Buy-Sell Crypto ==> Click here ...


Thống kê điểm chuẩn

Click here for Make money Online

Tham gia kênh Telegram kiếm tiền online ==> Click

 Ngày 22-1, UBND tỉnh Khánh Hòa ban hành quyết định phê duyệt kế hoạch, phương thức tuyển sinh vào lớp 10 các trường THPT, các trung tâm giáo dục thường xuyên - hướng nghiệp năm học 2021 - 2022 trên địa bàn tỉnh. Theo đó, phương thức tuyển sinh về cơ bản giữ ổn định như năm học trước là: xét tuyển đối với Trường Phổ thông dân tộc nội trú tỉnh, các trường THPT thuộc 2 huyện miền núi Khánh Sơn, Khánh Vĩnh; thi tuyển đối với Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn (TP. Nha Trang) và các trường THPT công lập còn lại. 

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH, PHƯƠNG THỨC TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG, CÁC TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN - HƯỚNG NGHIỆP NĂM HỌC 2021 - 2022 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KHÁNH HÒA

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương;

Căn cứ các Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo: Thông tư số 32/2020/TT-BGDĐT ngày 15/9/2020 ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học; Thông tư ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường trung học phổ thông chuyên theo Văn bản hợp nhất số 20/VBHN-BGDĐT ngày 30/5/2014; Thông tư số 01/2016/TT-BGDĐT ngày 15/01/2016 ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường phổ thông dân tộc nội trú; Thông tư ban hành Quy chế tuyển sinh trung học cơ sở và tuyển sinh trung học phổ thông theo Văn bản hợp nhất số 03/VBHN-BGDĐT ngày 03/5/2019;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 46/TTr-SGDĐT ngày 08/01/2021.

QUYẾT ĐỊNH:


Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch, phương thức tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2021 - 2022 các trường trung học phổ thông (THPT), các trung tâm giáo dục thường xuyên - hướng nghiệp (GDTX - HN) trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, cụ thể như sau:


I. Chỉ tiêu tuyển sinh


Thực hiện theo Công văn số 4727/SKHĐT-TH ngày 25/12/2020 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc thông báo chỉ tiêu hướng dẫn kế hoạch năm 2021.


II. Tuyển sinh vào các trường trung học phổ thông chuyên biệt


1. Tuyển sinh vào Trường trung học phổ thông chuyên Lê Quý Đôn


a) Phương thức tuyển sinh: Thi tuyển.


b) Đối tượng, địa bàn tuyển sinh: Học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở (THCS) tại tỉnh Khánh Hòa; có độ tuổi theo quy định tại Điều lệ trường THCS, trường trung học phổ thông (THPT) và trường phổ thông có nhiều cấp học ban hành kèm theo Thông tư số 32/2020/TT-BGDĐT ngày 15/9/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và có thêm các điều kiện sau:


- Xếp loại hạnh kiểm, học lực cả năm học của các lớp cấp THCS từ khá trở lên;


- Học Tiếng Anh liên tục 4 năm ở cấp THCS;


- Nếu đăng ký môn chuyên là Ngữ văn, Tiếng Anh thì các môn học này phải đạt điểm trung bình cả năm lớp 9 từ 7,0 trở lên; đối với các môn chuyên khác thì phải đạt điểm trung bình các môn học này cả năm lớp 9 từ 8,0 trở lên. Riêng môn chuyên Tin học, nếu học sinh chưa hoàn thành chương trình môn Tin học ở cấp THCS thì môn chuyên này lấy điểm một trong các môn Toán, Vật lý, Hóa học thay thế, nếu học sinh đã hoàn thành chương trình Tin học thì thực hiện như các môn chuyên khác.


c) Ngày thi, lịch thi: Kỳ thi tuyển sinh vào Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn được tổ chức vào các ngày 03 và 04/6/2021 theo lịch thi được Sở Giáo dục và Đào tạo quy định trong công văn hướng dẫn.


d) Môn thi, hình thức thi, thời gian làm bài thi, thang điểm:


- Học sinh dự thi kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn thi 04 môn: Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh và môn chuyên.


- Tất cả các môn thi đều thi theo hình thức tự luận. Riêng môn Tiếng Anh kết hợp tự luận và trắc nghiệm, môn chuyên Tin học thi theo hình thức lập trình trên máy vi tính.


- Thời gian làm bài thi của các môn Ngữ văn, Toán là 120 phút, môn Tiếng Anh là 60 phút; thời gian làm bài thi của các môn chuyên là 150 phút.


- Điểm bài thi của các môn thi tính theo thang điểm 10.


đ) Điểm xét tuyển, nguyên tắc xét tuyển, cách xét tuyển:


- Điểm xét tuyển bằng tổng số điểm các bài thi không chuyên, điểm bài thi môn chuyên tương ứng với lớp chuyên sau khi đã tính hệ số; trong đó, điểm bài thi không chuyên tính hệ số 1; điểm bài thi chuyên tính hệ số 3.


- Chỉ xét tuyển đối với học sinh tham gia thi đủ các bài thi quy định và bài thi môn chuyên đạt từ 5 điểm trở lên, bài thi các môn còn lại đạt từ 3 điểm trở lên.


- Căn cứ vào điểm xét tuyển, xét tuyển từ cao xuống thấp đến khi đủ chỉ tiêu được giao cho từng môn chuyên.


e) Tổ chức tuyển sinh: Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo ban hành các quyết định thành lập hội đồng ra đề thi, hội đồng coi thi, hội đồng chấm thi, hội đồng phúc khảo bài thi. Công tác tổ chức ra đề thi, coi thi, chấm thi, phúc khảo bài thi được vận dụng theo quy định tại Quy chế thi tốt nghiệp THPT hiện hành.


2. Tuyển sinh vào Trường Phổ thông dân tộc nội trú tỉnh Khánh Hòa


a) Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển.


b) Đối tượng, địa bàn tuyển sinh: Học sinh tốt nghiệp THCS; có độ tuổi theo quy định tại Điều lệ trường THCS, trường THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học ban hành kèm theo Thông tư số 32/2020/TT-BGDĐT ngày 15/9/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và có thêm các điều kiện sau:


- Là người dân tộc thiểu số;


- Là học sinh tại các trường phổ thông dân tộc nội trú hoặc tại các trường THCS; có hộ khẩu thường trú và định cư từ 03 năm trở lên (tính đến ngày tuyển sinh) ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn theo quy định hiện hành thuộc địa bàn các huyện, thị xã, thành phố: Khánh Vĩnh, Khánh Sơn, Cam Lâm, Ninh Hòa và Cam Ranh.


c) Thời gian tuyển sinh: Hoàn thành trước ngày 31/7/2021.


d) Điểm xét tuyển: Điểm xét tuyển bằng tổng số điểm tính theo kết quả rèn luyện, học tập của 4 năm học ở cấp THCS. Trong đó, điểm tính theo kết quả rèn luyện và học tập mỗi năm học của học sinh ở cấp THCS được tính như sau (nếu lưu ban lớp nào thì lấy kết quả năm học lại của lớp đó):


- Hạnh kiểm (HK) tốt, học lực (HL) giỏi: 10 điểm.


- HK khá, HL giỏi hoặc HK tốt, HL khá: 9 điểm.


- HK khá, HL khá: 8 điểm.


- HK trung bình, HL giỏi hoặc HK tốt, HL trung bình: 7 điểm.


- HK khá, HL trung bình hoặc HK trung bình, HL khá: 6 điểm.


- Trường hợp còn lại: 5 điểm.


đ) Riêng các đối tượng sau đây được tuyển thẳng:


- Học sinh là người dân tộc rất ít người;


- Học sinh dân tộc thiểu số đạt giải cấp quốc gia trở lên về văn hóa; văn nghệ; thể dục thể thao; Cuộc thi khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học do Sở Giáo dục và Đào tạo cử tham dự hoặc phối hợp cử dự thi.


III. Tuyển sinh vào các trường THPT công lập không chuyên biệt


1. Phương thức tuyển sinh


- Xét tuyển đối với Trường THPT Lạc Long Quân, Trường THCS và THPT Nguyễn Thái Bình (huyện Khánh Vĩnh) và Trường THPT Khánh Sơn;


- Thi tuyển đối với các trường THPT công lập còn lại.


2. Đối tượng tuyển sinh: Là người học đã tốt nghiệp THCS tại tỉnh Khánh Hòa, có độ tuổi theo quy định tại Điều lệ trường THCS, trường THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học ban hành kèm theo Thông tư số 32/2020/TT- BGDĐT ngày 15/9/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.


3. Địa bàn tuyển sinh: Học sinh học lớp 9 ở trường THCS thuộc địa bàn (huyện, thị xã, thành phố) nào sẽ tham gia dự tuyển vào trường THPT công lập thuộc địa bàn đó. Cụ thể như sau:


a) Thành phố Nha Trang: Học sinh tại thành phố Nha Trang nộp hồ sơ dự tuyển vào một trong các trường THPT công lập trên địa bàn thành phố Nha Trang (ngoại trừ các trường THPT chuyên biệt: Chuyên Lê Quý Đôn và Dân tộc nội trú tỉnh Khánh Hòa).


b) Thành phố Cam Ranh: Học sinh tại thành phố Cam Ranh nộp hồ sơ dự tuyển vào một trong các trường THPT hên địa bàn thành phố Cam Ranh.


c) Thị xã Ninh Hòa: Học sinh tại thị xã Ninh Hòa nộp hồ sơ dự tuyển vào một trong các trường THPT trên địa bàn thị xã Ninh Hòa.


d) Huyện Vạn Ninh: Học sinh tại huyện Vạn Ninh nộp hồ sơ dự tuyển vào một trong các trường THPT công lập trên địa bàn huyện Vạn Ninh.


e) Huyện Diên Khánh: Học sinh tại huyện Diên Khánh nộp hồ sơ dự tuyển vào một trong các trường THPT trên địa bàn huyện Diên Khánh. Riêng học sinh các trường THCS: Trần Đại Nghĩa, Ngô Quyền có thể nộp hồ sơ dự tuyển vào Trường THPT Đoàn Thị Điểm.


f) Huyện Khánh Vĩnh: Học sinh tại huyện Khánh Vĩnh nộp hồ sơ dự tuyển vào một trong các trường THPT trên địa bàn huyện Khánh Vĩnh.


g) Huyện Cam Lâm: Học sinh tại huyện Cam Lâm nộp hồ sơ dự tuyển vào một trong các trường THPT trên địa bàn huyện Cam Lâm. Riêng học sinh trường THCS Trần Quang Khải có thể nộp hồ sơ dự tuyển vào một trong các trường THPT thuộc địa bàn thành phố Cam Ranh; học sinh các trường THCS: Nguyễn Hiền, Hoàng Hoa Thám, Nguyễn Trãi có thể nộp hồ sơ dự tuyển vào Trường THPT Ngô Gia Tự; học sinh hường THCS A. Yersin có thể nộp hồ sơ dự tuyển vào Trường THPT Nguyễn Thái Học.


h) Huyện Khánh Sơn: Học sinh tại các trường ở huyện Khánh Sơn nộp hồ sơ dự tuyển vào Trường THPT Khánh Sơn.


k) Học sinh lớp 9 Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn nộp hồ sơ dự tuyển vào một trong các trường THPT trên địa bàn (huyện, thị xã, thành phố) của trường THCS học sinh đã học trước khi vào học tại Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn.


4. Thời gian tuyển sinh: Hoàn thành trước ngày 31/7/2021; trong đó, các trường THPT công lập áp dụng phương thức Thi tuyển sẽ được tổ chức thi vào ngày 03 và 04/6/2021 theo lịch thi được Sở Giáo dục và Đào tạo quy định trong công văn hướng dẫn.


5. Tuyển thẳng: Tuyển thẳng vào lớp 10 THPT các đối tượng sau đây:


- Học sinh trường phổ thông dân tộc nội trú;


- Học sinh là người dân tộc rất ít người;


- Học sinh khuyết tật;


- Học sinh đạt giải cấp quốc gia và quốc tế về văn hóa; văn nghệ; thể dục thể thao; Cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia dành cho học sinh THCS và THPT do Sở Giáo dục và Đào tạo cử tham dự hoặc phối hợp cử dự thi.


6. Chế độ ưu tiên:


a) Cộng 1,5 điểm cho một trong các đối tượng:


- Con liệt sĩ;


- Con thương binh mất sức lao động 81% trở lên;


- Con bệnh binh mất sức lao động 81% trở lên;


- Con của người được cấp “Giấy chứng nhận người hưởng chính sách như thương binh mà người được cấp Giấy chứng nhận người hưởng chính sách như thương binh bị suy giảm khả năng lao động 81% trở lên”;


- Con của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học;


- Con của người hoạt động cách mạng trước ngày 01/01/1945;


- Con của người hoạt động cách mạng từ ngày 01/01/1945 đến ngày khởi nghĩa tháng Tám năm 1945.


b) Cộng 1 điểm cho một trong các đối tượng:


- Con của Anh hùng lực lượng vũ trang, con của Anh hùng lao động;


- Con thương binh mất sức lao động dưới 81%;


- Con bệnh binh mất sức lao động dưới 81%;


- Con của người được cấp “Giấy chúng nhận người hưởng chính sách như thương binh mà người được cấp giấy chứng nhận người hưởng chính sách như thương binh bị suy giảm khả năng lao động dưới 81 %”.


c) Cộng 0,5 điểm cho một trong các đối tượng:


- Người có cha hoặc mẹ là người dân tộc thiểu số;


- Người dân tộc thiểu số;


- Người học đang sinh sống, học tập ở các vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.


d) Học sinh đồng thời thuộc nhiều đối tượng để được cộng điểm ưu tiên theo qui định tại các điểm a, b và c nêu trên chỉ được cộng điểm ưu tiên của một đối tượng có điểm được cộng thêm cao nhất.


7. Quy định về môn thi, hài thi, điểm xét tuyển đối với các trường THPT áp dụng phương thức Thi tuyển:


a) Môn thi, thời gian làm bài thi, hình thức thi, thang điểm:


- Môn thi: Thi viết ba môn: Ngữ văn, Toán và Tiếng Anh.


- Thời gian làm bài thi của môn Ngữ văn, môn Toán là 120 phút; thời gian làm bài thi của môn Tiếng Anh là 60 phút.


- Các môn Ngữ văn, Toán thi theo hình thức tự luận; môn Tiếng Anh thi theo hình thức kết hợp tự luận và trắc nghiệm.


- Điểm bài thi tính theo thang điểm 10.


b) Điểm xét tuyển, nguyên tắc xét tuyển, cách xét tuyển:


- Điểm xét tuyển: Điểm xét tuyển là tổng điểm ba bài thi đã tính theo hệ số và điểm cộng thêm cho đối tượng ưu tiên; trong đó, điểm bài thi các môn Ngữ văn, Toán tính hệ số 2; điểm bài thi môn Tiếng Anh tính hệ số 1.


- Chỉ xét tuyển đối với học sinh tham gia thi đủ các bài thi quy định và không có bài thi nào bị điểm 0.


- Căn cứ vào điểm xét tuyển, tuyển từ cao xuống thấp đến khi đủ chỉ tiêu được giao.


c) Tổ chức tuyển sinh: Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo ban hành các quyết định thành lập hội đồng ra đề thi, hội đồng coi thi, hội đồng chấm thi, hội đồng phúc khảo bài thi. Công tác tổ chức ra đề thi, coi thi, chấm thi, phúc khảo bài thi được vận dụng theo qui định tại Quy chế thi tốt nghiệp THPT hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo.


8. Điểm xét tuyển đối với học sinh dự tuyển vào Trường THPT Lạc Long Quân, Trường THCS và THPT Nguyễn Thái Bình và Trường THPT Khánh Sơn: Điểm xét tuyển bằng tổng số điểm tính theo kết quả rèn luyện, học tập của 4 năm học ở cấp THCS và điểm cộng thêm cho đối tượng ưu tiên. Trong đó, điểm tính theo kết quả rèn luyện và học tập mỗi năm học của học sinh ở cấp THCS được tính theo hướng dẫn tại nội dung II.2.đ.


IV. Tuyển sinh vào các trường THPT ngoài công lập, các cơ sở giáo dục có tổ chức chương trình giáo dục thường xuyên cấp THPT


1. Phương thức tuyển sinh: Các trường THPT ngoài công lập, các cơ sở giáo dục có tổ chức chương trình giáo dục thường xuyên cấp THPT áp dụng phương thức Xét tuyển để tuyển sinh vào lớp 10. Nhà trường chọn một trong hai phương án tuyển sinh sau:


- Phương án 1: Xét tuyển căn cứ vào Điểm xét tuyển của học sinh tham dự kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập năm học 2021 - 2022.


- Phương án 2: Xét tuyển dựa trên kết quả rèn luyện, học tập của 4 năm học ở cấp THCS của học sinh (được tính theo hướng dẫn tại nội dung II.2.đ.).


Ngoài phương thức Xét tuyển theo một trong hai phương án nêu trên, các trường không được tổ chức thi tuyển hay sử dụng phương thức khác để tuyển sinh.

2. Địa bàn tuyển sinh: Các trường THPT ngoài công lập, các cơ sở giáo dục có tổ chức chương trình giáo dục thường xuyên cấp THPT được tuyển học sinh vào lớp 10 không phân biệt địa bàn tuyển sinh.


3. Thời gian tuyển sinh: Hoàn thành trước ngày 31/7/2021.


Điều 2. Tổ chức thực hiện


1. Sở Giáo dục và Đào tạo: Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện:


- Tham mưu và tổ chức triển khai Kế hoạch, phương thức tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2021 - 2022 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa;


- Ban hành các văn bản, các biểu mẫu có liên quan đến công tác tuyển sinh; hướng dẫn và kiểm tra các đơn vị trực thuộc thực hiện phương thức tuyển sinh vào lớp 10 THPT theo đúng quy chế hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo;


- Tổ chức kỳ thi bảo đảm tuyệt đối an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế;


- Tổng hợp và báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh tình hình, kết quả tổ chức triển khai thực hiện Quyết định này.


2. Các cơ quan, đơn vị liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố: Có trách nhiệm phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo thực hiện Quyết định này.


3. Sở Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm phối hợp với Sở Y tế chủ động xây dựng Phương án tuyển sinh phù hợp theo yêu cầu, hướng dẫn của Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống dịch Covid-19, Bộ Giáo dục và Đào tạo khi hường hợp dịch bệnh có diễn biến phức tạp.


Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Bộ Giáo dục và Đào tạo (báo cáo);

- Thường trực: TU, HĐND, UBND (báo cáo);

- Các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Y tế, Thông tin và Truyền thông;

- Công an tỉnh;

- Báo Khánh Hòa;

- Đài PT-TH Khánh Hòa;

- Lãnh đạo VP UBND tỉnh (P.Huy);

- Lưu: VT, NL, HN.


Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo cho biết, điểm mới của năm học 2021-2022 là có thêm Trường THCS và THPT Nguyễn Thái Bình (huyện Khánh Vĩnh) mới thành lập tham gia xét tuyển. Bên cạnh đó, các trường hợp tuyển thẳng với đối tượng Học sinh đạt giải cấp quốc gia trở lên về văn hóa; văn nghệ; thể dục thể thao; Cuộc thi khoa học kĩ thuật dành cho học sinh trung học năm nay thêm điều kiện do Sở Giáo dục và Đào tạo cử tham dự hoặc phối hợp cử dự thi. 

 

Thời gian tuyển sinh sẽ hoàn thành trước ngày 31-7-2021; trong đó, các trường THPT công lập áp dụng phương thức thi tuyển sẽ được tổ chức thi vào ngày 3 và 4-6-2021 theo lịch thi được Sở Giáo dục và Đào tạo quy định trong công văn hướng dẫn.


Các trường THPT tổ chức thi tuyển (không tính Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn): Tổ chức thi 3 môn

 

Địa bàn tuyển sinh được quy định như sau: Học sinh (HS) đang học ở trường THCS thuộc địa bàn (huyện, thị xã, thành phố) nào sẽ tham gia dự tuyển vào trường THPT công lập thuộc địa bàn đó. Riêng HS các trường THCS: Trần Đại Nghĩa, Ngô Quyền (huyện Diên Khánh) có thể nộp hồ sơ dự tuyển vào Trường THPT Đoàn Thị Điểm (huyện Cam Lâm). Đối với huyện Cam Lâm, HS Trường THCS Trần Quang Khải có thể nộp hồ sơ dự tuyển vào một trong các trường THPT thuộc địa bàn TP. Cam Ranh. HS các trường THCS Nguyễn Hiền, Hoàng Hoa Thám, Nguyễn Trãi có thể nộp hồ sơ dự tuyển vào Trường THPT Ngô Gia Tự (Cam Ranh). HS Trường THCS A. Yersin có thể nộp hồ sơ dự tuyển vào Trường THPT Nguyễn Thái Học (Diên Khánh). 

 

HS tại TP. Nha Trang nộp hồ sơ dự tuyển vào một trong các trường THPT công lập trên địa bàn thành phố (ngoại trừ các trường THPT chuyên biệt là Chuyên Lê Quý Đôn và Dân tộc nội trú tỉnh). HS lớp 9 Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn nộp hồ sơ dự tuyển vào một trong các trường THPT trên địa bàn (huyện, thị xã, thành phố) của trường THCS HS đã học trước khi vào học tại Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn.

 

Tương tự năm trước, HS thi tuyển vào lớp 10 sẽ dự thi 3 môn gồm: Ngữ văn, Toán (hình thức tự luận, thời gian làm bài 120 phút) và Tiếng Anh (hình thức tự luận kết hợp trắc nghiệm, 60 phút). Điểm bài thi tính theo thang điểm 10. Điểm xét tuyển là tổng điểm 3 bài thi đã tính theo hệ số và điểm cộng thêm cho đối tượng ưu tiên. Trong đó, môn Ngữ văn, Toán tính hệ số 2; môn Tiếng Anh tính hệ số 1. Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ xét tuyển đối với HS tham gia thi đủ các bài quy định và không có bài nào bị điểm 0. Căn cứ vào điểm xét tuyển, tuyển từ cao xuống thấp đến khi đủ chỉ tiêu được giao. Công tác tổ chức ra đề thi, coi thi, chấm thi, phúc khảo bài thi được vận dụng theo quy định tại Quy chế thi tốt nghiệp THPT hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

 

Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn: tổ chức thi 4 môn 

 

HS thi tuyển vào trường chuyên sẽ thi 4 môn: Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh và môn chuyên. Các môn thi theo hình thức tự luận. Riêng môn Tiếng Anh kết hợp tự luận và trắc nghiệm, môn chuyên Tin học thi theo hình thức lập trình trên máy vi tính. Thời gian làm bài thi của các môn Ngữ văn, Toán là 120 phút, Tiếng Anh 60 phút, môn chuyên 150 phút; mỗi môn tính theo thang điểm 10.

 

Điểm xét tuyển bằng tổng số điểm các bài thi không chuyên, điểm bài thi môn chuyên tương ứng với lớp chuyên sau khi đã tính hệ số. Trong đó điểm bài thi không chuyên tính hệ số 1; điểm bài thi chuyên tính hệ số 3. Sở chỉ xét tuyển đối với HS tham gia thi đủ các bài thi quy định và bài thi môn chuyên đạt từ 5 điểm trở lên, bài thi các môn còn lại đạt từ 3 điểm trở lên. Căn cứ vào điểm xét tuyển, sẽ xét từ cao xuống thấp đến khi đủ chỉ tiêu được giao cho từng môn chuyên.

 

Để dự tuyển vào Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn, HS phải đáp ứng các điều kiện gồm: xếp loại hạnh kiểm, học lực cả năm học của các lớp cấp THCS từ khá trở lên; học Tiếng Anh liên tục 4 năm ở cấp THCS. Nếu đăng ký môn chuyên là Ngữ văn, Tiếng Anh thì các môn học này phải đạt điểm trung bình cả năm lớp 9 từ 7,0 trở lên; đối với các môn chuyên khác thì phải đạt điểm trung bình các môn học này cả năm lớp 9 từ 8,0 trở lên. Riêng môn chuyên Tin học, nếu HS chưa hoàn thành chương trình môn Tin học ở cấp THCS thì môn chuyên này lấy điểm một trong các môn Toán, Vật lý, Hóa học thay thế, nếu HS đã hoàn thành chương trình Tin học thì thực hiện như các môn chuyên khác.

 

Các trường tổ chức xét tuyển: dựa vào kết quả 4 năm học THCS

 

Điểm xét tuyển đối với HS dự tuyển vào Trường THPT Lạc Long Quân, THCS và THPT Nguyễn Thái Bình (huyện Khánh Vĩnh) và Trường THPT Khánh Sơn (huyện Khánh Sơn) được tính bằng: tổng số điểm tính theo kết quả rèn luyện, học tập của 4 năm học ở cấp THCS và điểm cộng thêm cho đối tượng ưu tiên. Trong đó, điểm tính theo kết quả rèn luyện và học tập mỗi năm học của HS ở cấp THCS được tính như sau (nếu lưu ban lớp nào thì lấy kết quả năm học lại của lớp đó): Hạnh kiểm (HK) tốt, học lực (HL) giỏi: 10 điểm. HK khá, HL giỏi hoặc HK tốt, HL khá: 9 điểm. HK khá, HL khá: 8 điểm. HK trung bình, HL giỏi hoặc HK tốt, HL trung bình: 7 điểm. HK khá, HL trung bình hoặc HK trung bình, HL khá: 6 điểm. Trường hợp còn lại: 5 điểm.

 

Trường Phổ thông dân tộc nội trú tỉnh xét tuyển đối với: HS người dân tộc thiểu số học tại các trường phổ thông dân tộc nội trú hoặc tại các trường THCS, có hộ khẩu thường trú và định cư từ 3 năm trở lên (tính đến ngày tuyển sinh) ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn theo quy định hiện hành, thuộc địa bàn các huyện, thị xã, thành phố: Khánh Vĩnh, Khánh Sơn, Cam Lâm, Ninh Hòa, Cam Ranh. Điểm xét tuyển bằng tổng số điểm tính theo kết quả rèn luyện, học tập của 4 năm học ở cấp THCS (cách tính như trên). 

Các trường THPT ngoài công lập, cơ sở giáo dục có tổ chức chương trình giáo dục thường xuyên cấp THPT: chọn 1 trong 2 phương án tuyển sinh

 

Theo quy định, các trường THPT ngoài công lập, cơ sở giáo dục có tổ chức chương trình giáo dục thường xuyên cấp THPT tuyển HS lớp 10 không phân biệt địa bàn tuyển sinh và được chọn 1 trong 2 phương án tuyển sinh sau: Xét tuyển căn cứ vào điểm xét tuyển của HS tham dự kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập năm học 2021 – 2022; xét tuyển dựa trên kết quả rèn luyện, học tập của 4 năm học ở cấp THCS của HS (cách tính như trên). Các trường không được tổ chức thi tuyển hay sử dụng phương thức khác để tuyển sinh. 

H.NGÂN

Có thể bạn quan tâm

↪ Xem thống kê điểm chuẩn trường THPT chuyên  Lê Quý Đôn- Khánh Hòa


Tham gia kênh Telegram kiếm tiền điện tử => Click here


Download document
Sell off ==> Click

0 comments Blogger 0 Facebook

Post a Comment

 

 
Soi điểm: Buy IDO, Buy Pre sale, Claim Coin, Airdrops, Mining Cloude Coin free ©Email: inluon@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best

Top
//