Buy-Sell Crypto ==> Click here ...


Thống kê điểm chuẩn

Click here for Make money Online

Tham gia kênh Telegram kiếm tiền online ==> Click

Skkn-nckhspud Toán 12: CÁC DẠNG BÀI TẬP TÍNH THỂ TÍCH CỦA KHỐI CHÓP – HÌNH HỌC 12 
Áp dụng: Viết sáng kiến kinh nghiệm toán lớp 12, Viết đề tài NCKHSPUD toán 12, Viết tiểu luận PPGD toán lớp 12, ..
SKKN Toán 12, NCKHSPUD Toán 12

 H×nhhäc kh«ng gian lµ mét m«n häc ®ßi hái ng­êi häc ph¶i cã trÝ t­ëng t­îng kh«ng gian phong phó, cã nÒn t¶ng kiÕn thøc c¬ b¶n cña h×nh häc ph¼ng, cã ph­¬ng ph¸p t­ duy vµ c¸c kÜ n¨ng kh¸c vÒ gi¶i to¸n nh­: tÝnh to¸n, biÕn ®æi, chøng minh, dùng h×nh... Do ®ã, nã lµ mét trong c¸c m«n häc  kÝch thÝch sù ph¸t triÓn s¸ng t¹o rÊt tèt.
     Bµi to¸n tÝnh thÓ tÝch cña khèi chãp lµ d¹ng to¸n c¬ b¶n cña ch­¬ng I trong ch­¬ng tr×nh h×nh häc líp 12 vµ th­êng cã mÆt trong c¸c ®Ò thi tèt nghiÖp THPT hay thi vµo ®¹i häc vµ cao ®¼ng.Thùc tÕ khi d¹y häc sinh lµm d¹ng to¸n nµy t«i nhËn thÊy r»ng víi nh÷ng em kh¸ giái cã t­ duy tèt  th× viÖc tiÕp thu kiÕn thøc kh¸ nhÑ nhµng, høng thó song víi ®èi t­îng häc sinh trung b×nh yÕu l¹i tá ra  lóng tóng, biÓu hiÖn sù yÕu kÐm rÊt râ vµ nÕu gi¸o viªn kh«ng ph©n tÝch, h­íng dÉn c¸ch lµm bµi cÈn thËn, tØ mØ kÌm theo lêi ®éng viªn th× nh÷ng em ®ã sÏ rÊt ng¹i lµm bµi vµ kh«ng biÕt lµm. Nguyªn nh©n: ®Ó gi¶i ®­îc d¹ng bµi tËp nµy ngoµi ph¶i vÏ ®­îc h×nh häc sinh cÇn n¾m v÷ng mét hÖ thèng c¸c kiÕn thøc c¬ b¶n cã liªn quan tõ líp 9 ®Õn líp 12, trong khi ®ã c¸c em th­êng quªn hoÆc bÞ hæng kiÕn thøc v× thÕ ngay c¶ nh÷ng bµi to¸n ®¬n gi¶n mµ c¸c em còng thÊy khã .


   Tr­íc khã kh¨n cña c¸c em vµ còng lµ cña chÝnh m×nh khi gi¶ng d¹y vÒ vÊn ®Ò nµy, t«i ®· thùc hiÖn ®Ò tµi : CÁC DẠNG BÀI TẬP TÍNH THỂ TÍCH CỦA KHỐI CHÓP – HÌNH HỌC 12  ” víi môc ®Ých gióp häc sinh kh¾c phôc nh÷ng ®iÓm yÕu ®Ó tõ ®ã ®¹t ®­îc kÕt qu¶ cao h¬n trong häc tËp, gióp c¸c em hoµn thµnh tèt bµi thi tèt nghiÖp THPT 


Skkn-nckhspud Toán 12: CÁC DẠNG BÀI TẬP TÍNH THỂ TÍCH CỦA KHỐI CHÓP – HÌNH HỌC 12 
Áp dụng: Viết sáng kiến kinh nghiệm toán lớp 12, Viết đề tài NCKHSPUD toán 12, Viết tiểu luận PPGD toán lớp 12SKKN Toán 12, NCKHSPUD Toán 12

Có thể bạn quan tâm
SKKN, SKKN Toán 12, NCKHSPUD, NCKHSPUD Toán 12, SKKN THCS, NCKHSPUD THCS, SKKN Toán 12Tham gia kênh Telegram kiếm tiền điện tử => Click here


Download document
Sell off ==> Click

0 comments Blogger 0 Facebook

Post a Comment

 

 
Soi điểm: Buy IDO, Buy Pre sale, Claim Coin, Airdrops, Mining Cloude Coin free ©Email: inluon@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best

Top
//