Buy-Sell Crypto ==> Click here ...


Click here for see more

Click here for Make money Online

Sell off ==> Click

Sáng kiến kinh nghiệm Toán 10: Dạy giải bài tập về VÉC TƠ trong  hình học 10 nhằm rèn luyện kỹ năng gii toán cho hc sinh
Áp dụng:  Viết SKKN Toán 10, Viết đề tài NCKHSPUD Toán 10, Viết SKKN Toán THPT, SKKN Toán 10, NCKHSPUD Toán 10


Mt trong nhng mc đích dy toán trường ph thông : Phát triển hc sinh nhng năng lc và phm chất trí tu, gp học sinh  biến nhng tri thc khoa hc ca nhân loi đưc tiếp thu thành kiến thc ca bn thân, thành công cụ đ nhn thc và hành đng đúng đắn trong các lĩnh vc hot đng cũng như trong hc tp hin nay sau này.
Trong đường lối đổi mới giáo dục của Đảng và nhà nước ta cũng đã khẳng định: Phải đổi mới phương pháp giáo dục đào to, khắc phc li truyền thmt chiu, rèn luyện thành nếp tư duy sáng tạo ca ngưi hc. Từng bước áp dụng phương pháp tiên tiến và phương tiện hiện đại vào quá trình dạy học, đảm bảo điu kiện và thi gian t hc, t nghiên cu cho hc sinh”.
Như vy, quan điểm chung v đi mới phương pháp dạy học đã khng định, ct i ca việc đi mới phương pháp dạy hc môn toán trưng THPT là làm cho học sinh hc tp tích cc, ch động, chống lại thói quen hc tp th đng. Làm cho hc sinh nm được mt cách chính xác, vững chắc và có hthống những kiến thức và k năng toán hc ph thông cơ bn, hin đi, phù hp vi thc tin và năng lc vn dụng nhng tri thc đó vào những tình huống c th, vào đi sng, vào lao đng sản xut, vào việc hc tập các bmôn khoa hc khác.
Việc gii bài tp toán là nh thc tt nhất đ cng c, hthống hóa kiến thc và rèn luyện k năng, là mt hình thc vn dng kiến thc đã học vào nhng vấn đ c thể, vào thc tế, vào những vn đ mi, là hình thc tt nhất đ giáo viên kiểm tra v năng lc, v mc đ tiếp thu và khả năng vn dng kiến thc đã hc.
Việc giải bài tp toán tác dng lớn trong vic gây hng thú hc tp cho hc sinh nhằm phát  trin t tu và góp phn giáo dc, rèn luyện con người hc sinh về nhiều mt. Việc giải mt bài toán cụ th không những nhằm mt dụng ý đơn nhất nào đó mà thưng bao hàm ý nghĩa nhiều mặt như học sinh đã dùng đúng phương pháp để giải đúng một vấn đề toán và cao hơn là một vấn đề nào đó ngoài thực tế mang tính lôgic toán.


Thc  tin  dạy  học  cho  thy:  Việc  s dụng  phương  pháp  véctơ  trong nghiên cu hình hc, hc sinh có thêm những công c mới đ din đt, suy lun đ gii toán, tnh được nh hưng không li ca trc giác, từ đó cho thấy bất kỳ một vấn đề gì đều được xem xét và giả quyết trên quan điểm khoa học, với những cách tiệm cận vấn đề khác nhau sẽ đưa ra các phương pháp khác nhau đều đúng đắn. Đây cũng là dịp tt đ hc sin làm quen vi ngôn ng toán hc cao cp, từ đó giáo dục học sinh cách nhìn cởi mở khoa học đối với mọi môn học liên quan. Thế nhưng vic s dụng không thành thạo phương pháp trên, cụ thể là lúng túng và giải sai bài tập đã làm học sinh gp nhiu khó khăn, hn chế ti kết qu hc tp trong phạm vi chuyên đề sử dụng “phương pháp véc tơ” để giải toán hình học.

Với những lí do trên, tôi chn đ tài nghiên cứu “Dạy giải bài tập về VÉC TƠ trong  hình học 10 nhằm rèn luyện kỹ năng gii toán cho hc sinh.

Sáng kiến kinh nghiệm Toán 10: Dạy giải bài tập về VÉC TƠ trong  hình học 10 nhằm rèn luyện kỹ năngii toán cho hc sinh

Áp dụng:  Viết SKKN Toán 10, Viết đề tài NCKHSPUD Toán 10, Viết SKKN Toán THPT, SKKN Toán 10, NCKHSPUD Toán 10

Install app VNPAY Receive 50.000K => Click here


Download document
Sell off ==> Click

0 comments Blogger 0 Facebook

Post a Comment

 

 
Soi điểm: Kiếm tiền online, Claim Coin, Airdrops, Mining Cloude Coin free ©Email: inluon@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best

Top
//