Buy-Sell Crypto ==> Click here ...


Thống kê điểm chuẩn

Click here for Make money Online

Tham gia kênh Telegram kiếm tiền online ==> Click

Skkn-nckhspud Toán 12: SỬ DỤNG TOÁN HỌC HIỆN ĐẠI VÀO CÁC BÀI TOÁN HÌNH HỌC SƠ CẤP TRONG CHƯƠNG TRÌNH TOÁN HỌC PHỔ THÔNG – NHẰM RÈN LUYỆN KĨ NĂNG ĐỊNH HƯỚNG VÀ KHÁI QUÁT HÓA KHI GIẢI TOÁN.
Áp dụng: Viết sáng kiến kinh nghiệm toán lớp 12, Viết đề tài NCKHSPUD toán 12, Viết tiểu luận PPGD toán lớp 12SKKN Toán 12, NCKHSPUD Toán 12


Các bài toán hình học sơ cấp trong chương trình toán học phổ thông có rất  nhiều bài toán phức tạp, học sinh luôn gặp khó khăn trong việc định hướng cách giải bài toán. Vì vậy tôi đưa ra đề tài này nhằm khơi dậy cho học sinh hướng suy nghĩ độc lập, sáng tạo khi đứng trước một bài toán hình khó và từ đó tiếp tục mở rộng, khái quát hóa cho các bài toán tổng quát.
Giáo viên có thể định hướng cách giải các bài toán trên cơ sở :
    + Lý thuyết ánh xạ: tọa độ trọng tâm , tọa độ afin , tính chất tương đương  ...
    + Tính chất bất biến của ánh xạ như : tính thẳng hàng, đồng quy, tỷ số các đoạn thẳng cùng phương, tỷ số đơn, song song, độ dài đoạn thẳng, góc, các bài toán về lượng...
   + Tính bất biến của phép dời hình .
   + Tính đồng dạng , tích vô hướng ...
Từ những kiến thức toán học hiện đại mà giáo viên đã nắm được, người dạy có thể định hướng giải bài toán và chuyển về cách giải phổ thông cho phù hợp với học sinh, từ đó giúp học sinh nghiên cứu, mở rộng, khái quát hóa để có được các bài toán tổng quát , dựa trên những phương pháp cơ bản : 
1. Ph­¬ng ph¸p nghiªn cøu lý luËn.
2. Ph­¬ng ph¸p ®iÒu tra thùc tiÔn .
3. Ph­¬ng ph¸p thùc nghiÖm s­ ph¹m.


4. Ph­¬ng ph¸p thèng kª.

Skkn-nckhspud Toán 12: SỬ DỤNG TOÁN HỌC HIỆN ĐẠI VÀO CÁC BÀI TOÁN HÌNH HỌC SƠ CẤP TRONG CHƯƠNG TRÌNH TOÁN HỌC PHỔ THÔNG – NHẰM RÈN LUYỆN KĨ NĂNG ĐỊNH HƯỚNG VÀ KHÁI QUÁT HÓA KHI GIẢI TOÁN.
Áp dụng: Viết sáng kiến kinh nghiệm toán lớp 12, Viết đề tài NCKHSPUD toán 12, Viết tiểu luận PPGD toán lớp 12SKKN Toán 12, NCKHSPUD Toán 12

Có thể bạn quan tâm
SKKN, SKKN Toán 12, NCKHSPUD, NCKHSPUD Toán 12, SKKN THPT, NCKHSPUD THPT, SKKN Toán 12
Tham gia kênh Telegram kiếm tiền điện tử => Click here


Download document
Sell off ==> Click

0 comments Blogger 0 Facebook

Post a Comment

 

 
Soi điểm: Buy IDO, Buy Pre sale, Claim Coin, Airdrops, Mining Cloude Coin free ©Email: inluon@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best

Top
//