Buy-Sell Crypto ==> Click here ...


Thống kê điểm chuẩn

Click here for Make money Online

Tham gia kênh Telegram kiếm tiền online ==> Click

Tài liệu trắc nghiệm Hóa học 12 có đáp án-Dành cho ôn thi THPTQG ban KHTN 

Câu 6: Chất X có công thức phân tử C3H6O2, là este của axit axetic. Công thức cấu tạo thu gọn của X là

A. C2H5COOH.            B. HO-C2H4-CHO.       C. CH3COOCH3.         D. HCOOC2H5.
Câu 7: Hợp chất X có công thức cấu tạo: CH3CH2COOCH3. Tên gọi của X là:

            A. etyl axetat.              B. metyl propionat.      C. metyl axetat.                        D. propyl axetat.

Câu 8: Thủy phân este E có công thức phân tử C4HO2 (có mặt H2SO4 loãng) thu được 2 sản phẩm hữu cơ X và Y. Từ X có thể điều chế trực tiếp ra Y bằng một phản ứng duy nhất. Tên gọi của E là:

            A. metyl propionat.      B. propyl fomat.          C. ancol etylic.                          D. etyl axetat.

Câu 9: Este etyl axetat có công thức là:  A. CH3CH2OH.  B. CH3COOH.                     C. CH3COOC2H5.        D. CH3CHO.

Câu 10: Đun nóng este HCOOCH3 với một lượng vừa đủ dung dịch NaOH, sản phẩm thu được là

A. CH3COONa và C2H5OH.    B. HCOONa và CH3OH.   C. HCOONa và C2H5OH.   D. CH3COONa và CH3OH.

Câu 11: Este etyl fomat có công thức là

A. CH3COOCH3.         B. HCOOC2H5.                          C. HCOOCH=CH2.    D. HCOOCH3.

Câu 12: Đun nóng este CH3COOC2H5 với một lượng vừa đủ dung dịch NaOH, sản phẩm thu được là

A. CH3COONa và CH3OH.      B. CH3COONa và C2H5OH.   C. HCOONa và C2H5OH.          D. C2H5COONa và CH3OH.

Câu 13: Thủy phân este X trong môi trường kiềm, thu được natri axetat và ancol etylic. Công thức của X là

A. C2H3COOC2H5.       B. CH3COOCH3.          C. C2H5COOCH3.        D. CH3COOC2H5.

Câu 14: Este metyl acrilat có công thức là

A. CH3COOCH3.         B. CH3COOCH=CH2.  C. CH2=CHCOOCH3.    D. HCOOCH3.

Câu 15: Este vinyl axetat có công thức là

A. CH3COOCH3.         B. CH3COOCH=CH2.    C. CH2=CHCOOCH3.    D. HCOOCH3.

Tải về để xem đầy đủ


Tham gia kênh Telegram kiếm tiền điện tử => Click here


Download document
Sell off ==> Click

0 comments Blogger 0 Facebook

Post a Comment

 

 
Soi điểm: Buy IDO, Buy Pre sale, Claim Coin, Airdrops, Mining Cloude Coin free ©Email: inluon@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best

Top
//