ®Ò hai ch÷ “bµi th¬”? Hai ch÷ ®ã cho thÊy râ h¬n c¸ch nh×n, c¸ch khai th¸c hiÖn thùc cña t¸c gi¶: kh«ng ph¶i chØ viÕt vÒ nh÷ng chiÕc xe kh«ng kÝnh, hay lµ c¸i khèc liÖt cña hiÖn thùc chiÕn tranh, mµ ®iÒu chñ yÕu mµ Ph¹m TiÕn DuËt muèn nói vÒ chÊt th¬ cña hiÖn thùc Êy, chÊt th¬ cña tuæi trÎ hiªn ngang, dòng c¶m, trÎ trung, v­ît lªn thiÕu thèn, gian khæ, hiÓm nguy cña chiÕn tranh.
Trong bµi th¬ næi bËt lªn mét h×nh ¶nh ®éc ®¸o: nh÷ng chiÕc xe kh«ng kÝnh vÉn b¨ng ra chiÕn tr­êng. X­a nay, nh÷ng h×nh ¶nh xe cé, tàu thuyÒn nÕu ®­a vµo th¬ th× th­êng ®ù¬c mÜ lÖ ho¸, l·ng m¹n ho¸ ®i råi vµ th­êng mang ý nghÜa t­îng tr­ng h¬n t¶ thùc. Nay chiÕc xe kh«ng kÝnh cña Ph¹m TiÕn DuËt lµ h×nh ¶nh thùc, thùc ®Õn trÇn trôi. T¸c gi¶ gi¶i thÝch nguyªn nh©n còng rÊt thùc: “Bom giËt, bom rung kÝnh vì ®i råi”. C¸i h×nh ¶nh thùc nµy ®ù¬c diÔn t¶ b»ng hai c©u th¬ rÊt gÇn vãi v¨n xu«i, l¹i cã giäng th¶n nhiªn(“Kh«ng cã kÝnh kh«ng ph¶i v× xe kh«ng cã kÝnh-Bom giËt, bom rung kÝnh vì ®i råi”) cµng g©y ra sù chó ý vÒ vÎ kh¸c l¹ cña nã. Bom ®¹n chiÕn tranh cßn lµm nh÷ng chiÕc xe Êy biÕn d¹ng thªm, trÇn trôi h¬n n÷a:
Kh«ng cã kÝnh råi xe kh«ng cã ®Ìn
Kh«ng cã mui xe, thïng xe cã x­íc.
H×nh ¶nh chiÕc xe kh«ng hiÕm trong chiÕn tranh, nh­ng ph¶i cã hån th¬ nh¹y c¶m víi nÐt ngang tµng, tinh nghÞch, thÝch c¸i l¹ nh­ Ph¹m TiÕn DuËt míi nhËn ra ®­îc vµ ®­a nã vµo thµnh h×nh t­îng th¬ ®éc ®¸o thêi chiÕn tranh chèng MÜ.
Chỉ một chi tiết nhỏ, tác giả đã làm cho người đọc hiểu được sự ác liệt, tàn bạo của cuộc chiến tranh do đế quốc Mỹ gây ra. Những chiếc xe này đã làm nổi bật hình ảnh những người lính lái xe trên tuyến đường Trường Sơn trong những năm chống Mỹ cứu nước.
Thế mà, những người lính trên những chiếc “xe không kính” vẫn mét t­ thÕ ung dung, hiªn ngang:
Ung dung buồng lái ta ngồi
Nhìn đất, nhìn trời, nhìn thẳng!
Khung kính đã bị vỡ, không có gì để chắn gió trời ùa vào, đập thẳng vào mắt. Thế mà, tác giả lại viết:
Nhìn thấy gió vào xoa mắt đắng
Nhìn thấy con đường chạy thẳng vào tim.
“Xoa” là cử chỉ nhẹ nhàng vuốt ve âu yếm. Qua cách diễn đạt của câu thơ thì ở đây, gió không làm đau, làm rát mắt của người lái xe mà ngược lại gió còn vỗ về nhè nhẹ vào đôi mắt “đắng”. Và, con đường trước mặt - con đường ra trận trở nên gần sát hơn đang chạy ngược lại. Vì không có kính chắn, nên người lái xe có cảm giác và ấn tượng “Con đường chạy thẳng vào tim”. Con đường thực trước mặt đó còng chính là con đường được nhà thơ nâng lên thành con đường lý tưởng con đường cách mạng..., con đường ở trong trái tim của người chiến sĩ. Chính là con đường đó đã giúp cho các chiến sĩ lái xe thêm sức mạnh, niềm tin, bất chấp bom đạn của kẻ thù, tiến lên phía trước:
Thấy sao trời và đột ngột cánh chim
Như sa như ùa vào buồng lái Người lái xe vẫn vui với “ sao trời”  “cánh chim”, “ sao trời và cánh chim” ngày đêm như bầu bạn với người lính lái xe. Ngày cũng như đêm, thiên nhiên, đất trời luôn sát cánh với người chiến sĩ lái xe trên suốt chặng đường dài ra trận. Với nghệ thuật nhân hoá tài tình, nhà thơ đã biến những khó khăn trở ngại khi lái những chiếc xe không kính trở thành gần gũi, gắn bó thân thương hơn.
Thái ®ộ và “cái nhìn” của anh lái xe như bất chấp, coi thường tất cả nguy hiểm ở phía trước. MÆc :
Kh«ng cã kÝnh õ th× cã bôi
Bôi phun tãc tr¾ng nh­ ng­êi giµ
HoÆc lµ:
Kh«ng cã kÝnh õ th× ­ít ¸o
M­a tu«n, m­a xèi nh­ ngoµi trêi
c¸c anh vÉnnhìn nhau mặt lấm cười ha ha” hoặc tếu táo “phì phèo châm điếu thuốc” hay “bắt tay qua cửa kính vỡ rồi.”
Hình ảnh trong các câu thơ trên đã làm nổi rõ cái hiên ngang, dũng cảm, bất chấp mọi nguy hiểm của các chiến sĩ lái xe, để lái những chiếc xe không kính ra mặt trận với một niềm tin, niềm vui của tuổi trẻ.
Giọng điệu thơ có khi thật ngang tàng, tự nhiên, bất chấp gian khổ được thể hiện rõ trong cấu trúc được lặp lại “ Ừ thì...”, “Chưa cần rửa”, “Chưa cần thay” ..., “Lái trăm cây số nữa...”. Dường như gian khổ nguy hiểm, ác liệt của chiến tranh không làm ảnh hưởng đến tinh thần của họ, trái lại, những người lính lái xe xem như là một dịp để rèn thử thách sức mạnh và ý chí của mình “ chí làm trai” - tuổi trẻ người lính”.
Những người lái xe còn là những chàng trai trẻ, sôi nổi, vui nhộn, lạc quan. Họ “nhìn nhau”, “bắt tay nhau”, và trên đường ra trận thì :
 Bếp Hoàng Cầm ta dựng giữa trời
Chung bát đũa nghĩa là gia đình đấy
Võng mắc chông chênh đường xe chạy
Lại đi, lại đi, trời xanh thêm.
Trước mắt họ những chiếc xe lại tiến lê phía trước, là ta cứ đi, lại đi “trời xanh thêm” không có gì ngăn cản được đường ra mặt trận.
Cái gì đã làm nên sức mạnh ở họ để coi thường gian khổ bất chấp gian nan như vậy? Đó chính là ý chí chiến đấu để giải phóng miền Nam, là tình yêu nước nồng nhiệt ở tuổi trẻ thời đánh Mỹ cứu nước.
Những chiếc xe bị bom đạn Mỹ làm cho biến dạng trơ trụi, trụi trần “Không có kính rồi xe không đèn / không có mui xe, thùng xe có xước”. Nhưng điều kì lạ là những chiếc xe trụi trần ấy vẫn chạy, vẫn băng ra tiền tuyến. Tác giả lại một lần nữa lí giải bất ngờ và rất chí lí: “Chỉ cần trong xe có một trái tim” Trái tim người lính cách mạng- trái tim của lòng quả cảm.
Với lời thơ tự nhiên như lời nói bình thường, giọng điệu thơ gần gũi, vui tươi, dí dỏm, bài thơ đã nêu bật hình ảnh người lái xe trên tuyến đường Trường Sơn: dũng cảm, hiên ngang, với niềm vui sôi nổi, lạc quan yêu đời bất chấp mọi khó khăn, nguy hiểm để ra trận vì miền Nam ruột thịt thân yêu, thống nhất đất nước. Họ luôn đối diện với khó khăn thử thách, mà vẫn cười đùa, tếu táo, hồn nhiên, tự tin. Đó là nét đặc sắc của bài thơ cũng như ngôn ngữ, giọng điệu riêng của thơ Phạm Tiến Duật. Hôm nay đất nước đã hoà bình sau hơn 30 năm giải phóng Miền Nam con đường Trường Sơn đã đi vào lịch sử, đọc lại bài thơ này, chúng ta càng tự hào và khâm phục biết bao các chiến sĩ lái xe ở Trường Sơn ngày trước cùng bộ đội Trường Sơn đã góp phần vào chiến thắng huy hoàng của dân tộc.
Liên quan (Soidiemchontruong.com)

>> Xem điểm chuẩn vào lớp 10 cả nước
Văn mẫu, lớp 9, Ngữ văn, Ngữ Văn 9, Ôn thi, ôn thi vào 10,
Các bài văn mẫu lớp 9 - Các đề văn lớp 9 dành cho học sinh ôn thi vào lớp 10 THPT

Tham gia kênh Telegram kiếm tiền điện tử => Click here


Download document
Sell off ==> Click

0 comments Blogger 0 Facebook

Post a Comment

 

 
Soi điểm: Buy IDO, Buy Pre sale, Claim Coin, Airdrops, Mining Cloude Coin free ©Email: inluon@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best

Top
//