Buy-Sell Crypto ==> Click here ...


Thống kê điểm chuẩn

Click here for Make money Online

Tham gia kênh Telegram kiếm tiền online ==> Click

SKKN QLGD: Đổi mới phương pháp quản lý hoạt động giáo dục hướng nghiệp

’Đẩy mạnh CNH, HĐH nhằm mục tiêu dân giầu nước mạnh, xã hội công bằng dân chủ văn minh, vững bước tiến lên CNXH. Muốn tiến hành CNH, HĐH thắng lợi phải phát triển giáo dục và đào tạo, phát huy nguồn lực con người yếu tố cơ bản của sự phát triển nhanh và bền vững”.


 Mục tiêu của giáo dục phổ thông là giúp học sinh phát triển toàn diện về đạo đức, trí tuệ, thể chất, thẩm mỹ và các kỹ năng cơ bản nhằm hình thành nhân cách con người Việt nam xã hội chủ nghĩa, xây dựng tư cách và trách nhiệm  công dân, chuẩn bị cho học sinh tiếp tục học lên hoặc đi vào cuộc sống lao động, tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ”.

 Như  vậy giáo dục trung học phổ thông không chỉ có mục tiêu chuẩn bị nguồn cho giáo dục đại học mà chủ yếu là chuẩn bị cho học sinh những con người trưởng thành bước vào cuộc sống lao động xã hội. Do đó học sinh phổ thông dù học lên đại học hay sớm đi vào cuộc sống lao động nghề nghiệp, họ đều cần được trang bị những tri thức khoa học, kỹ năng kỹ thuật, năng lực sáng tạo, có thể đảm nhận được các vai trò mà họ sẽ đảm nhận trong tương lai.           Giáo dục phổ thông và hướng nghiệp có vai trò quan trọng để chuẩn bị nguồn nhân lực có chất lượng cho xã hội. Giáo dục phổ thông và hướng nghiệp được xem như  nền tảng để phát triển nguồn nhân lực đi vào CNH, HĐH đất nước. Vì vậy trong báo cáo chíng trị của Đại hội  Đảng lần thứ  IX đã khảng định về công tác hướng nghiệp như sau:


 “ ở mọi cấp học, bậc học kết hợp dạy lý thuyết với thực hành. Coi trọng công tác hướng nghiệp và phân luồng học sinh trung học, chuẩn bị cho thanh niên, thiéu niên đi vào lao động nghề nghiệp phù hợp với sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế trong cả nước và từng địa phương”.
Tải về  tại đây để xem đầy đủ
SKKN QLGD: Đổi mới phương pháp quản lý hoạt động giáo dục hướng nghiệp
Lĩnh vực áp dụng: Tiểu luận dành cho tốt nghiệp lớp Trung cấp chính trị, Thạc sĩ Quản lí Giáo dục, Tiểu luận Quản lí nhà nước ngạch chuyên viên về giáo dục, Tiểu luận lớp chuyên viên chính
QLGD, Quản lí, SKKN, SKKN QLGD, Tiểu luận, Tiểu luận QLGD, Tiểu luận Trung cấp chính trị, 

Tham gia kênh Telegram kiếm tiền điện tử => Click here


Download document
Sell off ==> Click

0 comments Blogger 0 Facebook

Post a Comment

 

 
Soi điểm: Buy IDO, Buy Pre sale, Claim Coin, Airdrops, Mining Cloude Coin free ©Email: inluon@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best

Top
//