Buy-Sell Crypto ==> Click here ...


Thống kê điểm chuẩn

Click here for Make money Online

Tham gia kênh Telegram kiếm tiền online ==> Click


 Trắc nghiệm Hóa hữu cơ 12 có đáp án và giải chi tiết

Câu 1 Chất nào sau đây có công thức phân tử trùng với công thức đơn giản nhất?

     A. CH3COOH              B. C6H6                         C. C2H4                         D. C2H5OH


Câu 2: Từ chất X thực hiện các phản ứng hóa học sau:

X + KOH   Y + Z

Y + Br2 + H2O → T + 2HBr

T + KOH → Z + H2O

Chất X có thể là

     A. HCOOCH=CH2.                                           B. CH3COOCH3.
     C. CH2=CHCOOCH=CHCH3                        D. C2H5COOCH=CHCH3.

Câu 3: Cho dãy các chất: metan, axetilen, benzen, phenol, anilin, axit acrylic, anđehit axetic. Số chất trong dãy có khả năng làm mất màu nước brom là

     A. 5                               B. 3                               C. 4                               D. 2

Câu 4: Cho các phát biểu sau:

(a) Tinh bột, tripanmitin và lòng trắng trứng đều bị thủy phân trong môi trường kiềm, đun nóng.

(b) Xenlulozơ là chất rắn dạng sợi, màu trắng, không tan trong nước.

(c) Saccarozơ thuộc loại monosaccarit.

(d) Ở điều kiện thường, etyl axetat là chất lỏng, tan nhiều trong nước.

(e) Metylamin có lực bazơ lớn hơn lực bazơ của etylamin.

(g) Gly-Ala và Gly-Ala-Gly đều có phản ứng với Cu(OH)2 tạo ra hợp chất màu tím.

Số phát biểu đúng

     A. 1                               B. 2                               C. 3                               D. 4

Câu 5:Hỗn hợp X gồm C4H8, C6H12, CH3OH, C3H7OH, C3H7COOH và CH3COOC2H5. Đốt cháy hoàn toàn 14,6 gam X cần dùng vừa đủ x mol O2, thu được y mol CO2 và 0,9 mol H2O. Mặt khác, để tác dụng với 14,6 gam X trên cần dùng vừa đủ với 25 ml dung dịch Ba(OH)2 0,5M. Tỉ lệ x : y là

     A. 24 : 35.                     B. 40 : 59.                     C. 35 : 24.                     D. 59 : 40.


Tải tài liệu đầy đủ tại đâyTham gia kênh Telegram kiếm tiền điện tử => Click here


Download document
Sell off ==> Click

0 comments Blogger 0 Facebook

Post a Comment

 

 
Soi điểm: Buy IDO, Buy Pre sale, Claim Coin, Airdrops, Mining Cloude Coin free ©Email: inluon@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best

Top
//