Buy-Sell Crypto ==> Click here ...


Thống kê điểm chuẩn

Click here for Make money Online

Tham gia kênh Telegram kiếm tiền online ==> Click

SKKN Vật lí 7: Một số kinh nghiệm về phương pháp giảng dạy bộ môn vật lí lớp 7 trung học cơ sở


Vật lí học là cơ sở của nhiều ngành kĩ thuật và công nghệ quan trọng. Sự phát triển của khoa học Vật lí gắn bó chặt chẽ và có tác động qua lại, trực tiếp với sự tiến bộ của khoa học, kĩ thuật và công nghệ. Vì vậy, những hiểu biết và nhận thức về Vật lí có giá trị to lớn trong đời sống và sản xuất, đặc biệt trong cuộc sống công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
Môn Vật lí có vai trò quan trọng trong việc thực hiện mục tiêu đào tạo của hệ thống giáo dục phổ thông. Việc giảng dạy môn Vật lí có nhiệm vụ cung cấp cho học sinh một hệ thống kiến thức cơ bản ở trình độ phổ thông, bước đầu hình thành cho học sinh những kĩ năng và thói  quen làm việc khoa học; góp phần tạo ra ở các em những năng lực nhận thức, năng lực hành động và các phẩm chất về nhân cách mà mục tiêu giáo dục đã đề ra; chuẩn bị cho học sinh tiếp tục tham gia lao động sản xuất, có thể thích ứng với sự phát triển khoa học - kĩ thuật, học nghề, trung cấp chuyên nghiệp hoặc đại học.
Môn Vật lí có những khả năng to lớn trong việc rèn luyện cho học sinh tư duy lôgic và tư duy biện chứng, hình thành ở các em niềm tin về bản chất khoa học của các hiện tượng tự nhiên cũng như khả năng nhận thức của con người, khả năng ứng dụng khoa học để đẩy mạnh sản xuất, cải thiện đời sống.
Môn Vật lí có mối quan hệ gắn bó chặt chẽ, qua lại với các môn khoa học khác như:  Toán học, Hóa học, Sinh học, ...Muốn công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước thì điều không thể thiếu là phải nhanh chóng tiếp thu những thành tựu khoa học và công nghệ hiện đại của thế giới. Do sự phát triển như vũ bão của khoa học và công nghệ, kho tàng kiến thức của nhân loại tăng lên nhanh chóng. Cái mà hôm nay còn là mới thì ngày mai có thể đã trở thành lạc hậu. Nhà trường không thể nào luôn luôn cung cấp cho học sinh những hiểu biết cập nhật được. Điều quan trọng là phải trang bị cho các em năng lực tự học để có thể tìm kiếm những kiến thức khi cần đến trong tương lai.

SKKN Vật lí 7: Một số kinh nghiệm về phương pháp giảng dạy bộ môn vật lí lớp 7 trung học cơ sở
Áp dụng: Viết sáng kiên kinh nghiệm vật lí 7, viết đề tài NCKHSPUD vật lí 7, viết tiểu luận PPGD Vật lí 7
Tải về  tại đây để xem đầy đủ


SKKN Vật lí 7: Một số kinh nghiệm về phương pháp giảng dạy bộ môn vật lí lớp 7 trung học cơ sở

Lĩnh vực áp dụng: Viết Sáng kiến kinh nghiệm Vật lí lớp 7, Viết đề tài NCKHSPUD Vật lí lớp 7, Viết tiểu luận PPGD Vật lí lớp 7...


SKKN, SKKN Vật lí 7, NCKHSPUD Vật lí 7, SKKN Vật lí, SKKN Vật lí THCS, SKKN THCS

Tham gia kênh Telegram kiếm tiền điện tử => Click here


Download document
Sell off ==> Click

0 comments Blogger 0 Facebook

Post a Comment

 

 
Soi điểm: Buy IDO, Buy Pre sale, Claim Coin, Airdrops, Mining Cloude Coin free ©Email: inluon@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best

Top
//