Buy-Sell Crypto ==> Click here ...


Click here for see more

Click here for Make money Online

Sell off ==> Click

SKKN văn phòng: Công tác giáo vụ tại trường THPT
Giáo dục - đào tạo đóng vai trò chủ yếu trong việc gìn giữ, phát triển và truyền bá nền văn minh nhân loại. 
Trong thời đại ngày nay Đảng và nhà nước ta đã khẳng định phát triển khoa học công nghệ cùng với phát triển giáo dục đào tạo là quốc sách hàng đầu, là nền tảng và động lực đẩy mạnh công nghiệp công nghiệp hiện hoá, hiện đại hoá đất nước. Để có thể phát triển giáo dục, không thể không quan tâm tới công tác quản lý nề nếp và hồ sơ sổ sách trong các trường PT.
Nhằm thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm năm học của cấp THPT của giáo dục  như: Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo; Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực; tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả các hoạt động giáo dục với các nhiệm vụ cụ thể như:
- Tiếp tục thực hiện đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới kiểm tra đánh giá, dạy học phân hóa trên cơ sở chuẩn kiến thức, kĩ năng của Chương trình giáo dục phổ thông; tạo ra sự chuyển biến cơ bản về đổi mới kiểm tra đánh giá thúc đẩy đổi mới phương pháp dạy học, nâng cao chất lượng giáo dục.- Tiếp tục thực hiển chủ trương Mỗi giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục thực hiện một đổi mới trong phương pháp dạy học và quản lý. Mỗi trường có một kế hoạch cụ thể về đổi mới phương pháp dạy học...đối với cấp học THPT; xây dựng và nhân rộng mô hình nhà trường đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới kiểm tra đánh giá tích cực và hiệu quả.
SKKN văn phòng: Công tác giáo vụ tại trường THPT

Áp dụng: Viết sáng kiến kinh nghiệm Văn phòng, viết đề tài NCKHSPUD Văn phòng, Viết tiểu luận Văn phòng
SKKN văn phòng: Công tác giáo vụ tại trường THPT

Hoặc

Install app VNPAY Receive 50.000K => Click here


Download document
Sell off ==> Click

0 comments Blogger 0 Facebook

Post a Comment

 

 
Soi điểm: Kiếm tiền online, Claim Coin, Airdrops, Mining Cloude Coin free ©Email: inluon@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best

Top
//