Buy-Sell Crypto ==> Click here ...


Thống kê điểm chuẩn

Click here for Make money Online

Tham gia kênh Telegram kiếm tiền online ==> Click

 Trắc nghiệm Hóa 12: ĐẠI CƯƠNG KIM LOẠI có đáp án

1.  Chọn câu trả lời đúng nhất: Tính chất hoá học đăc trưng của kim loại là :

A Tác dụng với axit                                        B Tác dụng với dung dịch muối
C Dễ nhường electron để tạo thành cation     D Dễ nhận electron để trở thành ion kim loại

2. Điều khẳng định nào sau đây luôn đúng :

A Nguyên tử kim loại nào cũng đều có 1,2,3 electron ở lớp ngoài cùng

B Các kim loại loại đều có nhiệt độ nóng chảy trên 5000C   

C Bán kín nguyên tử kim loại luôn luuôn lớn hơn bán kính của nguyên tử phi kim

D Có duy nhất một kim loại có nhiêt độ nóng chảy dưới 00C

3. Phản ứng : Cu + FeCl3 → CuCl2 + FeCl2. Cho thấy :

A Cu có tính khử mạnh hơn Fe                                  B Cu có thể khử Fe3+ thành Fe2+

C Cu có tính oxi hoá kém Fe                                      D Fe bị Cu đẩy ra khỏi muối

4. Từ 2 phản ứng : Cu + Fe3+ → Cu2+ + Fe2+ và Fe + Cu2+ → Cu  + Fe2+. Có thể rút ra :

A Tính oxi hoá Fe3+ > Cu2+ > Fe2+                              B Tính oxi hoá Fe3+ > Fe2+ > Cu2+

C Tính khử của Fe > Fe2+ > Cu                                  D Tính khử của Cu > Fe > Fe2+ 

5. Các kim loại Al, Fe, Cr không tan trong dung dịch H2SO4 đặc, nguội là :

A Tính khử của Al, Fe và Cr yếu                                B Kim loại tạo lớp oxit bền vững

C Các kim loại đều có cấu trúc bền vững                   D Kim loại ó tính oxi hoá mạnh

6. Kim loại có khả năng dẫn điện tốt nhất :

A Au                            B Ag                            C.Al                            D Cu

7. Kim loại có nhiệt độ nóng chảy thấp nhất :

A Li                             B Na                            C K                             D Hg

8. Có 4 dung dịch muối CuSO4, K2SO4, NaCl, KNO3 dung dịch nào khi điện phân với điện cực trơ tạo dung dịch có pH < 7

A CuSO4                            B K2SO4                      C NaCl                                    D KNO3

Tải file word tại đây


Tham gia kênh Telegram kiếm tiền điện tử => Click here


Download document
Sell off ==> Click

0 comments Blogger 0 Facebook

Post a Comment

 

 
Soi điểm: Buy IDO, Buy Pre sale, Claim Coin, Airdrops, Mining Cloude Coin free ©Email: inluon@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best

Top
//